Осми април отбелязаха като информационна кампания в Криводол

Въпреки отмяната на всички планирани кампании, както и съпътстващите  ги дейности, поради въведените противоепидемични мерки общностния и образователен екип, работещ по проект „Заедно можем повече“  BG 05M9OP001-2.018-0037-2014BG05M2OP001- C01 организира информационна кампания по повод Международния ден на ромите – 8 април чрез раздаване на  тематични брошури и диплянки.

При стриктно спазване на противоепидемичните мерки Н. Тодоров – младежки координатор, А. Ангелов – общностен модератор и образователните медиатори Т. Георгиев и С. Йорданова участваха активно в разпространението  им сред местната общност в Криводол и  селата от общината.

В подготвените материали има интересни факти за  идеята и историята на този ден, както и любопитна информация  за популярни  личности от ромски произход  с успехи в различни обществени сфери.

Международният ден на ромите е възможност да се направи обобщение  на постигнатото на национално и европейско равнище за подобряване на приобщаването на ромите. Ромите са най-голямата малцинствена общност на Европа — 6 милиона души, живеещи в ЕС, и 4 милиона души в региона, включен в процеса на разширяване (Черна гора, Сърбия, Северна Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Косово и Турция). Те обаче отдавна се сблъскват с неравенство, социално изключване, дискриминация и маргинализация. Сред най – популярните проекти и програми на ЕК за приобщаване на ромските общности са JUSTROM, INSCHOOL, ROMACT и др.. Европейската комисия декларира, че дейностите за периода 2021—2027 г. ще бъдат съсредоточени върху образованието, заетостта, здравеопазването, жилищното настаняване и документите за гражданско състояние. А повече информация може да прочетете на : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/STATEMENT_19_1956