Останалите средства по проекта за средищните училища и по Твоят час 2016/17 година

Много училища разполагат с неизразходвани средства по проектите “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища…” и „Твоят час”. Какво могат да правят с тези средства?

Отговорът е различен за средствата по двата проекта:

– проект BG051PO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” все още не е изцяло приключен. Училищата не бива да харчат останалите средства по него! До края на годината те ще бъдат известени от МОН и Агенция ОПНОИР каква част от наличните неизползвани средства ще трябва да бъдат възстановени;

– средствата, преведени  в началото на ноември по проект „Твоят час” са финално плащане за учебната 2016/17 година. Училищата следваше да разплатят до 15 ноември неизплатените разходи. Ако са им останали средства, те могат да ги използват за покриване на разходи по проект „Твоят час” за учебната  2017 / 18 година: напр. за материали, хонорари и т.н. Тези средства ще бъдат прихванати от аванса за настоящата учебна година. Очаква се авансът да бъде преведен на училищата в края на ноември или началото на декември.

Проект BG051PO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” бе един от двата големи системни проекта, изпълнявани от МОН през предишния програмен период (заедно с проект УСПЕХ). Той покриваше разходите за организиране на целодневно обучение в средищните училища, вкл. заплатите на учителите, провеждащи заниманията по интереси и полуинтернатните групи. Проектът не бе продължен през настоящия програмен период, а основните разходи за целодневна организация се обезпечават от бюджета на МОН. Това бе едно от основните предложения на множество експерти и НПО (вкл. на Център Амалипе), тъй като целодневната организация в средищните училища е законово изискване и системните политики не следва да са зависими от външно финансиране.