Отчитането на получени доходи по проект „Твоят час“

Във връзка с отчитането на получените доходи по проект “Твоят час” за ноември и декември много от училищата ни потърсиха с въпроса как да начислят осигуровките за тези месеци, тъй като програмите, които използват за ТРЗ автоматично начисляват процента осигуровки, въведен от началото на 2017 г. Можете да използвате следните стъпки:

  1. Начисляване на възнаграждение за тримесечния период м.11.2016-м.01.2017 в текущия месец от 2017 г. (в случая февруари);
  2. Изчисляване на осигуровките по дължимата част от възнаграждението за 2016 г. с процентите, касаещи 2016 г., а полагащото се възнаграждение за януари – с размерите на осигуровките за 2017 г.;
  3. Корекцияна декларация 1 – за месеци 11.2016 , 12.2016 г., като и за м.01.2017 г., ако вече е била подадена, с променения осигурителен доход за съответния месец. Срокът за подаване на корекции по декларации 1 в НАП за 2016 г. е 30.04.2017 г.!!!
  4. Подаване на нови, допълващидекларация 6 за осигуровките по допълнителното възнаграждение, като в полето месец се посочва месеца, за който се отнася дохода (11.2016; 12.2016; 01.2017), а в полето дата на изплащане напр.31.01.2017 г., ако възнаграждението е платено през януари. Декларация 6 не е коригираща, а нова само с частта на осигуровките по начисленото възнаграждение по проект „Твоя час“;
  5. Начисленото възнаграждение ще влезе в годишната служебна бележка за доходи от 2017 г., защото е изплатено през 2017 г., а няма да се преправят годишните служебни бележки за дохода за 2016 г.
  6. Поради особеностите на различните програмни продукти ТРЗ, следва съответното училище да се свърже с поддържата продукта фирма за повече разяснения.