Почетна грамота от Професиона гимназия по химични и хранителни технологии – гр. Пазарджик