Допълнителните обучения по проект Подкрепа за успех и ще бъдат възобновени присъствено от юни

Допълнителните обучения за преодоляване на обучителни затруднения по проект Подкрепа за успех ще се провеждат присъствено и могат да  бъдат възстановени още от юни. Директорите на училища следва да подготвят в бърз порядък условия учениците от началните класове да подновят допълнителното обучение присъствено още от самото начало на месеца, веднага след края на учебната година.  Присъствено ще бъдат провеждани и допълнителното обучение в детските градини по проект Активно приобщаване… 

Това стана ясно след като  на своето заседание от 20 май Правителството прие промени в Наредбата за приобщаващото образование. Те ще позволят в допълнително обучение да бъдат включени и ученици, които по време на извънредното положение не са участвали в обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии или частично са се обучавали с учебни материали на хартиен носител. Промените ще осигурят и възможност на децата в детските градини, които не владеят български език, да се включат в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие през неучебното време с обща продължителност до 40 астрономически часа.

По данни на МОН около 3% от учениците не са участвали в никаква форма на дистанционно обучение след неговото въвеждане на 16 март. Около една трета от учениците са участвали единствено в асинхронно обучение, при което учениците са получавали задачи през Messenger или от образователни медиатори / учители чрез разпечатани листи. По обясними причини е голяма вероятността те да не са усвоили учебния материал в необходимата степен. Посоченото се отнася в най-голяма степен за семействата, в които няма устройства за интернет или интернет връзка. Обичайно в тези семейства родителите са ниско образовани и не могат да помогнат на своите деца самостоятелно да наваксат с учебния материал. Именно за тази група ученици е особено важно да бъдат подновени допълнителните обучения по проект Подкрепа за успех в присъствена форма.

Министерството на образованието и министърът на здравеопазването подготвят заповед, която ще позволи възобновяването на присъствените обучение по Подкрепа за успех за началните класове още от първи юни. Център Амалипе апелира това да бъде направено и за учениците в прогимназиалните класове! Това ще даде шанс седмокласниците да бъдат по-добре подготвени за външното оценяване.

Допълнителните обучения ще бъдат възобновени при стриктно спазване на санитарните изисквания и на предписаните противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването, като няма да се допуска струпване на ученици и учители..  Напомняме, че групите по проект Подкрепа за успех трябва да бъдат между 4 и 8 ученици при средна пълняемост от пет ученици, тоест става дума за малки групи. Съветваме директорите да подсигурят условия и за провеждане на част от заниманията на открито, като зелени класни стаи.

В групите могат да бъдат включени и ученици, които до този момент не са участвали в Подкрепа за успех. Ако те не са били включени ефективно в дистанционното обучение през последните два месеца,  включете ги допълнително сега!

 

 

 Вижте още:

Още въпроси и отговори за проект Подкрепа за успех

Кои училища трябва да направят групи за допълнителни обучения по проект Подкрепа за успех?

Стартират дейностите по проект Подкрепа за успех