Покана към организации на гражданското общество за създаване на Национална коалиция за Ромски Граждански Мониторинг

Същност и цели на Ромския Граждански Мониторинг 2021-2025

След приемането на Стратегическата рамка на ЕС за равенство, приобщаване и участие на ромите на 7 октомври 2020 г. и по инициатива на Европейския Парламент, Европейската Комисия стартира инициативата Ромски Граждански Мониторинг (РГM) за следващите четири години от 2021 до 2025 година. Тази инициатива е продължение на пилотния проект Ромски Граждански Мониторинг 2017-2020 и има за цел да включи най-малко 90 (про)ромски  граждански организации и лица от 26 държави-членки на ЕС в мониторинг и докладване основно относно националните стратегически рамки за ромите (НСРР) на държавите-членки, но също и за други политики, отнасящи се до ромите.

Целта на инициативата Ромски Граждански Мониторинг 2021-2025 е да изгради капацитет на ромските граждански организации да допринасят за мониторинга на националните стратегии чрез прилагане на методология отдолу-нагоре, базирана на местните знания и опит, за да повлияят на национални решения, които ефективно да отразяват нуждите на ромските общности.

За да допринесе за тази цел, Ромският Граждански Мониторинг ще:

  1. Овласти ромското и проромското гражданско общество, за да му даде възможност да участва в наблюдението и отчитането на изпълнението на националните ромски стратегически рамки, плановете за действие и други политики, за да отразяват ефективно нуждите на ромските общности;
  2. Съдейства за конструктивен диалог и равноправно партньорство между (про) ромското гражданско общество, националните звена за контакт с ромите, органите за равенство, както и други заинтересовани страни, за да отразяват нуждите и интересите на ромите;
  3. Изготвят и разпространяват доклади относно гледната точка и оценката на гражданското общество за изпълнението на националните стратегически рамки за ромите, мерките на основните политики или съответните нови развития със значително въздействие върху ромите.

Инициативата Ромски Граждански Мониторинг 2021-2025 г. с пълно заглавие „Подготвително действие – Ромски граждански мониторинг – Укрепване на капацитета и участието на ромското и проромското гражданско общество за мониторинг и преглед на политики“, се изпълнява от консорциум, ръководен от Института за демокрация на Централноевропейския Университет (DI/CEU), Европейската мрежа на ромските организации от местно ниво (ERGO Network), Fundatión Secretariado Gitano (FSG) и Европейския център за правата на ромите (ERRC), по договор за услуги с Генерална Дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската Комисия.

В България Ромският граждански мониторинг 2021 – 2025 се координира от Център Амалипе и Асоциация Интегро.”

Роля на членовете на Националната Коалиция за Ромски Граждански Мониторинг

Предвижда се гражданското наблюдение на ромските политики да включва по-големи и приобщаващи коалиции от ромски и проромски организации на гражданското общество, за да отразява разнообразието от опит, мнения и целеви групи на политиките и за да осигури прозрачност, сътрудничество и партиципативен подход. Това ще позволи, също така, включването на широк спектър от професионален опит при разработването на доклада.

За България се предвижда участието на най-малко 7-8 организации на гражданското общество в Националната Коалиция за Ромски Граждански Мониторинг.

От организациите на гражданското общество, които ще се включат в Националната Коалиция за Ромски Граждански Мониторинг се очаква да участват в дейности, организирани от националните координатори за Ромски Граждански Мониторинг под ръководството и с подкрепата на консорциума за Ромски Граждански Мониторинг.

Тези дейности ще бъдат насочени към изграждане на капацитета на организациите на гражданското общество, необходим за:

– извършване на критичен мониторинг на действията на публичните власти (или за липсата на действия) за равенство, приобщаване и участие на ромите на различни нива (местно, регионално, национално);

– участие в разработването, изпълнението и мониторинга на публичните политики с въздействие върху равенството и включването на ромите.

Националната Коалиция за Ромски Граждански Мониторинг ще координира и подкрепя своите членове да се включат в диалог с публичните власти и други заинтересовани страни (включително медиите и основното гражданско общество) и да участват в структури и процеси за изработване на политики, за да се застъпват за нуждите и интересите на ромската общност.

В рамките на инициативата Ромски Граждански Мониторинг, според компетенциите си, членовете на Националната Коалиция ще имат възможност да участват в:

– разработване на национални мониторингови доклади,

– разработване на транснационални тематични доклади,

– разработване на национални годишни планове за устойчиво сътрудничество

– транснационално сътрудничество и работа в мрежа с други организации на гражданското общество, участващи в Ромския Граждански Мониторинг,

– разработване и изпълнение на малък проект, финансиран от Ромски Граждански Мониторинг.

Участието на членовете на Националната Коалиция за Ромски Граждански Мониторинг в разработването на националните мониторингови доклади ще зависи от техните капацитет и интереси.  В зависимост от постигнатото взаимно съгласие  в рамките на Коалицията и с националните координатори на Ромски Граждански Мониторинг, това участие може да има различни форми и степени на интензивност: информиране на докладите чрез процес на консултация, разглеждане и коментиране на проектите на докладите на различни етапи от тяхното разработване, разработване на кратки бележки за захранване на тематичните глави на докладите, разработване на (местни) казуси, съавторство на доклада или главите на доклада.

Важно! Само при  „по-високите“ форми на участие  –  разработване на кратки бележки за тематичните глави на докладите, разработване на (местни) казуси, съавторство на доклада или главите на доклада – може да бъде предвидено възнаграждение за работата по разработването на докладите.

При всички случаи, членовете на Националната Коалиция ще бъдат включени в минимум две консултации при разработването на националните мониторингови доклади, което ще им даде възможност да информират доклада и да споделят своя опит, възгледи и оценки.

Критерии за допустимост за членство в Национална Коалиция за Ромски Граждански Мониторинг:

– Организацията да е регистрирана като НПО съгласно ЗЮЛНЦ;

– Организацията да има поне две години история за активно участие в ромското/про-ромското движение или в свързани социални движения (права на човека, антирасизъм, антидискриминация),

– Организацията да демонстрира опит поне в една от следните тематични области: образование, заетост, здравеопазване, жилища, социални услуги, общностно организиране, антидискриминация, борба с антиромските нагласи

– Демонстриране на желание за сътрудничество с други организации на гражданското общество от страната и Европа.

Критерии за подбор

– Организацията представлява разнообразие от гласове на различни ромски общности в страната;

– Организацията има  опит в работата на местно ниво в ромски общности;

– Организацията имат капацитет за застъпничество.

Начин за кандидатстване в Националната Коалиция за Ромски Граждански Мониторинг

Заинтересованите (про)ромски организации следва да попълнят и изпратят приложения формуляр за кандидатстване до 14 януари 2022 година на следния имейл адрес: info@integrobg.org и cor.amalipe.vt@abv.bg