Покана за кандидатстване – ромски медиатори

В рамките на проект “Равенство за ромите чрез подобрен достъп до правна помощ” № 963284 (ERELA), финансиран от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020 г.), Център „Амалипе“ търси кандидатури за ромски медиатори относно провеждане на редовни посещения на място за установяване и докладване на случаи на дискриминация срещу ромите в България

Краен срок за кандидатстване: 01 март 2022 г.
За проекта
Проектът ERELA е двугодишен проект, финансиран от ЕС, който се изпълнява от февруари 2021 г. Целта на проекта е да се насърчават и защитават правата на ромите, жертви на нарушения на правата на човека и дискриминация, чрез повишаване на осведомеността на обществото и заинтересованите страни, подобряване на прилагането на законодателството за недискриминация и оправомощаване на ромите да търсят правни средства за защита, в Хърватия и България. Проектът има за цел да създаде благоприятен кръг, при който засиленото участие на ромите в механизмите за достъп до правосъдие води до завеждане на повече и по-добри дела, което носи ползи за ромските общности, което от своя страна повишава доверието в правните средства за защита и адвокатите и насърчава завеждането на още повече дела. За повече информация за проекта на английски език посетете тази страница.
За работата на медиаторите
В началото на проекта беше публикуван сравнителен доклад за различните области на дискриминация срещу ромите и пречките пред достъпа им до правосъдие в Хърватия и България. Изследването установи, че ромите, жертви на дискриминация, често не желаят да търсят правна защита или поради липса на доверие в институциите, или поради страх от репресии. За да подкрепят ромите, жертви на дискриминация, и да ги насърчат да съобщават за случаите си на съответните органи, партньорите организираха онлайн обучение за ромски активисти, като им предложиха информация за съответното национално антидискриминационно законодателство, наличните средства за правна защита и за това как да подкрепят жертвите на дискриминация. В следващия етап на проекта център „Амалипе“ ще сключи договор с ромски активисти, преминали обучението, които ще работят като медиатори. Медиаторите ще извършват редовни посещения на място в местните ромски общности. Тяхната задача ще бъде двойна: 1) да повишават осведомеността относно различните форми на дискриминация и наличните правни средства за защита в ромските общности и 2) да идентифицират случаи на дискриминация и да насърчават жертвите да съобщават за тях. Медиаторите ще свържат жертвите на дискриминация с център „Амалипе“, който ще им предостави безплатна правна помощ или ще им съдейства да докладват случая си на КЗД.
Основни критерии за подбор:
– Успешно завършено обучение за медиатори
– Да са работили преди това с ромската общност
– Желание за участие в проекта в продължение на 6-10 месеца
– Добри комуникационни умения и умения за решаване на проблеми
Желателни критерии за подбор:
– Да са работили преди това по случаи на дискриминация

Моля, изпратете своята автобиография и мотивационно писмо на следния електронен адрес: cor.amalipe.vt@abv.bg до 01.03.2022г.