Насоки пред политиките за образователна интеграция: какво дискутираха и какво решиха депутати, РУО и НПО?

Необходими промени в Закона за предучилищното и училищното образование, в Наредбата за финансирането, въвеждането на професия “образователен медиатори”, необходимост от системен проект за промяна на нагласите на родителите и множество други въпроси дискутираха депутати от Комисията за образованието и науката, представители на всички РУО, МОН и Център Амалипе. Това се случи на национална среща, провела се във Велико Търново на 13 и 14 ноември. Тя бе организирана от Амалипе и КОН.

Началници на 26 РУО и представители на 2 други, народните представители Красимир Вълчев (Председател на КОН), Марио Рангелов, Нели Димитрова, Валентина Димова, д-р Георги Няголов, съветник в политическия кабинет на министър Цоков, д-р Лало Каменов, Директор на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към МОН участваха в срещата. Освен организаторите от Център Амалипе, гражданският сектор бе представен и от Огнян Исаев от ТСА.

Председателят на парламентарната Комисия за образованието и науката Красимир Вълчев представи предстоящите промени в ЗПУО. Те вече се подготвят и се дискутират с основните заинтересовани страни – общини, синдикати и работодателски съюзи в образованието, професионални обединения, НПО. Промените няма да са фундаментални и да засягат философията на закона, но ще се отнасят до важни елементи на законовата образователна рамка, посочи Вълчев. Така например, обсъжда се създаването на стандарт за качеството, който да не фаворизира оценките от ДЗИ и НВО, а развитието, постигнато от всяко училище и ДГ. Ще се даде и шанс за преориентиране на учебните програми и целия образователен процес към формирането на умения, а не към буквалисткото заучаване на знания.

Чрез промени в ЗПУО ще бъде регламентирана езиковата интеграция. Тя ще поставя в центъра научаването на български език от децата, в чиито семейства се говори друг език – мигранти, етнически малцинства, завръщащи се от чужбина българи и др. Идеята е децата да усвоят с ускорени темпове книжовен български език, за да бъдат ефективни в учебния процес. Това трябва да става в детските градини, но ако не се е случило – още в 1 клас да има засилено обучение по български език на индивидуална основа, като детето ще влиза и в другите часове. Така то няма да загуби 1 година, а ще навакса езиковите пропуски, обясни Вълчев.

ЗПУО ще насърчи образователната десегрегация. Факт е, че в големите градове функциунират десетки сегрегирани училища, в които се обучават само ромски деца. В множество други училища и ДГ протича “вторична сегрегация” – българските родители изтеглят децата си и за няколко години училищата се превръщат в “ромски”. (Проучване на Център Амалипе сочи, че 120 общообразователни училища могат да бъдат определени като сегрегирани, а 62 други – като училища под заплаха от вторична сегрегация. В допълнение, 78 професионални гимназии са сегрегирани, а 83 други – под заплаха за вторична сегрегация). ЗПУО ще изиска от всички общини със сегрегирани градски училища да провеждат активна политика за десегрегация. Ще бъде ограничен приема в първи клас в сегрегираните градски училища и в училищата с двусменен режим.

Важни дискусии се проведоха и относно Наредбата за финансирането. Участниците приветстваха предоставянето на специален ресурс за назначаване на образователни медиатори: той бе предоставен още от 1 юли в тези училища и ДГ, които имаха медиатори към 30 юни 2023 г. От 1 януари 2024 г. ресурс за назначаване на образователни медиатори, социални работници и помощници на учителя ще бъде предоставен на всички училища и ДГ с концентрация на уязвими групи. Колко бройки ще финансира държавата във всяка конкретна образователна институция ще зависи от броя на децата/учениците в нея и в групата на уязвимост (1-5 група). Повече информация вижте ТУК

Участниците се обединиха около идеята, че трябва да отпадне алинея 8 от член 52 а, която изисква средствата за работа с уязвими групи да бъдат харчени до 31 декември на съответната година. Това е нова алинея, която ще доведе до загуба на средства за образование и следва да отпадне възможно най-скоро, обединиха се участниците. Красимир Вълчев и останалите народни представители от КОН ще поставят въпроса пред министъра на образованието и министър-председателя. Доктор Георги Няголов, съветник в политическия кабинет на министър Цоков също се ангажира да запознае министъра с този проблем.

Други въпроси, около които се обединиха участниците, бяха свързани с необходимостта от въвеждането на професия “образователен медиатор” и нуждата от проект по Програма Образование за промяна в нагласите на родителите. Дискутиран бе и въпросът за ефективността от спирането на детските надбавки за цяла година при 5 неизвинени отсъствия. Повечето участници споделиха, че това наказание е довело до допълнителна демотивация на родителите да изпращат децата си на училище. 5 неизвинени отсъствия се допускат в рамките на един ден и щом това води до спиране на детските надбавки за цяла година, повечето родители губят мотивация да се грижат за посещаемостта на децата си. Според мнозина изказали се предишната форма на наказание (спиране на детските надбавки за 1 месец) е водело до по-висока посещаемост тъй като срокът за „поправка на грешката“ е бил обозримо близък.

По време на срещата бяха дискутирани също така възможностите за назначаване на образователни медиатори чрез Наредбата за финансирането и проект „Успех за теб“. Повече информация вижте ТУК

Беше представена и програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“, която Център „Амалипе“ реализира в партньорство с близо 300 училища от цялата страна и с подкрепата на Тръст за социална алтернатива. Участниците обсъдиха по-ефективното включване на училищата и как програмата да доведе не само до намаляването на отпадането от училище, но и до повишаване на резултатите от НВО и ДЗИ. Вижте ТУК

Вижте презентациите за:

Всеки ученик ще бъде отличник: къде сме и какво ни предстои?

БЕЗ СЕГРЕГАЦИЯ: Действия на местно ниво срещу училищната сегрегация

Образователните медиатори през новата учебна година: какво предстои?

КАМПАНИЯ ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИЧЕСКИ ОМБУДСМАН

Новото при средствата за работа с уязвими групи

Срещата се реализира с подкрепата на

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.