Проект  „Заедно можем повече“ BG05M9OP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01 се реализира на територията на Община Шабла от месец март 2019г. г и ще продължи до декември 2020г.

 

ЦМЕДТ Амалипе е партньор, който работи по Дейност 3   „Активни родители за успешни деца“ по ОП НОИР и Дейнст 4 “Развитие на ромската област в община Шабла и преодоляване на негативните стереотипи” По ОП РЧР.

Много е важно да се работи с родителската  общност от ранната възраст на децата им, т. е. от времето докато децата ми посещават ДГ. Работата с родители ще бъде осъществена от партньора ЦМЕДТ „Амалипе“, който има богат опит в работата с родители. Център Амалипе назначи един образователен медиатор, който е на пълен работен ден, ще работи на терен в гр. Шабла и в ДГ „Дора Габе“. По проекта работят още  Експерт образователна интеграция чрез развитие на местната общност и Експерт образователна интеграция чрез интеркултурно образование.

Център Амалипе ще реализирана двудневни родителски лектории, ще бъде създадена база-данни за семейната среда, на родители и близки; родителския клуб в ДГ „ Дора Габе“ и ще бъде проведен   цикъл от родителски лектории. Ще бъдат  проведени разговори-консултации с родители относно мотивацията за подкрепа на образованието на техните деца, както и разговори с родители, които възпрепятстват децата си от посещаване на детската градина. Ще се проведат съвместни срещи с медиатори и родителските клубове от други общини. Голямо внимание ще се обърне на кампаниите за преодоляване на стереотипи и негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност: на общинско ниво с родители и други представители на местната общественост.

 

ОП НОИР

Дейност 3. Активни родители за успешни деца.

Резултати за отчетния период:

 

 1. Създаване на база данни за семейната среда на деца, записани и подлежащи за посещаване на ДГ „Дора Габе“.   Общо анкети за отчетния период –2 . Резултат с натрупване  – 24броя;
 2. Анкетиране с общностна анкета – картографиране. За отчетния период анкетирани са 10 семейства. Резултат с натрупване – 10.
 3. Попълнени анкетни карти за участие в проекта 15 бр.
 4. Създадени родителски клубове – 1. Общо включени родители в родителски клубове – 10 и с обхванати в дейността на РК – 20 родители;
 5. Проведена дискусия с родители на тема: „Дървото на мечтите“;

 

 1. Проведена дискусия с родители „ Образованието е ценност“.

 

 1. Проведени консултации с родители за важността на посещаване на ДГ от децата и с родители, възпрепятстващи  децата си от посещаване на ДГ – 79 консултации. Резултат с натрупване – 96 консултации.

 

 1. Бяха проведени онлайн срещи и конферентни разговори с участието на ОМ – Велика Иванова на които бяха обсъдени задачи и дейности, свързани с информирането на хората и работата ни в условията на извънредното положение.

 

 1. Информирани родители и хора от общността за предпазване от вируса, за спазване на карантина и предпазни мерки, както и за хигиенните мерки.

 

 1. Раздадени брошури, информационни материали.

ОП РЧР

Дейност 4.  Развитие на ромската област в община Шабла и преодоляване на негативните стереотипи.

Постигнати резултати:

 

 1. Създаден Център за развитие на общността – община Шабла;

Създаден общностен екип от медиатори ;

 1. Организирани 3 публични чествания – „Коледа“, „Василица“ и „ 147 години от обесването на В. Левски“.
 2. Проведени 4 кампании за преодоляване на стереотипи и негативни обществени нагласи: „Ден на розовата фланелка – „Не на тормоза““, „Ден на майчиния език“, „Здравно – информационната кампания“,  „Информационна кампания за „8 април – Международен ден на ромите““;
 3. Отпечатани и раздадени диплянки за  преодоляване на стереотипи и негативните обществени нагласи – за „Василица“ и за „8 април – международен ден на ромите“;
 4. Отпечатани и раздадени информационните материали за предпазване от вируса по време на ИП;
 5. Създадена концепция за функционирането на ЦРО Шабла;
 6. Създаден профил на общността;
 7. Провежда се подготовка предстоящите кампании и кръглата маса.