Процедура

BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

 

Номер на договор ОП НОИР

BG05M9OP001-2.018-0042-2014BG05M2OP001-C01

 

Наименование на проекта

„ Аз, ти, тя и той, заедно за социална интеграция в община Борован”

 

Бенефициент

Община Борован

 

Дата на стартиране

11.03.2019

 

Дата на приключване

31.12.2020

 

Кратко описание на проекта

 

Настоящото проектно предложение цели да допринесе за подобряване на социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности, вкл. ромите на територията на община Борован. Община Борован и партньорите – 2 детски градини, 3 основни училища и 3 НПО предоставят цялостен социален пакет на 700 уязвими жители на общината, атакуващ едновременно комплексните проблеми, пред които са изправени. Интервенциите са насочени към подобряване на достъпа до заетост, образование, социални и здрави услуги, развитие на местната общност и преодоляване на негативни стереотипи.

 

Предвидени са дейности за повишаване на професионалната квалификация и заетостта. Включена е целенасочена подкрепа за децата и учениците за задържане и повишаване на образователните им резултати чрез допълнително обучение по български език, подобряване на образователната интеркултурна среда, участие в клубове за развитие на индивидуалния им потенциал и таланти, психологическа подкрепа, работа с родителите.

 

Подобряването на достъпа до и предоставянето на качествени социални и здравни услуги ще се извърши чрез предоставяне на интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните нужди на ползвателите, индивидуални консултации, прегледи и социално-здравна медиация, повишаване на информираността относно социалните и здравните права и здравната култура. Активирането на ромската общност и създаването на траен модел на сътрудничество на местно ниво с участието на всички заинтересовани страни ще се постигне чрез функционирането на Общностен център. Всички предвидените съвместни дейности ще подпомогнат преодоляването на негативни стереотипи в местната общност и насърчат толератност.Предвидените дейности са в съответствие с идентифцираните потребности на ромското население на територията на община Борован. Те са в съответствие с Общинската стратегия за интегриране на ромите 2016-2020 г., Планa за действие 2017-2020 г., Концепцията на община Борован, съотносимите приоритети на ОП РЧР и ОП НОИР.

 

Дейността, изпълнявана от Център „Амалипе“ е насочена към родителите на ученици от уязвими групи с цел повишаване на тяхната информираност и мотивация по отношение на образователната система и образованието на техните деца. В дейността са включени:

  • Създаване на активен Родителски клуб в Основно училище „Отец Паисий“ – с. Борован, Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Малорад, Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Добролево, община Борован: Дейността е предназначена за 60 родители на ученици от І до VІІ клас, които се обучават в трите учебни заведения без значение от етническата им принадлежност, но минимум 50 % ще бъдат от уязвими групи. Чрез нея си поставяме за цел родителите да станат активен участник и партньор на училищните институции в учебно–възпитателния процес. Ще се изгради доверие, ще бъде подобрено партньорството между училище и семейство. Ще се подобри социално – психологически климат в училищната среда и ще се повиши съществено ролята на родителите за изграждане на по-стабилна ценностна система. Важна цел на дейността е да мотивира и организира родителската общност от етническите малцинства, така че родителите да участват реално във вземането на управленски решения.;
  • След конкурсна процедура ще бъдат назначени 3 бр. образователен медиатор в трите училища. Основните изисквания към тях ще бъдат да познават спецификата на местната общност, да имат минимум средно образование, да се ползват с доверието на родителите. Дейността ще бъде координирана от партньора Център „Амалипе“, който има опит в работата с родители, супервизията на медиаторите и организирането на родителски клубове в 150 училища. Медиаторите ще бъдат посредници между местната общност и училището, като съдействат за обхващането, качественото образование и обучение на учениците от уязвими групи в ОУ–с. Малорад, ОУ–с. Борован и ОУ-с. Добролево, както и за пълноценното включване на родителската общност в развитието на образованието, социализацията и интеграцията. Образователните медиатори ще бъдат подпомагани методически и ръководени от ст. експерт/и „Образователни дейности”. Основната дейност на експерта е да подпомага методически работата на образователните медиатори, да осъществяват работни посещения по предварителен график и да гарантират качественото изпълнение на дейностите.;
  • Провеждане на тематични лектории за родители с различна насоченост, както за образователната система, така и с ежедневните теми свързани с преодоляване на негативните стереотипи, запознаване с общи права и задължения, популяризиране на информация за социално-здравни услуги и обществено полезни теми.;
  • Провеждане на кампании за преодоляване на стереотипи и негативни обществени нагласи;
  • Създаване на база-данни за семействата на учениците. Чрез анкетиране „от врата на врата” медиатора ще проведе социална анкета със семействата на учениците, включени в проекта. Събраната информация ще бъде обобщена и анализирана от експерти на Център „Амалипе“ и предоставена на Община Борован с цел актуализиране на общинска стратегия за работа с лица от уязвими групи.
  • Индивидуална работа с родители. Периодично ще се осъществяват работни срещи на които ще се получава информация от класните ръководители за отсъстващи ученици. Ще се осъществяват посещения на адрес; ще се провеждат срещи с родители/ настойници; ще се предприемат адекватни мерки според индивидуалността на всеки конкретен случай; ще се предприемат съвместни дейности с екипите по механизъм за обхват