Проектно предложение е одобрено по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, в рамките на процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” BG05M2OP001-3.002.

Бенефициент на проекта е Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ в партньорство с Община Велико Търново и Сдружение „Стъпка по стъпка“ и 13 училища в област Велико Търново, сред които са:

1.      СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново;

2.      ОУ „П.Р.Славейков“, с. Церова Кория;

3.      ОУ „Хр. Смирненски“, с. Самоводене;

4.      ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Виноград;

5.      СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица

6.      СУ „Св.Св. Кирил и Методий:, гр. Златарица;

7.      ОУ „П.Хилендарски“, гр. Горна Оряховица;

8.      ОУ „Бачо Киро:, гр. Бяла Черква;

9.      ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Батак;

10.   Обединено училище “П.Р.Славейков”, с. Джулюница

11. СУ “Бачо Киро”, гр. Павликени

12. ПГАТ “Ц.Церковски”, гр. Павликени

13. СУ – гр. Сухиндол

Проектът цели да създаде цялостен модел за прилагане на общинските политики за образователна интеграция в общините от Великотърновска област, който включва основните заинтересовани страни (училища, родителска общност, общинска администрация) и комбинира дейности на училищно, между училищно, общинско и областно нива, целящи да постигнат: пълен обхват на подлежащите на задължително образование, въвеждане на интеркултурно образование, повишаване на качеството на образование в училищата, насърчаване на обучението в етнически смесена среда, подкрепа за обучението в гимназиален етап и ангажиране на родителите в училищния живот на техните деца.

В проекта ще бъдат включени над 760 ученици, от които 579 са от етническите малцинства. Като резултат над 530 ученици от малцинствата ще бъдат устойчиво интегрирани в образователната система. Също така ще бъдат включени над 400 родители.

Основни дейности по проекта са:

–          Сформиране на мобилен екип за училищна подкрепа, който ще включва психолози, логопед и експерт училищно развитие.  Мобилният екип ще провежда срещи във всички училища, включени в проекта.  В допълнение, ще бъдат създадени или активизирани и други подкрепящи структури – Ученически парламент и Родителски клуб към всяко училище. Заедно с екипа на проекта те ще предоставят необходимата комплексна подкрепа на учителите и ръководствата на училищата. Проектът предвижда и целенасочени дейности за създаването на необходимите предпоставки за продължаване и устойчивост на модела, както и за прилагането му в нови училища.

–          Въвеждане на разнообразни форми на интеркултурно образование, които развиват културната идентичност на учениците от малцинствата и мнозинството и водят до формиране на толерантност и взаимопомощ между учениците от различните етноси:

1.      СИП „Фолклор на етносите”: ще бъдат формирани минимум 2 групи във всяко училище: по една в начален и прогимназиален етап. Те ще включват ученици от всички етноси в училището. Часовете ще се водят от преподаватели в съответното училище. За нуждите на учебния процес ще бъдат закупени учебни помагала, ученически тетрадки и интерактивни дискове по ромски фолклор. Учебният процес ще включва както часове, така и провеждането на изследователска дейност извън училище, организирането на тържества, участие на родители в някои от часовете;

2.      Интеркултурни елементи в заниманията по интереси и извънкласните дейности: за да могат учениците да възприемат интеркултурното многообразие чрез всички елементи от целодневната организация на учебния процес;

3.      Цикъл от събития „Календар на етносите”: ще обедини календарни и други празници като: Васильовден, Гергьовден, Великден, Рамазан Байрам и Курбан Байрам, Международния ден на ромите 8 април, Денят на толерантността 16 ноември и др. По повод на тези празници ще бъдат организирани тържества, концерти, състезания, викторини и други събития. Част от тях ще се реализират на ниво училище, други ще обединят групи от 3 училища, а по повод 8 април ще се съберат представители на всички проектни училища. Календарът на етносите ще бъде организиран и през двете учебни години;

4.      Участие в Детския ромски фестивал „Отворено сърце” във В. Търново: фестивалът се утвърди като детска сцена на толерантността от 2002 г. Провежда се в началото на м. юни и събира стотици ученици. Проектът ще подкрепи участието на представителна група от всяко проектно училище. Участието във фестивала ще се превърне в стимул за редовна посещаемост и отговорно отношение към учебния процес.

–          Обмен на опит, обменни визити и съвместни дейности между училищата;

–     Дейности за активизиране и овластяване на родителите чрез създаване на Родителски клубове в училищата, събиране на база данни по метода „от врата на врата“ за семейната среда, провеждане на родителски лектории и индивидуална работа.

Документацията за участие в обществената поръчка за доставка на материали и консумативи, оборудване и обзавеждане, необходими за изпълнението на дейности по проекта по пет обособени позиции може да бъде намерена на следния адрес (изисква се регистрация в платформата):

Обществена поръчка в ИСУН2020

 

 

Периодът за изпълнение на проекта е от юли 2017 г. до август 2019 г.