COACH Противодействие на онлайн антициганизма и кибер омразата

През 2019 г. 94 % от младежите в ЕС са използвали ежедневно интернет, докато през 2016 г. те са били 77 %. Участието в социални мрежи като Facebook, Twitter или Instagram е третата най-разпространена социална дейност (84 %) за младите хора. Потребителите на интернет в Словакия и България са захранвани със стереотипна информация, включително негативни снимки и пристрастни репортажи за ромите. Широко се разпространяват небалансирана и дискриминационна информация и коментари за ромите, особено в социалните медии. Потребителите на интернет не разполагат с информация за ромските общности, включително информация и истории, идващи от самата ромска общност. Този проект дава възможност на ромски и неромски НПО да изградят свои кампании срещу речта на омразата срещу ромите.Кампаниите и мерките за противодействие на речта на омразата и съответните заинтересовани страни, нямат разбиране за потребностите и проблемите на ромите, както и за това как да достигнат до ромите и как да насърчат тяхното участие. Когато се обръща внимание на антициганизма, той обикновено се финансира и третира отделно, докато за да се противодейства ефективно на речта на омразата онлайн, антициганизмът трябва да бъде интегриран в основните мерки за борба с расизма и речта на омразата. Общата цел на този проект е да се противодейства на незаконната онлайн реч на омразата срещу ромите, като се подкрепи разработването на балансирани онлайн разкази и се насърчи критичното мислене на интернет потребителите в Словакия и България.

Повишаване на осведомеността за правата и реалностите на ромите чрез разпространение на точни и позитивни наративи сред потребителите на интернет. Увеличаване на положителните и точни разкази онлайн по отношение на ромските общности – под формата на кратки филми, инфографики, фоторазкази, онлайн статии, кампании в социалните медии. Подобряване на наличните данни и анализи относно онлайн речта на омразата в Словакия и България Повишаване на знанията на основните заинтересовани страни (ОГО, активисти и лица вземащи решения) относно обхвата и различните видове онлайн реч на омразата, антициганизма и най-добрите начини за противодействие. 

По-конкретно, този проект има за цел да противодейства на незаконната реч на омразата онлайн срещу ромите чрез:
1. повишаване на осведомеността за правата на ромите чрез разпространение на точни и положителни разкази сред потребителите на интернет;
2. подпомагане на разработването на балансирани разкази онлайн, насърчаване на критичното мислене на потребителите на интернет и укрепване на знанията и капацитета на ключовите заинтересовани страни (ОГО, активисти и лица, вземащи решения) за противодействие.

За да постигнем това, предлагаме поредица от взаимосвързани дейности:
1. Онлайн кампании за противопоставяне на разкази с цел повишаване на осведомеността на потребителите на интернет (особено на младежите) през целия период на популяризиране на разкази за толерантност онлайн.
2. Изключително необходимо наблюдение в целевите държави за събиране и изготвяне на съвременни данни и авангардни изследвания относно реакциите на социалните медии на онлайн речта на омразата с акцент върху онлайн-антициганизма.
3. Дейности за представяне и разпространяване на основните констатации и препоръки от действието, включително национална конференция и европейска среща за застъпничество. Те ще увеличат знанията за явлението реч на омразата онлайн срещу ромите и ще засилят сътрудничеството между партньорите и вземащите решения в посока на идентифициране на слабостите на настоящата регулаторна рамка и по-ефективни начини за превенция, докладване, обучение и повишаване на осведомеността относно речта на омразата онлайн. Накрая, това действие ще допринесе и за постигането на приоритет 1, тъй като ще ускори изпълнението на стратегическата рамка на ЕС за ромите относно равенството, приобщаването и участието и ще се справи с антициганизма.

Партньори:

MRG – Унгария
HMI (INSTITUT LUDSKYCH PRAV), Словакия
Център Амалипе, България

Проекта ще бъде с продължителност две години и ще приключи на 30 ноември 2024г. Проекта е финансиран по Програма “Граждани, равенство, права и ценности” (CERV).