Европейският проект „DREAM – подход на участие в образователната среда за преодоляване на дискриминацията спрямо младите роми в новите медии“ се финансира от програма „Еразъм + KA2“.

Партниращи организации:

 • Fundació Privada Pere Closa (Испания; ръководител на проекта);
 • Arci Solidarietà Onlus (Италия);
 • Ares 2.0 (Италия);
 • Център Амалипе (България),
 • Gipsy Eye (Румъния),

заедно с училищата:

 • Обединено училище „П.Р.Славейков“, с.Джулюница (България),
 • Colegiul National Mihail Sadoveanu (Румъния)
 • Istitut Comprensivo Carlo Levi (Италия).

Проектът DREAM се състои от:

Анализ на ситуацията, за да се идентифицират основните стереотипи и дискриминационни процеси, които са широко разпространени сред младите хора – за/срещу ромите;

Инструментариум, създаден заедно с родители, учители, ученици за справяне с дискриминацията срещу ромската общност в училищната среда;

Комуникационна кампания за разпространение на резултатите от проекта и създаване на осведоменост за процесите и явленията, които за съжаление са актуални.

Цели

Противодействие на стереотипите срещу ромите, по-специално жените, разпространени в дигитални медии. В проекта ще бъдат включени ученици на възраст 11-13 години, учители, училища, родители, ромски организации. Бенефициентите ще работят за: идентифициране и анализ на стереотипи, използвани в комуникацията с цифрови медии за дискриминация на ромите; създаване на методи и набор от инструменти за училища и асоциации, предоставящи дейности за борба срещу дискриминацията на ромите; извършване на тези мерки в училище; разпространение на добри практики.

Продължителност: 36 месеца (1 септември 2019 – 31 август 2022)

The European project “DREAM – A Participatory Approach in the Education Environment to Overcome Discrimination of young Roma on new media” is funded by Erasmus+ KA2 program.

The partnership involves:

 • Fundació Privada Pere Closa (Spain; project leader);
 • Arci Solidarietà Onlus (Italy);
 • Ares 2.0 (Italy);
 • Center Amalipe (Bulgaria),
 • Gipsy Eye (Romania),

together with schools:

 • Obedineno uchilishte P.R.Slaveykov (Bulgaria),
 • Colegiul National Mihail Sadoveanu (Romania)
 • l’Istituto Comprensivo Carlo Levi (Italy).

 

DREAM project consists of:

A need and contexts analysis, to identify the principal stereotypes and discrimination processes – widespread among young people – about/against Roma;

A toolkit constructed together with parents, teachers, students, to tackle discrimination against Roma community in the school environment;

A communication campaign to disseminate the results of the project and produce awareness on processes and phenomena which are sadly current.

Objectives

Contribute to fight against discrimination of Roma people.

Fighting against stereotypes against Roma, women in particular, circulated in digital media by youth. The project involves pupils of ages 11-13, teachers, schools, parents, Roma associations. The beneficiaries will work for: identification and analysis of stereotypes used in digital media communication for discrimination of Roma, with a gender approach; set-up of a laboratories and tool-kit for schools and associations, providing activities and tools for fighting against discrimination of Roma; carry out of the laboratories at school; dissemination.

Duration: 36 months (1 September 2019 – 31 August 2022)

Наръчник проект Dream/ Участие в образованието за преодоляване на дискриминацията срещу младите роми

“Този инструментариум е разработен в рамките на проекта “DREAM – подход за участие в образователната среда за преодоляване на дискриминацията срещу младите роми в новите медии” с финансовата подкрепа на програма “Еразъм+”, управлявана от Испанската национална агенция и реализирана в Испания, Италия, България и Румъния. Целта на проекта е да се даде възможност на образователната
общност – млади хора, учители, възпитатели, младежки работници и родители – да идентифицира и реагира спрямо стереотипите и дискриминацията срещу ромите онлайн и офлайн.
Информацията, която представяме в този набор от инструменти, ще помогне за провеждането на обучения, упражнения, дискусии, ролеви игри и други дейности за противодействие на дискриминацията сред младите хора. Убедени сме, че най-ефективното и ефикасно средство срещу нетолерантността и отхвърлянето на разнообразието е образованието.
Инструментариумът на DREAM включва няколко измерения и материали: дейности с примери и обратна връзка от семинарите, проведени в училищата в Испания, Италия, Румъния и България; речник за изграждане на споделено разбиране относно приобщаващото образование и дискриминацията сред децата, учителите, родителите и образователната общност; примери – модели за подражание в борбата с дискриминацията срещу ромската общност. Други материали, “Приложение към наръчника”, включващо съвети, идеи за това как да се противопоставим на речта на омразата и предложения за филми, видеоклипове, книги, които могат да бъдат изтеглени от уебсайта на DREAM (https://projectdream.eu/).

Изтеглете наръчника от тук.