Проект Dream road – Дунавски регион за по-добър достъп, овластвяване и развитие на ромите

Приоритет – Подобряване на институционалния капацитет за справяне с основните обществени предизвикателства.

Нужди и предизвикателства
(Нужди, основни проблеми или предизвикателства, които трябва да бъдат разгледани) – Изключването на маргинализираните групи от обществото е завладяващ въпрос, който умишлено е бил игнориран или пренебрегван през миналото, генерирайки сложен набор от обществени проблеми с последствия за маргинализираната група и самото общество.
Като най-голямото етническо малцинство в Европа и неразделна част от европейската цивилизация в продължение на повече от хиляда години, ромските общности остават в челните редици на многобройните обществени предизвикателства в Европа. Основната предпоставка на проекта е да даде възможност на членовете на ромската общност чрез прилагане на иновативни подходи за преодоляване на съществуващата пропаст между ромите и не-ромите от региона в областта на информационната, дигиталната и функционалната грамотност, като по този начин се подобрят основните и различни образователни нива, получени от членовете на ромското малцинство в целия регион, предоставяйки им дългосрочната възможност да допринесат за собственото си лично и икономическо развитие, както и за развитието на обществото като цяло.

Цели
(основни и специфични цели, които трябва да бъдат постигнати) – Основният фокус на проекта е овластяването на ромската общност в Дунавския регион чрез иновативни подходи за улесняване на цифровата, информационна и функционална грамотност, където силното сътрудничество на ромските общности, публичните власти и политиците, както и местните общности като цяло е от ключово значение за постигане на успех. Крайъгълните камъни на тази цел са: разработване на инструменти за защита на участието на членовете на ромските общности, разработване на наставнически схеми и подкрепа на доброволчеството, разработване на съдържание, съобразено с нуждите на ромските общности в различни части на Дунавския регион. Улесняването на дигиталното включване и функционалната грамотност ще допринесат за увеличен достъп до информация и знания и, следователно, преодоляване на често непреодолими бариери пред упражняването на основните права на всички членове на обществото, много от които все още имат ограничен достъп до качествено образование, работни места, обществени услуги, ниски нива на доходи, лоши жилища, здравословни условия и т.н.

Основни резултати и краен продукт:

– РЪКОВОДСТВО за най-добрите практики за овластяване на ромите чрез прилагане на иновативни подходи за укрепване на цифровата, информационна и функционална грамотност в ромските общности
– TOOLBOX за интелигентни методи за участие за стимулиране на засилено участие на ромските общности
– ОБУЧЕНИЯ за мрежови фасилитатори, членове на ромската общност с активно участие и наставнически роли
– УЧЕБНИ ЛАБОРИТЕ за развитие на цифрова, информационна и функционална грамотност
– ТОЧКИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП за развитие на цифровата, информационна и функционална грамотност
– Виртуална ноу-хау платформа
– РАЗВИТИЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА за публичните власти, политиците и други заинтересовани страни за увеличаване на участието на ромите и социалното сближаване
– ТРАНСНИЦИОНАЛНА стратегия за сътрудничество за приобщаване на ромите

Основни  дейности: Ние се фокусираме върху разработването на стратегическа транснационална рамка, която ще постави основите за транснационална разработка на инструменти, пилотни внедрения (разработване на концепция на учебна лаборатория, подготовка и стартиране на концепции на пилотната учебна лаборатория; разработване на учебни програми на учебна лаборатория; фасилитатори на учебна лаборатория „създаване на мрежа и концепция за обучение; улесняване на участието и доброволчеството на местните общности не-роми; улесняване на цифровото включване – прилагане на концепцията за достъп до Wi-Fi) на WP T2 и изграждане на капацитет на заинтересованите страни на WP3 за подобряване на институционалния капацитет за справяне с основните обществени предизвикателства. Поради огромните различия в Дунавския регион, предложените интервенции и резултати и от трите работни групи са ориентирани към целите, но са приспособими към нуждите на включените райони и са насочени към общите транснационални предизвикателства между местните и регионалните партньори.

Иновативен характер на идеята за проекта: Фокусираме се върху прилагането на иновативни подходи за развитие на цифровата, информационна и функционална грамотност сред членовете на ромската общност чрез разработване и прилагане на пилотни интервенции и разработване на съдържание. Ще създадем мрежа на фасилитатори, осигуряваща участие на заинтересовани членове на ромската общност и / или местни доброволци, които ще действат като фасилитатори на знания и членове на менторска схема. С разработването на концепции за пилотна учебна лаборатория и съответното алтернативно образователно съдържание, проектът стимулира придобиването на знания чрез иновативен и нетрадиционен подход. Ориентираното към потребителите и дигитално подпомагано обучение се набляга при разработването на пилотни дейности, планиране на пространство и оборудване. Фиксираните и мобилни учебни лаборатории са общностни пространства, които предоставят на участниците инфраструктура, услуги и умения. Осигурено е улесняване на цифровото включване (прилагане на концепцията за достъпност до WI-FI).

—————————————–

Project co-funded by European Union Funds (ERDF, IPA, ENI)

KEY FACTS ABOUT THE PROJECT

  •  The project consortium comprises 15 partners from 10 different countries.
  • Project duration: 30 months (01.07.2020 – 31.12.2022).
  • Countries involved: Slovenia, Czech Republic, Hungary, Romania, Bulgaria, Austria, Slovakia, Serbia, Moldova, Ukraine.
  • Project co-funded by European Union Funds (ERDF, IPA, ENI) within the scope of the Interreg Danube Transnational Programme under Priority 4 – Well-governed Danube Region.
  • Specific objective: Improve institutional capacities to tackle major societal challenges.

Project website: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dream-road