Програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“ е многогодишна инициатива, подкрепяна от Тръста за социална алтернатива от 2013 година насам, която систематизира и надгражда дългогодишния опит на Център „Амалипе“ и стотиците партниращи училища в сферата на образователната интеграция и въвеждането на „Фолклор на етносите – ромски фолклор“. Основната ѝ цел е  превенция на отпадането на ромските деца от училище в задължителна за обучение възраст; разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища (гимназии), неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление. Програмата стартира 2013 година.

Цел на програмата е да подпомогне училищата, които работят с деца от уязвими общности (и не само) да подобрят цялостния облик на училището, да му помогнат да повиши качеството на образование за всички деца, да привлече родителите и да ги направи активен и пълноправен участник в училищния живот, и най-вече – да активизира учениците, да ги превърне в активни, мислещи млади хора и да ги мотивира да продължат образованието си в следващ етап. Основен елемент от този подход е въвеждането на интеркултурно образование като средство за запазване и обновяване на културната идентичност на ромската общност, както и за взаимно опознаване и формиране на толерантност между децата от различни етноси.

Основни дейности по програмата

Един от основните подходи, използван в рамките на програмата, е „училища споделят с училища”, т.е. използване на опита, натрупан до момента от училищата, работещи успешно за намаляване на отпадането на ромските деца от училище. Моделът на програма „Всеки ученик ще бъде отличник“ е съвкупност от няколко елемента, които функционират в училищата от Мрежата, за да въздействат на всички страни, имащи отношение към проблема с ранното отпадане на ромски ученици от образователната система.

• Създаване на професионална директорска общност за интеркултурно образование
• Обучение на учителите за ефективна работа в мултикултурна среда.
• Въвеждане на интеркултурно образование: чрез часове по „Фолклор на етносите – ромски фолклор”, Създаването на клуб „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ е сред основните елементи на програма „Всеки ученик ще бъде отличник“. Дейността на клуба е насочена към повишаване на мотивацията на ромските ученици за образование, разгръщане на потенциала на всяко дете в собствените му възможности и създаване на връзка и взаимодействие между ученици – учители – родители. Темите включат разнообразни материали за бита и културата на
различните етнически групи и общото между тях, организиране на кампании за преодоляване на негативни стереотипи, както и методи за превръщане на училището в атрактивно място за приятелство, толерантност и споделяне. Център Амалипе има специално разработена обучителна програма и провежда обучения за учители, които желаят да преподават Фолклор на етносите – ромски фолклор в българските училища. Програмата за обучение по Фолклор на етносите – ромски фолклор е подкрепена с образователни материали (помагала и учебни тетрадки), достъпни в електронен вариант на сайта на Център Амалипе и с възможност за закупуване на хартиен носител.
• Академия за дигитално интеркултурно образование. През месец ноември 2020г. ЦМЕДТ „Амалипе” стартира Академия
за дигитално интеркултурно образование. С това целим да насърчим учителите от Мрежата да изработват дигитално учебно
съдържание по интеркултурно образование, а училищата – да пилотират разнообразни форми на дигитално интеркултурно образование. Така се запълва ниша, която липсва в съвременното дигитално образование. Уроците са три вида: а) уроци, свързани с историята, културата и бита на ромската общност вкл. уроци по помагалата за Фолклор на етносите – ромски фолклор, създадени от Център Амалипе; б) уроци, насочени към по-добро усвояване на българския език от деца билингви; в) интеркултурни уроци по общообразователните предмети;
• Дейности за овластяване и ангажиране на родителите: създаване на активен родителски клуб и включване и на родители от ромски произход с цел ангажиране на родителите в решаването благоприятна среда за всяко едно дете, както и училището да бъде ангажирано с живота на местната общност. От друга страна е необходимо всички да виждат практическата полза от училището: учебните програми и целият учебен процес да покриват области, които дават умения за живота. (“Non scholae, sed vitae discimus” – „Не за училището, а за живота учим”)
• Училището може да бъде добре функционираща система. Добре организираното училище е най-сигурната гаранция за привличането, задържането и успеха на учениците. Добре организираното училище умее да приобщава и овластява родителите, има ресурси да предлага по-широк спектър от образователни възможности извън едносменното обучение в клас и прилага модерни педагогически методи на работа (вкл. интеркултурно и интерактивно образование) на проблеми, свързани с децата, застрашени от отпадане; организиране на общностни дискусии/ родителски лектории и «училище за родители» по наболели проблеми.
• Създаване на ученически парламент – с ученици от смесен етнически състав (там, където е възможно), с цел активно включване на учениците в училищния живот; ангажирането и овластяването им за вземане на решения, касаещи техния престой в училище; подкрепа за застрашените от отпадане ученици; Всяка година Център Амалипе организа Лидерска академия, която събира на едно място представителите на ученическите парламенти/ съвети, за да се учат и забавляват заедно.
• Ученици – наставници: чрез тази практика ученици, които са постигнали добри резултати в училище, се включват като ментори/наставници на ученици, които имат проблем с отпадането (лош успех, безпричинни отсъствия по различни причини, проблеми с други ученици, ранни бракове и др.). В елемента ученици-наставници, Център Амалипе прилага модела връстници обучават връстници , за да дадем възможност да децата да изградят доверителни отношения по между си и да си помагат взаимно. Учениците наставници са ученици, които са готови доброволно да споделят своите знания и опит с други ученици, които имат нужда от помощ и подкрепа, за да се справят с предизвикателствата в училище. През учебната 2020/2021 година, успяхме да реализираме Лидерската академия за развитие на капаците на учениците наставници.
Проведохме 6 изключително интересни, полезни и емоционални уебинара, в които се включиха 340 младежи от цялата страна. Тези младежи изиграха главната роля по време на ОРЕС, помагайки на свои връстници да се научат да работят с устройствата и платформите, необходими за
успешно включване в образователния процес. Само по време на извънредното положение, учениците наставници са подкрепили над 1000 свои връстници.
• Подкрепа за образователните медиатори. Един елемент, който доказа своята ефективност и продуктивност пред предизвикателството ОРЕС. Образователните медиатори са посредници между училището като институция и общността, с всички нейни характерни особености и предизвикателства. Те са верни помощници на учителите и учениците, създавайки помежду им връзка, която носи ползи за всички страни. През изминалата учебна година, образователните медиатори бяха на първа линия, осигурявайки материали на децата, лишени от възможността да се включат в ОРЕС поради независещи от тях причини. Този елемент е прилаган в почти всички училища от мрежата и броят на образователните медиатори нараства с всяка следваща учебна година.

• Индивидуална работа със застрашените от отпадане Всеки от тези елементи, дава възможност на представителите на училищната общност да развиват своя личен потенциал, да се изявяват, да повишат мотивацията си за учене и успешно да се адаптират в света на образованието, за да повярват, че всяко дете може да бъде отличник.

Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”

Мрежата е общност, съставена от училища, които споделят ценностите и идеите на програмата. Участието в нея е напълно доброволно. За нас е важно, училищата, с които работим да споделят идеологията и да следват принципите на модела , а именно да вярват, че всяко дете може да бъде отличник и да прилагат елементите на програмата.
През последните десет години Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“развива училищата, участващи в нея, като ги подпомага за превенция на отпадането от училище, разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища (гимназии) и завършващи средно образование, неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление, ранните бракове и др. Мрежата се превърна в един от най-активните участници в процеса на повишаване на качеството на образование и постигането на пълен обхват както в основното, така и в средното образование.

Мрежата обединява близо 300 училища. Обхвата на програмата е на територията на цялата страна.

Научи повече за Програма “Всеки ученик ще бъде отличник” от тук.

А ето и част от постигнатите резултати през 2022г.:

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.