Freedom from hate: Empowering civil society to counter cyberhate against Roma

REC-RRAC-ONLINE-AG-2017

 

Местоположение: България, Хърватия, Чехия, Унгария и Словакия

Продължителност: 2 години

За какво е програмата?

Този проект ще тества и оценява ефективни кампании за противодействие, насочени към речта на омразата онлайн срещу ромските общности в България, Хърватия, Чехия, Унгария и Словакия и Европа като цяло. Програмата ще работи с граждански организации в целевите държави за разработване на ефективни кампании за борба с речта на омразата онлайн. Целта ни е да увеличим на положителните и точни разкази за ромските общности онлайн и да подобрим разбирането на ефективните начини за справяне с речта на омразата онлайн.

Защо осъществяваме проекта?

Ромските общности в тези страни са обект на най-високи нива на дискриминация и социално и икономическо изключване. В контекста на нарастващата известност на крайно десните групи и нарастващите ксенофобски дискурси, през последните години се наблюдава нарастваща вълна в речта на омразата срещу ромите. В България, Хърватия, Чехия, Унгария и Словакия ромското население е значителен процент от гражданите и е изправено пред широка онлайн реч на омраза. Кампаниите за противодействие на това са остра нужда.

Ромите често живеят в населени места извън градския център и затова не винаги са видими за населението. Следователно, негативните разкази за ромите играят основна роля за въздействието на възприятията на хората в общността. Киберомразата играе важна роля не само за ограничаване на онлайн участието на ромите, но и за нормализиране на отношението към „антициганизма“. Хората могат по-лесно да маскират злоупотребата в анонимността и физическото разстояние, а расистките движения използват „вирусното разпространие“ в социалните медии, за да популяризират такова съдържание.

Ние идентифицирахме необходимостта от разработване на ефективни подходи за борба с „антициганизма“ и насърчаване на общественото участие на ромите в интернет и социалните медии. Това е от съществено значение, за да се гарантира, че ромите могат да изживеят живота си свободен от дискриминация и омраза.

Публичното участие на самите роми, по-специално чрез платформите за социални медии, е от основно значение. Такъв подход има за цел да даде възможност на ромите да бъдат активни граждани, като подкрепя развитието на онлайн балансирани разкази и критичното мислене от страна на интернет потребителите.

 

В допълнение, това действие ще засегне и конкретни проблеми, пред които са изправени жените от ромски произход в целевите държави: доказателствата в голяма степен показват, че жените от ромски произход са изправени пред още по-високи нива на социално и икономическо изключване.

Дейности:

  • Обучение на партньорски организации за противодействие на речта на омразата онлайн
  • Тестване на стратегии чрез прилагане на насрещни кампании
  • Оценка на кампании за идентифициране на най-добрите практики
  • Кръгла маса с граждански организации и ИТ компании
  • Видеоклипове по проекта в YouTube
  • Обучение за обучители от партньорските организации
  • Мултипликационни обучения за други активисти

Наши партньори по проекта са:

  • MRGE – Групата за правата на малцинствата Европа (MRGE) със седалище в Унгария има дълга история на координиране на редица програми за развитие, медии и специфични за ромите програми. MRGE има богат опит в обучението на активисти, разработване на кампании за противодействие, създаване и разпространение на авторитетни материали по въпросите на правата на малцинствата (включително основен глобален доклад през 2014 г. относно свободата от омраза) и провеждане на застъпничество.
  • Institut ludskych prav (Институт по човешки права) Словакия, работи за популяризиране на правата на човека чрез онлайн и офлайн кампании. Организацията има значителен опит в борбата с онлайн език на омразата, включително онлайн кампания по жилищни въпроси за маргинализирани ромски общности.
  • Romedia Alapitvany (Фондация Ромедия), Унгария, е регионална медийна организация, управлявана от роми. Romedia провежда медийни кампании за насърчаване на информираността и разбирането на ромската общност. Организацията изпълнява проект за обучение на ромски жени по кино и журналистика.
  • Romsko nacionalno vijece (Ромски национален съвет), Хърватия, е организация за защита и насърчаване на правата на ромските малцинства. RNV подкрепя включването на ромите, като запазва историческото и културното им наследство и укрепва тяхната идентичност.
  • Fórum pro lidská práva, z. s. (Форум за човешки права), Чехия се фокусира върху международните съдебни спорове и застъпничеството за права на човека в Централна Европа. Нейните адвокати представляват редица стратегически дела в Чехия, насочени към борба с дискриминацията срещу ромите.

Проектът се финансира от Европейския съюз. Това съдържание е отговорност единствено на Minority Rights Group International и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява позицията на Европейския съюз.

Location: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary and Slovakia

Duration: 2 years

What is the programme about?

This project will test and evaluate effective counter narrative campaigns targeting online hate speech against Roma communities in Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary and Slovakia, and across Europe. The programme will work with civil society organizations (CSOs) in the target countries to develop effective campaigns to challenge online hate speech. From this programme, we want to see an increase in positive and accurate narratives about Roma communities online and enhance the understanding of effective ways of dealing with online hate speech.

Why are we delivering this programme?

Roma communities in these countries are subject to the highest levels of discrimination and social and economic exclusion. In the context of increasing prominence of far-right groups and growing xenophobic discourses, recent years have seen a rising wave in hate speech against Roma. Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary and Slovakia have some of the highest percentages of Roma population and have faced extensive online hate speech against Roma. Counter-narrative campaigns therefor are an acute need.

Roma often live in settlements outside of the urban centre and are so not always visible to the population. Therefore, negative narratives about Roma play a major role in influence people’s perceptions of the community. Cyberhate plays a significant role not only in limiting the online participation of Roma but also in normalising “Anti-Gypsyism” attitudes. Individuals can more easily mask abuse, in anonymity and physical distance, and racist movements are exploiting ‘virality’ within social media to promote such content.

We identified a need to therefore develop effective approaches to combating ‘Anti-Gypsyism’ and promoting public participation of Roma in the internet and social media is an essential need. This is essential to ensuring Roma can leave their lives free from discrimination and hate.

The public participation of Roma themselves, in particular through social media platforms, is fundamental. Such an approach aims to empower Roma as active citizens by supporting the development of online balanced narratives and the critical thinking by internet users.

In addition, this action will also address specific issues faced by Roma women in the target countries: evidence overwhelmingly demonstrates that Roma women face even higher levels of social and economic exclusion.

What are we doing?

Training partner CSOs on countering hate speech online

Testing strategies by implementing counternarrative campaigns

Evaluating campaigns to identify best practices

Roundtable discussion with CSOs and IT companies

Lessons learned YouTube videos

Training of trainers session for CSOs

Multiplier trainings for other activists

The programme consortium?

Minority Rights Group Europe (MRGE), based in Hungary, has a long history of coordinating a range of development, media and Roma-specific programmes. MRGE has extensive experience training activists, developing counter narratives, producing and dissemination authoritative materials on minority rights issues (including a major global report in 2014 on Freedom from Hate), and conducting advocacy.

Amalipe Center za mezhduetnicheski dialog i tolerantnost (Center for Interethnic Dialogue and Tolerance), based in Bulgary, is a leading Roma organization working for equal integration of Roma. The organization plays a central role organising the Roma civil movement and advocates for Roma integration to government institutions.

Institut ludskych prav (Human Rights Institute), based in Slovakia, works to promote human rights through online and offline campaigns. The organisation has significant experience in tackling online hate speech, including an online campaign on housing issues for marginalised Roma communities.

Romedia Alapitvany, in Hungary, is a regional media organisation run by Roma people. Romedia runs media campaigns to promote awareness and understanding of the Roma community. A recent project involved delivering filmmaking and journalism training for Roma women

Romsko nacionalno vijece (The Roma National Council, RNC), based in Croatia, is an umbrella organization for the protection and promotion of Roma minority rights. The RNC promotes inclusion of Roma while protecting their historical and cultural heritage and promoting their identity.

Fórum pro lidská práva, z. s. (Forum for Human Rights), based in Czech Republic, focuses on international human rights litigation and advocacy in Central Europe. Its lawyers represent several strategic cases in the Czech Republic aimed at fighting discrimination against Roma.

 

This project is funded by the European Union. This content is the sole responsibility of Minority Rights Group International and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

 

Оценка на кампании за противодействие на езика на омразата

Този доклад е резултат от оценката на пет дигитални кампании за противодействие на речта на омразата срещу ромските общности, проведени в пет източноевропейски страни. Кампаниите са част от проекта „Свобода без омраза“, координиран от Група за правата на малцинствата в Европа (MRGE) и съфинансиран по Програма “Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз. Проектът има за цел да увеличи положителните и реалните истории за ромските общности в онлайн пространството и да подобри осведомеността за ефективните начини за справяне с онлайн езика на омразата. Кампаниите бяха проектирани и изпълнени от партньорите по проекта – граждански организации от България, Хърватия, Чехия, Унгария и Словакия, координирани от MRGE. Въпреки, че се различават в опита си в организиране на онлайн кампании, повечето от тях са много добре запознати с темата за ромските общности.

Вижте целия доклад тук: Изтегли

Видео от обучение, противодействие срещу Езика на омразата; Будапеща, януари 2020