Проект – № BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“; Приоритетна ос 3 „Образователна среда и активно социално приобщаване“
Административен договор – № BG05M2OP001-3.001-0044-С01 от 27.07.2017 г.
Финансиране – Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
Стойност – 500 000 лв.
Партньори – Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, гр. Велико Търново и Детска градина „Ран Босилек“, гр. Габрово
Участници – детските градини на територията на община Габрово
Продължителност на проекта – 26 месеца
Обща цел
Да се подпомогне успешното включване в образователната система на децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани обществени групи, да се работи за изграждането им като пълноценни граждани и за успешната им социална и личностна реализация.
Специфични цели
Равнопоставено включване на всички деца в групите за предучилищна подготовка в общинските детски градини посредством подобряване на условията и средата, разнообразяване на подходите и включване на допълнителни занимания;
Възпитание в толерантност, разбиране и приемане чрез създаване на възможност за взаимно опознаване, споделяне, обучение и творчество;
Включване на родителите във възпитателния процес и засилване на мотивацията им да записват децата си в първи клас посредством комплексни мерки за обучение и подкрепа;
Моделиране на обществените нагласи към приемане и приобщаване на децата от различни етноси.
Целеви групи
Деца от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и/или от семейства, търсещи или получили международна закрила;
Родители.
Дейности
Подобрена образователна среда с участие на външни институции – провеждане на специализирана, адаптирана и интерактивна работа от експерти на Регионален исторически музей, Регионална библиотека „Априлов Палаузов“ и Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ – Габрово към МОСВ;
Подобрена училищна готовност чрез обучение по български език – провеждане на занимания с децата, които имат затруднения по български език и чието ниво на ползване им създава затруднение в общуването;
Опознаване, съхраняване и развиване на културната идентичност – опознаване на етническото многообразие, обучение по танци и театър за провокиране на талантите и развитие на творческите заложби на децата;
Работа с родители и семейства за подобряване включването в образователния процес – създаване на база данни за семействата от малцинствени етнически групи, групова и индивидуална работа с родители, провеждане на „час на родителя“;
Съвместни изяви между деца от различни етноси – организиране на тематични екскурзии, тематични викторини и общински фестивал на толерантността;
Формиране на обществени нагласи – провеждане на кампании за въздействие върху родителската общност и публичен форум по проблемите на интеграцията и успешното приобщаване.
Очаквани резултати и положителни ефекти
Повишена мотивация у родители и деца за включване и оставане в образователната система;
Създаване на нагласи за приемане и опознаване на други етноси и култури;
Осъзнатост за принадлежност към даден регион с неговата история, култура, природа, литература, традиции и етнически обичаи и към общността, която го населява, изгражда и развива;
Изграждане на актуална картина на представените в региона етноси и техните специфики, характеристики, нужди и проблеми, което ще даде възможност за бъдещо успешно приобщаване;
Осигуряване на поле за изява на децата и техните творчески заложби и потенциал;
Повишена чувствителност на общността по отношение на децата от различни етноси;
Изграждане на чувство за принадлежност към даден етнос.