Стипендиантската програма на Тръста за социална алтернатива съвместно с Център „Амалипе“ е да подпомогне образованието в гимназиална степен на ученици, които са силно мотивирани да учат, но срещат сериозни финансови затруднения за това. Предимство е ако кандидатите са се включвали и имат желание да се включват в дейности, свързани с образователна интеграция на ромските деца и дейности за мотивиране на други деца да продължат образование, в подпомагане дейността на училищата, включени в Програмата на Център “Амалипе” за намаляване на отпадането на ромските деца от училище, в работата на Центровете за развитие на общността и други подобни дейности. Водещ критерий по подбора на стипендианти беше тяхната лична мотивация и ангажираност, видни както от мотивационното писмо, така и от начина, по който е попълнен формулярът.

Останалите критерии при подбор на кандидатите бяха:

1. Да са от семейства с ниски доходи (с максимален доход на член от семейството до 375 лева)– доходът следва да бъде доказан със служебни бележки или други документи от работодателя или бюрата по труда. Родителите, които не работят на договор и не са регистрирани в бюро по труда, предоставят декларация, че нямат постоянна работа.

2. Да имат проблем с големите разстояния до училище – подбраните кандидати трябва да живеят на разстояние от училището, което изисква ползването на транспорт, за който е необходимо закупуването на абонаментна карта. Предимство имат учениците, които живеят в отдалечени от училището квартали или учат в съседни градове и села.

3. Да имат успех от предходната година не по-нисък от Добър 3.50 (представя се копие на бележник или служебна бележка от училище в която е описан успеха и броя на отсъствия).

4. Да имат малък брой неизвинени отсъствия през предходната учебна година.

5. Да са препоръчани от училище, включено в програмата на ЦМЕДТ „Амалипе” за намаляване на отпадането на ромските деца от училище „Всеки ученик може да бъде отличник” или да са участвали в програмата в предходните години и изрядно са предоставяли необходимите документи.

Всеки одобрен за стипендия ученик може да получи подкрепа, изразяваща се в закупуването на учебници и карта за пътуване (ако пътува от друго населено място). Като крайно решение бе взето децата от резервите да им бъдат закупени учебници.