Процедура     BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

Номер от ИСУН       BG05M9OP001-2.018-0007-2014BG05M2OP001-C01

Наименование на проекта

Бенефициент            ОБЩИНА СТРАЖИЦА

Дата на сключване на договора/заповедта         05.03.2019

Дата на стартиране 05.03.2019

Дата на приключване         31.12.2020

Кратко описание на проекта

Проектното предложение на община Стражица, включва комплекс от мерки за интеграция на маргинализирани групи и образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Проектът е в изпълнение на целите и мерките заложени в Актуализирания план на община Стражица за интеграция за периода 2015-2020г. Проектът включва дейности от две оперативни програми. По “ОПРЧР” са предвидени дейности: професионално информиране и консултиране, психологическо подпомагане, мотивиране за активно поведение на пазара на труда,предоставяне на обучение за ключова компетентност,включване в заетост,превенция на ранното отпадане от училище и интеграция в образователната система на деца и младежи,подобряване достъпа до социални и здравни услуги,развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи, инициативи за популяризиране на културната идентичност на етнически общности,превантивни дейности за недопускане и предотвратяване на противообществени прояви и правонарушения,организиране на публични събития. По “ОПНОИР” са заложени дейности: допълнително обучение по български език за децата /ученицитe/, за които българският език не е майчин,допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства,подобряване на образователната среда в детски градини и училища,осигуряване на психологическа подкрепа,подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование,насърчаване участието на родителите в образователния процес,работа с родителите, преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.Проектът ще се изпълнява в партньорство с НПО с голям опит в изпълнението на проекти за интеграцията и с партньор средно училище в гр. Стражица. Включването на асоциираните партньори АСП, АЗ, РЗИ и МОН, местната общност, администрацията и всички заинтересовани страни, ни дава увереност за постигане целите на проекта.

Дейности към ЦМЕДТ „Амалипе“

Насърчаване участието на родителите в образователния процес. Работа с родителите.: Привличането на родителите в процеса на образование е предпоставка за повишаване нивото на социална интеграция и успеваемост на деца от етническите малцинства от община Стражица. Понастоящем ромските родители като цяло и в частност в община Стражица, участват рядко в образователния процес. Необходима е работа по посока повишаването на мотивацията за формиране умения и навици в родителите за оказване на подкрепа на децата им за успешна адаптация в училище. Самите родители често изпитват затруднения да се справят с възпитанието на децата си и се нуждаят от подкрепата на професионалисти. В повечето случаи, обаче те не са готови да признаят необходимостта от такава помощ, приемат го като констатация, че не са добри родители. Затова са необходими активни действия за повишаване на родителския им капацитет. В резултат, учителите не получават съдействие от родителите, а родителите изпитват недоверие към училището.Това са сериозни предпоставки за ранно отпадане от училище. Чрез дейността си поставяме като основна цел да превърнем родителите в активен участник и партньор на училището в образователния процес: в усилията за привличане и задържане на ромските деца в класните стаи, повишаване на качеството на образоване и създаването на необходимите предпоставки за успешно продължаване на образованието в гимназиален етап, както и за последващата им успешна реализация на пазара на труда. Втора важна цел на дейността е установяване на партньорство между училището и родителската общност, така че родителите да участват реално във живота на училището и вземането на важни управленски решения: което ще превърне училището в център на местната общност. Ще активизира работата на Обществените съвети според изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование. Допълнителна цел е формирането на доверие между родителите от малцинствата и мнозинството чрез ангажирането им в съвместни дейности за образованието на техните деца. Активни действия за повишаване на родителския им капацитет. Дейността е насочена както към ромските родители, родителите от други етническите малцинства, така и към родителите от мнозинството. В дейността ще участват родители от всички етноси, което е предпоставка за формирането на доверие и толерантност между тях. Изпълнението на дейността ще надгради вече изпълняваните дейности на ЦМЕДТ „Амалипе“ с родители. От 2011 г. в СУ „Ангел Каралийчев“гр. Стражица и СУ „Св.Кл. Охридски“ с. Камен, работят по Програма за намаляване на ромските деца от училище, като в СУ „Ангел Каралийчев“ град Стражица има изграден и функциониращ Родителски клубове. От 2015 година в Програмата участват всички училища на територията на общината. В тези училищата ще бъдат създадени Родителски клубове обединяващи български и ромски родителина базата на опита на СУ „А.Каралийчев“ гр.Стражица. Ще продължи да функционира Центъра за развитие на общността, който функционира в община Стражица от 2013 година. Центъра за развитие на общността е нов тип интегрирана услуга, базирана в общността за повишаване на социалния потенциал на местните общности, както и здравни, информационни и образователни дейности, имащи за основна цел, да подпомогнат и подкрепят развитието на местните ромски общности. Дейността ще бъде координира от партньора Център Амалипе, който има опит в работата с родители и организирането на родителски клубове в 150 училища, както и в създаването и функционирането на Центрове за развитие на общността в 15 общини. Ще бъдат използвани изцяло местни лица, представители на родителските общности в общината.