Процедура: BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

Наименование на проекта: Заедно можем повече

Проектът има цел да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни интеграционни мерки и прилагането на интегриран подход в община Криводол.

Специфични цели по ОП РЧР, насочени към подкрепа за социално включване:

– Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи чрез: трудово посредничество; мотивиране за активно поведение на трудовия пазар; обучение по Ключова компетентност 4 “Дигитална компетентност” на 8 лица, осигуряване заетост на 43 лица от маргинализираните общности при работодател Община Криводол, както и на 5 лица в новосъздаден по проекта Общностен център.

– Подобряване достъпа до социални и здравни услуги чрез провеждане на здравни обучения и консултации.

– Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи чрез изграждане и ресурсно осигуряване на Общностен център в подкрепа на уязвимите и маргинализирани общности в Община Криводол, както и публични мероприятия за преодоляване на стереотипите, с участието на всички заинтересовани страни.

Специфична цел по ОП НОИР:

Подкрепа за социално включване насочена към осигуряване на достъп до образование и обучение, чрез съвместна работа с деца, ученици и техните родители, и всички заинтересовани страни; прилагане на интеграционни мерки, като допълнително обучение по български език, изнесени извънучилищни празници и мероприятия, творчески занимания насочени към превенция на отпадането от училище, както и мерки за преодоляване на стереотипите.

Изградена е коалиция от кандидата и 3 партньора с богат опит и капацитет за изпълнението му. Център „ Амалипе“ е партньор по следните дейности: Подкрепа на ученици от уязвими групи за продължаване на образованието в гимназиален етап и успешно завършване на средно образование; Работа с родители  от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си от редовни посещения на детски градини или учебни заведения; Работа с родители без разлика  от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция, приемане на различието и преодоляване на негативните стереотипи

Включва се цялата общност и всички заинтересовани страни.

Целева група е от ромския етнос: 388 безработни и неактивни лица, 242 деца и ученици и техните родители.

Продължителност: 20 месеца.