За какво е тази програма?

Целта на проекта ERELA е да се насърчават и защитават правата на ромите, жертви на нарушения на правата на човека и дискриминация, чрез повишаване на осведомеността на обществото и заинтересованите страни, подобряване на прилагането на законодателството за недискриминация и предоставяне на възможност на ромите да търсят правна защита в България и Хърватия. Проектът има за цел да създаде благоприятен кръг, при който засиленото участие на ромите в механизмите за достъп до правосъдие води до завеждане на повече и по-качествени дела, което носи ползи за ромските общности, което от своя страна повишава доверието в правните средства за защита и адвокатите и насърчава завеждането на още повече дела.

Защо изпълняваме тази програма?

И в двете целеви държави по проекта, България и Хърватия, ромите са били дискриминирани в миналото и въпреки подобренията в правната защита, все още съществуват систематични модели на дискриминация, които пречат на ромите да реализират пълноценно правата си на заетост, образование, здравеопазване и жилище. Ромските общности са склонни да живеят в сегрегирани квартали с ограничен достъп до обществени услуги и нестандартна обща инфраструктура. По същия начин много роми се сблъскват с дискриминация при търсене на работа във връзка с техния етнически произход и негативните стереотипи, наложени на тяхната общност. Що се отнася до образованието, децата от ромски произход в училищна възраст обикновено са жертви на сериозна сегрегация, като се настаняват в класове и училища, в които учат само роми, или се настаняват непропорционално често в специални училища за деца с увреждания. Като цяло, една от причините за тези проблеми е, че в България и Хърватия не се прилага систематично антидискриминационно законодателство и мерки, които да направят основните политики в областта на образованието, заетостта и социалната сфера по-приобщаващи.

 

За разлика от високите нива на продължаваща дискриминация и неотдавнашните малки подобрения по отношение на информираността, броят на жалбите, свързани с дискриминация, засягаща ромите, е малък. Основните причини за липсата на подаване на жалби и пряк достъп до правни средства за защита са липсата на доверие в съдебната система и публичните институции и широко разпространеното убеждение, че подаването на сигнал за дискриминация само ще влоши положението и/или ще предизвика открита конфронтация с извършителя/извършителите. По същия начин сред професионалистите и държавните служители преобладава липсата на осведоменост и разбиране на законодателството за недискриминация и политиките за приобщаване, което води до лошо идентифициране на случаите и липса на защита на правата на ромите, жертви на нарушения на правата на човека и дискриминация.

 

Какво правим?

  • Провеждане на проучване на дискриминацията срещу ромите, тяхното отношение и опит по отношение на достъпа до правосъдие, както и познанията на практикуващите юристи за антидискриминационното законодателство; това ще допринесе за изготвянето на базов доклад, който партньорите ще използват за повишаване на осведомеността относно дискриминацията срещу ромите;
  • обучение на практикуващи юристи по антидискриминационно законодателство и права на малцинствата, за да се укрепи техният капацитет и да им се даде възможност да предоставят правна помощ на роми, жертви на дискриминация, и да им помагат при воденето на съдебни дела за дискриминация;
  • обучение на служители на НПО, които работят в тясно сътрудничество с ромската общност, за това как да идентифицират случаи на дискриминация, къде да насочват ромите, жертви на дискриминация, как да провеждат застъпнически дейности и да включват членовете на ромската общност в процедурите за вземане на решения;
  • обучение на ромски медиатори и активисти за укрепване на капацитета им за предоставяне на съвети, подкрепа и насърчаване на ромски жертви на дискриминация, които обмислят да търсят достъп до правна защита;
  • предоставяне на безплатна правна помощ на роми, жертви на дискриминация;
  • предлагане на правна помощ за докладване на случаи на дискриминация на органа по въпросите на равенството с цел насърчаване на по-добра защита и достъп до правосъдие на роми жертви на дискриминация;
  • Подпомагане на партньорите и ромските активисти да провеждат застъпнически дейности за борба с дискриминацията на местно, национално и международно равнище; и
  • публикуване на доклад за извлечените поуки с цел обобщаване на резултатите от проекта и разпространяване на опита на национално равнище и на равнище ЕС.

https://minorityrights.org/what-we-do/erela/

Тази програма се финансира от Програмата за права, равенство и гражданство на Европейския съюз (2014-2020 г.)