Проект BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01 и проект BG05M9OP001-2.018-0014-C01 „Социално – икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Проектът обхваща социално-икономически и образователни дейности, чрез които се цели да се постигне успешна интеграция на ученици, родители и безработни лица от уязвими групи в община Павликени.

Цели на проекта

Проектът цели реализиране на комплексни мерки и подходи, които ще допринесат повишаване качеството на живот на уязвими групи в община Павликени, както и трайна интеграция на най-маргинализираните общности, включително ромите.

Специфични цели по ОП РЧР:

 1. Социалното включване на маргинализирани групи чрез подпомогне интеграцията им на пазара на труда;
 2. Подобряване на достъпа до социални и осигуряване здравни услуги на лица от уязвимите групи;
 3. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи;

Специфична цел по ОП НОИР:

 1. Осигуряване на достъп до образование и обучение за подкрепа на социалното включване.

Целите на проектното предложение съответстват на включените дейности и допринасят за изпълнението на План за действие на община Павликени в изпълнение на Областна стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани от уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018 – 2020 година. За да се постигнат целите по ОПРЧР ще бъде:

 1. Подобрен достъпът до заетост, чрез мотивиране за активно поведение на пазара на труда;
 2. Ще бъдат обучени нискоквалифицирани лица, които ще придобият опит и трудови навици с мотивация за постоянна трудова заетост;
 3. Чрез създадената субсидирана заетост ще се намали ръстът на безработица сред маргинализирани общности в град Павликени и населените места на общината.
 4. Ще се подобри здравната култура на хората в неравностойно положение и ще се повиши информираността им;

След реализацията на дейностите по ОПНОИР ще се постигнат целите, като:

 1. Ще се повиши доверието на родителите към училищата;
 2. Ще се намали броя на децата непосещаващи училище;
 3. Ще намалеят негативните обществени нагласи към целевите групи.

В дейностите ще участват родители на децата от всички етноси за формиране на доверие и толерантност и преодоляване на сегрегацията.

Интеграцията е двустранен процес, в който си взаимодействат представители на всички етноси, участници ще бъдат и граждани, деца и младежи, които не са представители на етнически малцинствени групи, с цел постигане на интеграционен ефект.

Проектното предложение ще подпомогне процеса на социалната интеграция и личностна реализация на представители на ромската общност, като ще се спомогне и за изпълнение на целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”.

 

По различните оперативни програми се предвижда следното:

– По ОП РЧР:

Направление І – ще се проведе обучение за придобиване на професионална квалификация на 30 лица, от които 28 ще бъдат наети от партньора ОП “БКД”, гр. Павликени и кандидата Община Павликени.

Направление ІІІ – ще бъдат организирани и проведени 3 еднодневни мероприятия – 2 информационни семинара и 1 кръгла маса, ще се предостави пакет от медицински прегледи и услуги на 100 здравно-неосигурени лица от общината.

Направление ІV. – предвидена е дейност за повишаване на толерантността и доверието между гражданите от различните етноси, осъзнаването на ползите от образователната интеграция и преодоляване на анти-ромските стереотипи и за популяризиране на култ. идентичност на етнич. общности.

– По ОП НОИР:

ЦМЕДТ “Амалипе” ще изпълни дейност “Активизиране и овластяване на родителите за участие в обр. процес”, като ще се назначат 3 образователни медиатори и 2 образ. експерта. Ще бъдат привлечени родителите в процеса на образование, което ще повиши нивото на социална интеграция и успеваемост на децата от етнич. малцинства. Ще се създаде база-данни за семействата на учениците в обхванатите дет. градини и училища, ще се създаде родителски клуб във всяко училище, ще се проведат родителски лектории и ще се извърши индивидуална работа с тях.

СУ “Бачо Киро” ще изпълни дейности за подобряване образователната среда на учениците, като се създадат компютърен и спортен център, фонетичен кабинет за изучаване на чужди езици и се обновят съществуващи специализирани кабинети. Община Павликени ще изпълни дейности.

Община Павликени ще изпълни дейност Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност, чрез провеждане на информационна кампания, включваща 5 информационни събития.