RADIRIGHTS Противодействие срещу дезинформацията за демократични права

За проекта:
За да се засили противодействието срещу дезинформацията и политическото манипулиране на ромските общности в четири държави от ЕС, този проект ще очертае създаването и разпространението на дезинформация, фалшиви новини и манипулативни политически послания в сегрегираните ромски общности, ще проведе дейности за овластяване и ще изготви препоръки за комуникация, за да помогне на ромите да обмислят информацията, която консумират, и да критикуват политическите послания. Целта е ромите да бъдат по-активни при вземането на демократични решения, гласуването и изказванията в демократичните дебати. Обществото като цяло е непряка целева група. Комуникационната част на проекта ще разкрие случващите се манипулативни действия и ще покаже как дезинформираните хора биват разубеждавани да упражняват демократичните си права. Ромските жени са основна целева група, тъй като упражняването на демократичните им права е още по-уязвимо на манипулации.

Преки целеви групи
– Ромски общности в четирите държави;
– неправителствени организации, работещи в/със ромските общности сдружения на гражданското общество или местни неправителствени организации, работещи в областта на социалните услуги, хуманитарните и социалните дейности, които могат да подкрепят различни форми на сплотяване на общността и гражданско и демократично участие;
– Медии;
– Училища (младежи на възраст 14-18 години).

Непреки целеви групи
– Неангажирани ромски групи и свързани с тях неромски общности;
– Неправителствените организации, които не участват пряко в проекта, ще бъдат достигнати чрез мрежите, в които участват нашите партньорски организации;
– Научноизследователски институции в областта на културата и образованието във връзка с развитието на културното обучение и изграждането на капацитет на гражданското общество;
– Учители, учебни заведения, младежки организации, студенти.
Резултати
Най-важната промяна ще бъде по-добрата информираност за демократичната политика сред ромските общности и засилването на тяхната обществена дейност. Предпоставка за това е те да бъдат по-добре информирани по въпросите, които засягат живота им, да не са обект на дезинформация и манипулация. Те ще се научат как да получават информация от различни източници, как да я осмислят и как да станат част от обществения дискурс. На жените ще се обърне внимание поради натиска на специфични теми (например, грижи за майчинството) и социални роли. Дългосрочната цел е да се промени пасивната роля на ромските жени. Това се постига чрез представяне на активни женски роли (и участници) и включване на жените и момичетата като заинтересовани страни.

Партньори:

AUTONOMIA ALAPITVANY – Унгария
ROMEA – Чехия
FAGiC – (Каталуния) Испания
Център Амалипе, България

Проекта е финансиран по Програма “Граждани, равенство, права и ценности” (CERV).