Ромските жени трансформират образователните системи в цяла Европа, чрез своята социална и политическа мобилизация

(R ТРАНСФОРМ)

Продължителност : 2020 – 2023

Представяне :

 RTransform е проект, насочен към активното приобщаване на ромските жени и момичета в социалния живот и гарантирането на техните права. Проектът се фокусира върху насърчаване на равния достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот за ромските жени. Проектът допринася за овластяване и подпомагане на ромската общност, като се фокусира върху образователната система, която е ключова област за постигане на тяхното социално включване и за подобряване на достъпа им до права.
В проекта е заложено използването на подхода „отгоре надолу“ или промяна на политиките и нагласите към общността,  чрез въздействие върху самата общност. Основната идея е да се създаде мост между ромските жени и младите момичета, да се изгради среда на доверие и приемственост, която да представлява възможност за диалог и дебат между различните страни.
Вече 18 години, нашите партньори от Drom Kotar, организират т.нар, „Конгрес на студентки от ромски произход“ (RWSG), инициатива, която е организирана с активното участие на ромски жени, които да обменят опит и идеи за успешната образователна интеграция и да покажат ролевите модели в общността, за да вдъхновят други ромски жени и момичета. Около 300 ромски жени участват във всяка среща.

 

Дейности:

В хода на проекта, всяка от партньорските организации, ще организира на местно и национално ниво срещи, на ромски жени и момичета от различни поколения,  ще проведе проучвания, събраната информация, от които ще бъде използвана за генериране на инструментариум за ефективно приобщаване на ромските жени в образователната система, мултимедийни продукти, с фокус върху предизвикателствата и успехите пред ромските жени, препоръки за политики и академични статии.

 

Партньори:

  • LEAD-Romani Women’s Association Drom Kotar Mestipen (SP)
  • Coventry University- Centre for Dance Research (UK)
  • Alternative Innovative Development (GR)
  • Amrita Pályaorientációs Baráti Kör Egyesület (HU)
  • Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance (BU)
  • Care for young people’s future CIC (UK)
  • Catalan Government-Roma and Social Innovation Programme – Directorate- General for Civic and Community Action (SP)
  • Municipality of Ampelokipi – Menemeni (GR)
  • Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola és Martin Luther King Középiskolai Kollégium