Споделяне на знания, справяне с противоречията в училищата в Гърция, Северна Македония и България (SKHC) е съвмстен проект с три държави в рамките на 6-ия цикъл от международни партньорски проекти на Програма „Демократична и приобщаваща училища култура в действие“ (“Democratic and Inclusive School Culture in Operation” – DISCO) на Съвета на Европа и Европейската комисия. 

 

Съвместната програма на Съвета на Европа и Европейската комисия „Демократична и приобщаваща училища култура в действие“ ДПУКД (“Democratic and Inclusive School Culture in Operation” – DISCO), стартира през май 2013 година под името „Човешки права и демокрация в действие“. Тя осигурява финансиране, което да насърчи поне три страни от Европейската културна конвенция за сътрудничества в проекти с общи интереси в сферата на образованието в демократично гражданство и обучение по Правата на човека. (ОДГ/ ОПЧ), като по този начин допринася за развитието на демократична култура в участващите страни. Поне една от тези държави трябва да бъде членка на Европейския съюз.
В основата на всеки проект е да даде информация относно текущи практики от обучението по демократично гражданство и човешки права в участващите държави и да спомогне за обогатяването им във всяка от страните.
В допълнение, Програмата възнамерява да:
• Насърчи дискусии и обмяна на добри практики насочени към ОДГ/ОЧП теми;
• Да повиши информираността и да повиши публичността на ОДГ/ОПЧ на всички нива на обществото;
• Насърчи сътрудничеството между национални, регионални и местни власти с гражданските организации;
• Допринесе към популяризирането и продължаващо развитие на гражданското образование и обучението по човешки права в Европа

Споделяне на знания, справяне с противоречията в училищата в Гърция, Северна Македония и България СЗСП

Главна цел на проекта: 
Да създаде мирна и приобщаваща училищна среда в трите гранични държави

Специфичните цели на проекта са:
– Местните педагогически общности и представители на училищната институция (директори, обучители, педагогически съветници, учители, образователни медиатори и администратори) да могат работят ефективно с противоречията на училищно ниво и да приложат на практика неформално образование за Правата на човека.
– Да се повиши осведомеността за значението на обучението за Правата на човека по отношение на решаването на спорни въпроси.

Очаквани резултати:
– Превод на български и македонски наръчника „Управление на противоречията“. Наръчникът ще бъде принтиран и разпространен сред широката педгогическа общественост в Гърция, Северна Македония и България;
– Създадена 8-часова обучителна програма, на базата на наръчника „Управление на противоречията“, съвместно с партньорските организации по време на 4-дневна среща. Тази обща програма ще бъде разработена така, че да се впише в контекста на местни политики, противоречия, съществуващите добри практики, очаквания и нужди.
– Проведени двадесет и четири обучения към педагогически специалисти, организирани в различни региони в партньорските държави (8 в Гърция, 8 в Северна Македония, 8 в България);
– Изграден нов образователен наръчник, включващ 8.часовата програма, заедно с продукти от проведените обучения в трите държави.
– Създадена електронна платформа за достъп до ресурси от изпълнението на проекта
– Информация за дейностите по проекта и съдържанието ще бъде разпространена в партньорските уеб страници и профили в социалните медии, както и посредством статии, интервюта и др.
– Проведено заключително събитие за обобщаване и разпространение на резултатите