Предложения към концепцията за процедура „Модернизация на образователната среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост

Център Амалипе приветства планираното обявяване на процедура Модернизация на образователната среда, която ще бъде подкрепена по Плана за възстановяване и развитие. Предвидените по нея дейности за реконструкция, ремонт и оборудване, ще даде шанс подкрепените училища и детски градини да получат базата, която е необходима за истински модерно образование.

В същото време, изразяваме категорично притеснение, че реализацията на процедурата по предвидения начин (използвайки Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България) тя ще задълбочи допълнително съществуващите неравенства и различия в училищната мрежа и ще доведе до фаворизиране на определени училища и детски градини. И сега съществува много сериозна разлика във възможността да се подсигури съвременна материално-техническа база и качествен учебен процес между част от училищата в големите градове от една страна и селските училища и училищата с по-малък брой ученици. Още по-голяма е “ножицата на различието” между училищата , които обучават ромски ученици и тези, в които са записани преди всичко ученици от мнозинството. Процедурата (използвайки Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура…) ще подкрепи преди всичко големите училища в областните градове и училищата, обучаващи деца на високо образовани родители. Така тя допълнително ще увеличи чувствително различията и ще нанесе непоправими щети върху българското образование! Големите училища, обучаващи деца преди всичко от мнозинството, допълнително ще се превърнат във витрини на модерното образование, докато училищата с ромски ученици и тези в селата още повече ще се гетоизират. Нещо повече, една значителна част от училищата, които ще бъдат селектирани в първа група, са именно тези, които вече са реновирани, имат добра инфраструктура, модерна среда и образователни ресурси, и в много от случаите – модерен STEM център.

Съгласно предвиденото в Концепцията, ще бъдат подкрепени училища от т.нар. първа група, според Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура … (което е напълно разбираемо). Посочената Методология обаче приоритизира в първа група несъразмерно училищата от областните центрове и още по-категорично – училищата, в които няма концентрация на уязвими групи.

Преглед на всички училища, които попадат в първа група във всеки от регионите за планиране показва, че това са 291 училища, от които 259 са без концентрация на уязвими групи и едва 32 училища са с концентрация на уязвими групи (според класификацията на МОН по Наредбата за финансирането). Тоест, по процедурата  89% от училища, които могат да бъдат подкрепени, са без концентрация на уязвими групи и едва 11%  училища с уязвими групи.

 

училища с концентрация на уязвими групи % от
общия брой училища
училища без концентрация на уязвими групи % от
общия брой училища
Общ брой НУ/ОУ/ОбУ/СУ 903 48,76 949 51,24
Подкрепени училища по Модернизация … 32 11,00 259 89,00
% подкрепени училища от общия брой в групата 3.54% 27.29%

 

Това е на фона на факта, че почти половината от общообразователните училища в България са с концентрация на уязвими групи. Т.е. едва 3,54 % от тях могат да бъдат подкрепени по процедурата, докато училищата без уязвими групи ще получат в пъти по-висока подкрепа – над 27 % от тях ще могат да бъдат реновирани и обзаведени.

 

 

Различията са също толкова сериозни, ако видим типа населено място, в което се намират училищата от първа група – преди всичко в големите градове и много малко в селата и в малките градове. Преглед на училищата в първа група по региони сочи, че могат да бъдат подкрепени 157 образователни институции в областните градове, 79 в по-малки градове и 55 в селата. Това е несъразмерно на факта, че в областните градове функционират 297 общообразователни и профилирани училища, 702 – в по-малките градове и 853 в селата. Т.е. по процедурата ще могат да бъдат подкрепени 52, 86% от училищата в областните градове, 11,25% от тези в по-малките градове и 6,45% от училищата в селата. Както се вижда, налице е категорична несъразмерност и спрямо типа населено място на подкрепените училища, което сериозно ще задълбочи съществуващите в момента различия.

 

 

 

 

 

За преодоляването на описаната опасност предлагаме:

  1. Промяна на Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура. Тя е изработвана през 2017 г. и отчита наличието на средищни и защитени училища, но под никаква форма не отчита другия тип училища, определени от МОН – училищата с концентрация на уязвими групи. Последното е обяснимо, тъй като тази категория бе въведена през 2018 г.

Предлагаме към точките за оценка и приоритизиране на образователните институции да бъдат допълнени от 1 до 5 точки за училищата и детските градини с концентрация на уязвими групи в зависимост от групата, в която попадат според таблица Приложение No 6а към чл. 52б, ал. 2 от Наредбата за финансирането. Това ще даде шанс повече училища с ромски ученици и училища в селата да бъдат подкрепени.

  1. При промяната в Методологията да бъде включен допълнителен критерий за приоритизиране, който предоставя допълнителни точки (предлагаме това да са минимум 3 точки) за училища, които са единствени (за съответната степен на образование) в населеното място. Това ще даде възможност за намаляване на диспропорциите относно подкрепените училища спрямо типа населено място.

 

Апелираме към ИА ПО и МОН да предприемат необходимите мерки, за да не се стигне до задълбочаване на образователните неравенства чрез процедурата Модернизиране на образователната среда. Практиката от изпълнението на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансирана по механизма REACT-EU показа, че ако европейските средства не бъдат използвани целесъобразно (закупените електронни устройства за преодоляване на Ковид-19 кризата бяха предоставени не на базата на нуждите, а на базата на брой ученици в училище) и доведат до задълбочаване на образователните различия, ще се наложи тези пропуски да бъдат компенсирани чрез средства от държавния бюджет. Поради това е необходимо да се направят промени в настоящата Концепция и особено в Методологията за да бъде избегната опасността чрез средствата от Плана за възстановяване и устойчивост да се задълбочат образователните неравенства и изключване. 

Илюстрация: pixabay.com