Център “Амалипе” представи резултатите от проучването Младежи 2022

Младежите от уязвими училищни общности проявяват висока степен на гражданска активност и желание за участие в доброволчески дейности – значително по – високи от тези сред възрастните граждани и съизмерими с най-развитите европейски държави. Ценностните нагласи на младежите от различни етноси, обучаващи се в тези училища (роми, българи, турци и др.) споделят сходни ценности и разликите в отговорите им не са съществени. Те проявяват силна привързаност към своите семейства (над 90%), но също така към училищата и класа, в който учат (над 80%), към България (над 80%), както и към Европа и към света като цяло. Тези и още ред други данни, оборващи част от стереотипите спрямо младите хора и особено спрямо младите роми, станаха ясни от проучването “Младежи 2022”, проведено от Център “Амалипе” и институт “Отворено общество”, чиито първи резултати бяха оповествени на 21 февруари 2023 г., Световният ден на майчиния език. 

Проучването беше реализирано в периода ноември – декември 2022. В него участваха над 1600 младежи до 22-годишна възраст от цялата страна. Чрез това проучване искахме да научим повече за младите хора в България – за техните трудности и възможности, за това, което наистина ги вълнува, за каналите на комуникация към тях. Бяха им задавани въпроси, свързани с техните нагласи по отношение на социалните медии, интернет, средствата за масова комуникация – какво използват и къде, на какво имат доверие.

Проучването е сондажно и има за цел да изследва нагласите за гражданско участие и гражданските ценности сред деца и младежи от уязвими училищни общности. За анализа за използвани 1664  анкети с ученици от гимназиалния етап, които се обучават в училища, определени от Министерството на образованието и науката като уязвими, като голямата част от тях участват в мрежата на ЦМЕДТ „Амалипе“. Анкетирана е и малка група от около 100 деца, отпаднали от училище. Участниците в проучването живеят в 262 населени места на 106 общини в България, а 21 от тези общини са с център областен град.

Според данните от проучването при учениците в VII-XII клас от уязвими училищни общности в България, се наблюдават сложни и многопластови тенденции, но общата картина свидетелства за достатъчно висока степен на гражданска енергия и готовност за участие в обществения живот.

Около 1/3 от анкетираните са участвали някога в различни форми на училищна демокрация – организация на децата в класа или в училището, a близо 40% заявяват намерение за системна доброволческа дейност. Всъщност почти 40% от децата и младежите вече са участвали под една или друга форма в доброволчески дейности, а почти половината са правили лично дарение и са участвали в благотворителна кауза.

В повечето развити демокрации по света изследователи и анализатори отбелязват, че участието на младите е значително по-слабо от това на по-възрастните поколения или дори продължава да намалява драматично. На практика степента на гражданска активност на децата и младежите от уязвими училищни общност не е по-ниска от тази на средностатическия пълнолетен гражданин в България. Най-голяма част от пълнолетните граждани (около 25%-30%) през различни години, заявяват че са участвали в дарителски кампании, с много по-нисък дял следват други форми на гражданска активност като подписването на петиции. С доброволчество според проучвания от различни години се ангажира 5%-10% от пълнолетното население в България.

Резюмето на доклада можете да намерите ТУК

Целият доклад от проучването можете да намерите ТУК

Първоначални резултати от проучването бяха представени на 21 февруари от 11:00 часа в зала 302 на Община Велико Търново от Деян Колев, председател на Център “Амалипе” и Боян Захариев, програмен директор на институт “Отворено общество”. Представянето можете да видите ТУК 

Паралелно с представянето младежи от младежката група за гражданско участие и толерантност (ученици в ПГ по моден дизайн, СУ “Владимир Комаров” и студенти от ВТУ) направиха флашмоб и кампания по повод Деня на майчиния език пред сградата на Община Велико Търново. Преминаващите граждани записваха любимата си дума на своя майчин език. 

Проект „Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност“ се изпълнява от Център „Амалипе“, Фондация „Отворено общество“ – София, Форум „Гражданско участие“ и единадесет училища в най-малко 50 общини в необлагодетелствани региони и общности извън София. Проектът обхваща широк кръг ученици в гимназиална възраст, особено тези, които получават недостатъчен достъп до услуги, от уязвими ромски общности, от слабо развити региони и др., за да повиши значително техните знания, интерес и мотивация да бъдат активни в различни форми на гражданско участие. Те са включени в набор от интерактивни обучения на връстници (включително Академия за лидерство), дейности за формално образование и кампании/симулации. В рамките на проекта се разработват и използват набор от онлайн и други инструменти. Проектът се реализира с подкрепата на U.S. State Department чрез Посолството на САЩ в България.

 

 

Проект “Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност” се реализира с подкрепата на U.S. State Department чрез Посолството на САЩ в България.Презентация за проекта и основните дейности, можете да видите тук