ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: „Експерт, обучение и квалификация“ при изпълнение на проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

О Б Я В А

ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: „Експерт, обучение и квалификация“ при изпълнение на проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“

Във връзка с изпълнение дейностите по проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, по процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ приема документи на кандидати за заемане на длъжността: „Експерт, обучение и квалификация“ за провеждане на обучение със следните училища:

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Малорад

СУ „Васил Левски“, гр. Ябланица

ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени

СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица

Обединено училище „П.Р. Славейков“, с. Джулюница

СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Върбица      

Обединено училище „Свети Иван Рилски“, с. Червенци

ПГСС „Св. Георги Победоносец“, гр. Суворово

ПГ по земеделие „Тодор Рачински“, гр. Генерал Тошево

ОУ „Капитан Петър Пармаков“, с. Градец

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Сотиря

ОУ „Христо Ботев“, с. Самуилово

ПГТО „Добри Желязков“, гр. Сливен

ОУ „Найден Геров“, с. Гавраилово

ПГЛПЕХТ, гр. Ямбол

ОУ „Йордан Йовков“, гр. Ямбол   

Обединено училище „Неофит Рилски“, гр. Самоков

 

Заетост – на непълен работен ден, до 48 академични часа на обучение, според продължителността на обучението, съгласно месечен работен график с разпределение, изготвен от работодателя, извън установеното работно време по основното трудово правоотношение, ако съществува такова.

 

 1. Основна цел на длъжността

Експертът провежда краткосрочни обучения, които завършват с присъждане на 1,2 или 3 квалификационни кредита на следните теми:

I.Краткосрочни обучения, които завършват с присъждане на един квалификационен кредит:

– Интеркултурното образование като средство за превенция на отпадането от училище;

– Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда “Всеки ученик ще бъде отличник”;

– Педагогически и общностни практики за преодоляване на ранните бракове в ромска общност;

– Управление на мултикултурното училище и превръщане на училището в център на общността;

– Работа с родители в мултикултурна среда: активизиране на родителите;

 1. Краткосрочни обучения, които завършват с присъждане на два квалификационни кредита според идентифициране на нуждите на тема: Фолклор на етносите – ромски фолклор.

III. Краткосрочни обучения, които завършват с присъждане на три квалификационни кредита по следните теми:

– Управление на мултикултурното училище и въвеждане на иновации за повишаване на качеството в мултикултурна среда;

– Въвеждане на иновативни методи и средства за повишаване на качеството на работа в мултикултурна среда;

– Работа в мултикултурна среда: Практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност, активизиране на родителите и ролята на образователния медиатор в този процес;

– Интеркултурното образование като средство за превенция на отпадането от училище/ДГ и превръщане на училището/ДГ в център на общността;

– Нормативна уредба и финансиране на дейности за образователна интеграция в мултикултурна среда;

 1. IV. Краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти, директори и образователни медиатори от училища за работа в мултикултурна образователна среда, които не завършват с присъждане на квалификационни кредити, като ще бъдат обучени учители-наставници/ментори, които ще преминат цикъл от тематични модули за обучители.

 

ІІ. Области на дейност

 1. Провеждане на краткосрочни обучения, които завършват с присъждане на 1,2 или 3 квалификационни кредита;
 2. Подготовка на обучителни материали;
 3. Изготвя отчетна документация;
 4. Изготвя периодични доклади;
 5. Работи с документация.

 

III. Изисквания към кандидатите:

 • Кандидатите трябва да са от одобрените със Заповеди на министъра на образованието и науката обучители по посочените по-горе обучителни програми публикувани в ИРОПК.

 

 1. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи.

 

 1. Необходими документи:
 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Автобиография;
 3. Копие от диплома за завършено образование;
 4. Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 5. Други документи, предоставени от кандидата, доказващи квалификация и умения.

 

 

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Марно поле“ №23, ет. 4, офис 5, в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция: „Експерт, обучение и квалификация“ или на електронен адрес: office@amalipe.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Кандидатстване за позиция: „Експерт, обучение и квалификация“

 

Срок за подаване на документи: 17.00 часа на 01.06.2022 г.