ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: Експерт обучение и квалификация, обучител еднодневни обучения за изпълнение на проект в Община Стражица

Във връзка с изпълнение дейностите на Проект BG05M9OP001-2.018-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интеграция на уязвими групи в община Стражица“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ приема документи на кандидати за заемане на длъжността експерт обучение и квалификация, обучител еднодневни онлайн обучения– 4 (четири) свободни работни места, на непълен работен ден, съгласно месечен работен график, за нуждите на проекта на територията на Община Стражица и до приключване на конкретната дейност.

 1. Основна цел на длъжността.
 2. Експерт обучение и квалификация, обучител еднодневни онлайн обучения осъществява организира, провежда и отчита еднодневни обучения за активизиране на родителите и повишаване на тяхната информираност.

ІІ. Области на дейност.

 1. Организира, провежда и отчита еднодневните обучения, в съответствие с тематичната програма и времевия график;
 1. Подготовка за изнасяне на лекции, презентационни и други материали;
 1. Изготвя доклади и отчетна документация;

III. Изисквания към кандидатите:

 • Длъжността се заема от лице, което има завършено минимум бакалавърска степен на образование;
 • Преподавателски опит и/или опит по темите на обучителните модули;
 • Способност за бързо и адекватно вземане на решения;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Аналитично мислене и инициативност;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;
 1. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

 1. Необходими документи:
 2. Писмено заявление за кандидатстване
 3. Автобиография;
 4. Копие от диплома за завършено образование
 5. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит
 6. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения и специфичен опит.

 

Заетост: на трудов договор, непълен работен ден, съгласно месечен график до приключване на конкретната дейност.

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Марно поле“ №23, ет.4, офис.15, в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция експерт обучение и квалификация, обучител еднодневни обучения“ за изпълнение на проект в Община Стражица“ или на електронен адрес: office@amalipe.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Кандидатстване за позиция експерт обучение и квалификация, обучител еднодневни обучения за изпълнение на проект в Община Стражица“

Срок за подаване на документи: 17.00 часа на 11октомври 2021 г.