Нашето училище – сигурна и надеждна гаранция за привличане и задържане на деца от различен етнически произход

Мариета Балникова, Виолетка Дешкова

Ако успеем да предадем на учениците си любовта си към учението,

естественият резултат ще бъде те да се научат да учат.

Сър Джон Лъбок

Не е важно да знаеш всичко, важното е да знаеш къде да го намериш.

Алберт Айнщайн

Необходимост от интеркултурно образование и възпитание

Основна функция на българското училище е да подготвя подрастващите за техния социален живот и реализация, като им даде образование, способства за тяхното възпитание и спомага за развитието на техните индивидуални способности, таланти и личностни дарования. В съвременното българско общество ролята на училището като основна образователна институция на държавата става все по-отговорна. Динамиката на общественото развитие обуславя сложността на задачите, които стоят пред образователната ни система. Поради това, нашето училище трябва да реагира адекватно и да удовлетворява специфичните изисквания на деца с различни културни, религиозни, етнически и др. потребности.

В съответствие с държавните образователни изисквания, учебните планове и програми, училището трябва да даде на подрастващите такова образование и възпитание, каквото е необходимо и достатъчно. Ето защо, то изпълнява важна обединяваща функция, като събира под един покрив всички деца, независимо от различията между тях.

Поради малкия си житейски опит, децата са крайно любопитни към различното около тях. За тях цветът на кожата, произходът, различните интереси, не са предпоставки за разделение, а тъкмо обратното – в много случаи те са дори обединяващи. Децата са много по-толерантни и ако в някакъв по-късен етап на тяхното развитие се проявят признаци на нетърпимост към дадена раса, етнос или култура, то това е в резултат на влияние на някаква специфична среда.

Това налага още от най-ранна възраст децата да бъдат възпитавани интеркултурно и високонравствено. В този смисъл интеркултурното образование е ключ към междуетническа толерантност и разбирателство. То дава възможност за взаимно опознаване на различни етнокултури, за оценяване на техните достойнства и за използване на положителните им страни в процеса на обучение и възпитание.

Проблемите

Всеизвестен факт е, че една от основните характеристики на традиционното ромско семейство е възприемането на мнението на детето като равностойно на мнението на останалите членове на семейството. Поради това, когато детето откаже да посещава училище, възрастните приемат това без колебание. Именно затова един от подходите за намаляване отпадането на ромските деца от училище трябва да е насочен към работа със самите деца и превръщане на училището в атрактивна за тях среда.

Основните проблеми, с които се сблъсква образователната интеграция на децата от различен етнически произход и в частност ромските деца, са конкретизирани в програмата за намаляване на отпадането на ромските ученици от училище. На първо място това е високият брой на отпадащи и на необхванати от училищната система. Други сериозни проблеми са обособяването на училища и паралелки с преобладаващ процент ромски ученици (т. н. сегрегирани) предимно в селата, недотам качествено образование в такива училища, ниска успеваемост, водеща до отпадане, нисък процент на учениците, продължаващи в гимназии, неучастие и незаинтересованост на родителите в дейността на училището. Сходни ситуации се наблюдават в много от градовете с по-малобройно население. Проблемите до голяма степен се базират и на така наречените стереотипи, според които на ромите се гледа като на хора, създаващи проблеми в обществото, хора с по-нисък умствен потенциал, поради което те не са в състояние да достигнат и покрият държавните образователни изисквания, хора, слабо владеещи български език, хора, надарени в музикално отношение и темпераментни, но в същото време с безразлично отношение към училището като държавна институция. Разчупването на тези стереотипи по един достоен и толерантен начин и най-вече в дух на разбирателство ще превърнат училището в една добре функционираща система, изградена на основата на целенасочена социално-педагогическа дейност, насочена към преодоляването на проблемите, водещи до липсата на мотивация и отпадането на деца от училище.

В училището винаги има място за всеки

Основен подход в педагогическата концепция на “Програма за превенция на отпадане на ромски деца от училище” е, че “знанието се постига в споделянето на ценности и култури, в което всеки един ученик може да бъде добър”.

Ръководейки се от педагогическата концепция на Програмата, екипът на СОУ „ Св. св. Кирил и Методий ” в гр. Златарица е възприел няколко важни принципи и подходи:

 1. Всеки ученик е добър в нещо и може да бъде отличник. А като отличник в това, в което е добър, той ще направи преход към това, в което обществото изисква да бъде добър. Ето защо, трябва да се открие тази област, в която всеки е най-добър.
 2. Всеки човек се стреми да постигне това, което се очаква от него. Ако той смята, че не може да успее, защото е от малцинствен произход, то повишаването на неговото самосъзнание и гордостта от етническия му произход е важна крачка за формирането на убеденост, че той може да успее. Всяко дете трябва да бъде убедено, че то може да успява. Само така пред него могат да се поставят по-високи цели и задачи.
 3. Училището може и трябва да бъде привлекателно за всяко дете. Децата, родителите им и обществеността в дадено място трябва да се отнасят към училището като към „своя” институция. Когато в тази институция се организират разнообразни СИП, интересни извънкласни и извънучилищни дейности и инициативи, в които са ангажирани не само учениците, а и техните близки, а също и представители на местните общности, и всичко това показва културата на различните ученици, събрани на място, което им дава възможност да се развиват и да се забавляват, то това място ще бъде желано, любимо, предпочитано. Това място се превръща в „нашето” училище.
 4. Училището може и трябва да бъде добре функционираща система, която предлага широк спектър от образователни възможности, които привличат както учениците, така и техните родители, като се акцентира на равнопоставеното им участие. Едновременно с това то подпомага развитието и усъвършенстването на учителите, които са основен двигател в процеса на утвърждаване на училището като добра среда за интеграция на деца от различен етнически произход.

Нашето училище дава сигурна гаранция за привличането и задържането на децата от различен етнически произход.

Фактите

СОУ “ Св. Св. Кирил и Методий ” в гр. Златарица е основано в 1860 г. като класно. Днес в него учат, спортуват и играят около 300 ученици от подготвителен до дванадесети клас. Те са от различни етнокултурни групи и етноси: българи, българомохамедани, власи, роми, турци, каракачани, мелалии и много деца от смесени бракове. Ежегодно училището завършват много добре подготвени ученици. Практикатапоказва, че през последните пет години, колкото наши ученици са кандидатствали във висши учебни заведения, толкова са приети успешно за студенти в престижни специалности като право, инженер – програмисти, балканистика, начална педагогика, история и цивилизация и много други.

През 2004 година се ражда идеята училището да стане модел за междуетническа толерантност на сходни по състав училища. Тази идея се възприема от целия колектив на училището: ръководство, учители, ученици, помощен и обслужващ персонал, родители и общественост.

Предпоставки за реализиране на идеята са дългогодишното мирно съществуване на различните етнокултурни групи в общината, готовността на педагозите, положителното отношение на родителската общност и желанието на учениците.

Стъпки към нейното реализиране са приемане на решение на педагогическия съвет, провеждане на обща родителска среща, създаване на училищно настоятелство, създаване на ученически парламент, създаване на училищен съвет и приемане на вътрешно училищен проект.

Към днешна дата можем с гордост и задоволство от извършената работа да заявим, че нашето училище е модел за междуетническа толерантност, който е съвкупност от положителни практики, дейности и проекти.

Какво мотивира децата всеки ден да изминават с желание пътя от домовете си до училище?

Училището е известно в областта с готовността на педагозите всеотдайно да дават знания на учениците, изключително високият професионализъм и квалификация на педагозите, положителното отношение на родителскатаобщност, желанието на учениците да се доказват, редица призови места в регионални, национални и международни конкурси, олимпиади и състезания.

Всички в училището имат равен достъп до модерна съвременна база, която включва ресурсен училищен център, три компютърни кабинета, кабинети по биология, физика и химия, кабинет по рисуване,11 кабинета по общообразователна подготовка, медицински и стоматологични кабинети, добре обзаведени кухня и столова. От тази учебна година децата от Подготвителна група прекарват времето си в нов, отговарящ на всички изисквания комплекс, включващ спални, занималня, всекидневна, офис помещение, санитарни възли, склад и площадка за игри на открито. Обзавеждането и модернизирането е по проект, осъществен със съдействието на доброволка от Корпус на мира.

Нашето училище дава широко поле за участие в редица междуучилищни срещи с елитни училища от областта и страната, третиращи борбата с наркотиците, антиспин кампании, измерване температурата на взаимоотношенията в колектива. От 2012/2013 учебна година е открита и функционира ученическа СИСКО академия, в която учениците получават умения за работа в и с мрежови системи.

В областта на самоуправлението се осъществяват посещения на ученици в общините Златарица и Велико Търново, посещения на ученическия парламент в Народното събрание, съвместни заседания на ученическия и общинския парламенти, дни на ученическото самоуправление в общината и училище.

Можем да се похвалим и с не малък брой финализирани вече проекти и такива, които в момента са в процес на реализация.

От реализираните проекти трябва да споменем:

 • Проект “Училищен ресурсен център” за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.
 • Проект “Млад огнеборец,насочен към ранно професионално ориентиране,запознаване на интересуващите се ученици с пожарникарската професия,придобиване на умения за боравене с противопожарни средстваусвояване на умения за действия при възникване на бедствени ситуации.
 • Проект “Млад билкар”, насочен към усвояване на същността на професията на биолога – ботаник и агроном, запознаване на учениците с природното богатство на растителния фонд на Златаришка община, придобиване на знания за същността на различните билки и техните лечебни качества.
 • Проект “Училищен музей на етносите”, където учениците се запознават със същността на професиите етнограф, етнолог, репортер – журналист, социолог – изследовател и анализатор, осмислят приоритетните общочовешки ценности, усвояват практически умения за боравене със фото-техника, камера, диктофон, компютър и неговите периферни устройства за обработка на текстове, социологически данни, фотоси, видеоматериали и др.
 • Проект на ЕИЦ В. Търново и община Златарица “Учители в мултикултурна среда”. Той даде възможност за обучение на всички учители в училището, заразработване на уроци по темата, за разработване на мини проекти, запровеждане на уроци по темата. Проектът завърши със защита на VПКС от дванадесет педагози от училището и ІV ПКС от други четирима. Ефектът е безспорен и мултиплициращ, тъй като същите дванадесет колеги след определения срок защитиха и ІV ПКС, а същевременно новопостъпили педагози се включиха със защита на VПКС.
 •  Проект “Училищен център за извънкласни дейности” или т.н. Детски център “Три в едно – заедно”. Това е извънучилищно звено, в което се реализират разнообразни извънучилищни форми на работа. Посещавайки го, у всяко дете се формира родолюбив дух, действена гражданска позиция и стимул за здравословен начин на живот чрез непосредствено общуване с природата, запознаване с  паметниците на културата, участие в дейности от областта на науката, изкуствата, спорта и туризма,осигуряване на равнопоставено участие в живота на местната общност,организиране на отдиха и свободното време. Образователната и възпитателната работа в детския център е насочена към всички деца, най-вече към тези, които имат проблеми с общуването, деца с хиперактивно поведение, трудности в общуването, бягство от дома и от училище, конфликти в семейството, със случаи на подчертано агресивно поведение, както и с деца с наложени мерки от Местната комисия.
 • Партньорство в проект по програма КОМЕНСКИ “Anmindfordiscovery” с 3 страни от ЕС, насочен към повишаване мотивацията на учениците за учене и с основната цел изготвяне на пълен набор от съвременни, ефективни и лесни за прилагане методи, за да бъдат привлечени учениците към интердисциплинарно изучаване на учебните дисциплини като физика, химия и биология. Проектът е важен за ученици и учители, тъй като разкрива различни начини, в които абстрактното понятие за света на науката може лесно да бъде приравнено и улеснено за разбиране.
 • Проект  „Проект за обновление на СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Златарица – по-добро училище за нашите деца”, в резултат на който сградата е изцяло санирана, подменени са всички врати на класните стаи, навсякъде старият и износен паркет е заменен с ламиниран. Ремонтирани са санитарните възли, подменен е единият от двата котела, както и цялата отоплителна система. Осветлението е ново. Частично е ремонтиран и покривът. Изцяло нова е оградата, шпакловани и боядисани са всичките 8500 кв. м стени в училището.
 • Проект “С грижа за интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в Община Златарица”, чиято цел е да се подпомогне равният достъп до образование и процесът на интеграция на децата и учениците от етнически малцинства на територията на община Златарица посредством дейности за подобряване на вътрешната среда в училището, обучение на учителите за работа в мултикултурна среда, съхраняване и развитие на културната идентичност на учениците от етнически малцинства.

В процес на реализация са следните проекти:

 • Проект „Образование за европейско гражданство“, обхващащ децата и педагозите от Подготвителната група в училището и протичащ в четири модула: Модул 1 “Образование за европейско гражданство”, Модул 2 „От авторефлексивните ресурси към професионализираното педагогическо самопознание” – мултимедийна презентация, Модул 3 “Изработване на мини проекти”, Модул 4 “ Открита практика”.
 • Проект „Практически стъпки в гражданството”. Целта на мини проекта е учениците да получат практически знания за неща, които не съществуват в училищните програми. Такива са функциите и ролята на общините и контактите на гражданите с тях по различни въпроси; как младият човек да си намери работа; какви документи да попълним при кандидатстване за работа; как да се напише мотивационно писмо; как се провежда интервю за постъпване на работа и много други въпроси от това естество.
 • Проект „Намаляване отпадането на ромски деца от училище” на ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ” – гр. В. Търново, насочен към превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст. Дейностите по проекта са насочени също така към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент на продължаващите средно образование, неучастието на родителите в училищния живот и в училищните структури на управление. Проектът има за цел да доразвие и разшири програмата за въвеждане на интеркултурно образование чрез СИП “Фолклор на етносите – ромски фолклор”. Като училище с изграден модел за междуетническа толерантност, СОУ “Св. св. Кирил и Методий” е включено като базово, а пилотни са СОУ “Иван Момчилов” в гр. Елена и ОУ “Отец Паисий” в с. Майско.

Като извънкласни и извънучилищни форми на работа се утвърдиха и успешно функционират:

 • Футболен отбор
 • Футболен отбор за деца със СОП
 • Отбор по борба
 • Училищен фитнес клуб.
 • Клуб по аеробика
 • Отряд “Млад огнеборец”
 • Два мажоретни състава за подрастващи и напреднали
 • Детски фолклорен състав към читалището
 • Фолклорната група за народни обичаи
 • Училищен хор
 • Духов оркестър
 • Състав за съвременни танци
 • Местно подразделение на Български младежки червен кръст
 • Детски център “3 в 1 – заедно”, включващ клуб “Млад фермер”, клуб “Хоби” и Хлебна къща “Св. Николай Мирликийски”.
 • Група “Фолклор на етносите”

Всички тези форми на извънкласна и извънучилищна дейност се осъществяват в хетерогенни групи, сформирани напълно доброволно от деца от  различен етнически произход, тъй като СОУ „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Златарица приема ученици от различни етнокултурни групи и етноси: българи, българомохамедани, власи, роми, турци, каракачани, мелалии и много деца от смесени бракове – факт, който вече беше споменат.

Нашите изяви:

През 2012/2013 учебна година СОУ „Св. св. Кирил и Методий” в гр. Златарица се включи в проект “Намаляване на отпадането на ромски ученици от училище” като базово, тъй като са налице добри резултати в работата за намаляване на отпадането на ромските деца от училище и превръщането на училището в благоприятна мултикултурна среда. Имаме добри практики за мотивирането и задържането на деца от различен етнически произход, имаме дейности, довели до позитивна промяна в училищната среда, стремим се да реализираме активна работа с родителите и не само това – имаме желание да се развиваме и променяме. Изработена беше индивидуална програма, с която помогнахме на двете пилотни училища по проекта –  СОУ “Иван Момчилов”  в гр. Елена и ОУ “Отец Паисий” в с. Майско – също да изработят и свои такива, съобразени със специфичната училищна среда и съдържащи методи и форми на работа, насочени към задържане на ученици от различен етнически произход в класните стаи.

В проведените срещи за обмяна на опит, а и не само там, учениците ни се изявиха с песни, танци, театрална постановка, възстановки на обичаи, изложби и много други дейности и инициативи. Така те направиха сравнение за безспорното сходство в културното наследство на различните етноси, към които те принадлежат. С участието си в тези програми и изяви учениците придобиха самочувствие, че те не са излишни и пренебрегвани. Всяко едно дете се включи с това, което му приляга да прави най–добре. А в дейностите и инициативите, които бяха изключително интересни и атрактивни, имаше място за всички. Ето как станахме съпричастни към:

 • Европейски ден на езиците: От 2001 г. ежегодно на 26 септември се празнува Европейският ден на езиците в 45 страни-членки на ЕС. Целта е да се отбележи езиковото разнообразие на Европа и да се подкрепи владеенето на повече чужди езици. Мероприятието имаше за цел да мотивира учениците да учат чужд език или да достигнат до по-добро ниво на вече познат. Изучаването на езици помага не само в общуването между хората, но също така и в преодоляването на интелектуалните бариери.
 • Фестивал „Житената питка”: В гр. Стражица, на 16.10.2012 г. под мотото „Никой не е по-голям от хляба”, децата, обхванати в дейността на Хлебна къща „Св. Николай Мирликийски” към Детски център „3 в 1 – заедно”, показаха майсторлъка си в месенето и печенето на обредни хлябове и на изключителните „пърленки”, стилно подредени на специален щанд под иконата на Св. Богородица, окичена със здравец, в знак на почит и уважение към хляба.
 • Възстановка под наслов „От перото до информационните технологии”, по повод 200 -годишнината на образователното дело в град Златарица: Атрактивно оживяха картини от възникването на образователното дело, развитието му по времето на Възраждането, когато навлизат новите методи на обучение, периода след Освобождението, периода на социализма и настоящето. В „картините” участваха 35 ученици от 5 до 12 клас.
 • Изложба на детско творчество, предшестваща деня на юбилея: Впечатляващи маси, от красиви, по–красиви предмети, изработени предимно от екологични материали, табла с пъстроцветни рисунки, показващи неповторим позитивизъм, желание и талант, тематично оформени кътове, като централно място беше отредено на Асен Разцветников.
 • Международен ден на толерантността: Във връзка с отбелязването на деня и под мотото “Толерантност – означава да се уважаваме” беше изработен постер, с който децата показаха своето отношение към този проблем. Чрез него и с помощта на презентация по темата, те осмислиха какво е толерантност – уважение, приемане, разбиране. Посланието беше ясно – независимо къде живее даденият човек, каква религия изповядва, какъв е цветът на кожата му, има ли някакви увреждания, той иска да сподели с другите своя свят, своите съкровени неща. Децата от Златарица направиха кратко представяне в залата на РИО в гр. В. Търново на моменти, пресъздаващи културата и бита на местните етноси. Така например ученичка от ромски произход изпълни „Са е рома”, влашкият етнос беше представен с драматизация на приказка „Когато дядо ходел на училище”, турската етническа група беше представена с обичая „Шекер байрам”, помашкият етнос пресъздаде „Рисуване на булката”, българите изиграха буйна ръченица.
 • Ден на християнското семейство: Събрани заедно, като едно голямо семейство, учениците научиха какво точно е посланието на този ден. А то беше предназначено за всяко едно дете и неговото семейство: “Отдайте почит на най-близките си хора дори и досега да не сте почитали датата 21 ноември. Кой друг, ако не родителите ви, заслужават уважение и благодарност за това, че ви отглеждат и възпитават в любов и добродетелност?  Кой друг, ако не децата, заслужават топлината и уюта на домашното огнище, в което са израснали, без значение, че вече може би са тръгнали по свой път? Коя друга институция, ако не семейството, играе основна роля във формирането на личността, характера и ценностната система на всяко живо същество? Благодарете на близките си и на Бог, че ви има!”
 • Седмица на “Справяне с тормоза в училище“: Стратегическият, „царският път” за справяне с тормоза и насилието в училище не е борбата с него и различните административни решения и програми, какъвто е досегашният български начин, а създаване на богат спектър от позитивни алтернативи за развитие и пренасочване на енергията на подрастващите и тяхното активно включване на всички нива и с множество форми във всички програми и инициативи за справяне и превенция на тормоза и насилието в училище. Под девиз “Ние сме по–добре без тормоз” и ние се включихме в инициативата с разнообразни игри, които предизвикаха бурни емоции и много неподправен смях. Седмицата се превърна в истинско забавление за всички, без изключение – от Подготвителна група до ХІІ клас, а също и учителите.
 • Празници, ритуали и обичаи, реализирани под девиза “Заедно можем повече”:
 • С огромно желание, старание, (не)търпение, вълнение, взаимно подпомагане и неоценима помощ от родителите най–вече за набавяне на материали, децата направиха интересни сурвакници, с които по–късно сурвакаха за здраве както на Коледа, така и при пресъздаването на обичая “Василица”, при празнуването Ромската нова година.
 • Украсяването на класните стаи за Коледа и Нова година се превърна в благородна надпревара за осъществяването на оригинални идеи и решения. Всички бяха оценени по достойнство и заслужено възнаградени.
 • Учениците от групата “Фолклор на етносите” играха, пяха и сурвакаха в Областната администрация в гр. В. Търново, по случай Василица. Те показаха, как празнуват Ромската нова година в своите семейства. Децата представиха възстановка на ромския обичай “Банго Васил” с характерната новогодишна трапеза, обреди, песни и танци. Колоритният спектакъл завърши със сурвакане за здраве. А преди Велико Търново, възстановката видяха гостите от двете пилотни училища, по време на работна среща в гр. Златарица. Поради огромния интерес, децата играха трети път пред своите съученици, родители и обществеността на гр. Златарица.
 • За първи път в училището беше направена възстановка на една хубава българска традиция  – “Бабинден”. “Героините” бяха чудесни – с много емоции и завладяващо настроение.
 • Няколко дни преди Първи март училището грейна в бяло и червено. Към традиционните цветове умело беше добавен и зеленият. Общоучилищната изложба на мартеници имаше ясно изразена символика с цветовете и като цветове на държавното знаме и с посланието за здраве и късмет на хората от всички етноси, живеещи в Родината ни.
 • Децата от Подготвителна група заедно със своите учителки подготвиха и представиха обичая “Лазаруване”. Малките лазарки пяха, играха и наричаха за здраве и берекет в училището, общината, читалището, дома за стари хора и други обществени места в гр. Златарица. Самите те получиха благословията на свещеника в местната църква.
 • Ден на майчиния език: Инициатива, която във връзка с Международният ден на майчиния езики с цел – насърчаване на езиковото и културното многообразие и многоезичието, събра отново заедно учениците и техните родители, за да научат повече за важността на този ден и да се насладят на танците, да запеят заедно песните, изпълнени на български, ромски, турски и влашки. Към всичко това децата демонстрираха своите знания и показаха завидни умения и по английски език. Това провокира някои хора от публиката да се замислят дали да не започнат да изучават езика. Така направихме още една, сигурна стъпка към укрепване на солидарността въз основа на разбирателство, толерантност и диалог.
 • Седмицата на детската книга отведе ученици и учители в библиотеката на читалището. След запознаването на децата с книжния фонд на библиотеката, представянето на известни детски писатели и техни произведения от служителите, последва конкурс за най–добър четец. Добрата техника на четене донесе заслужени грамоти на тези, които успяха да се включат в определеното за това време. Желаещи не липсваха. Освен, че са добри в четенето, учениците показаха и завидни познания за автори и заглавия на произведения.
 • Кулинарното пътешествие на децата от Хлебната къща в Златарица: Децата от Хлебната къща “Св. Николай Мирликийски” към Детски център “3 в 1 – заедно” направиха истинско кулинарно пътешествие, с което те се докоснаха до етническите кулинарни традиции на българи, роми, турци, помаци и власи. То започна с месене и печене на хляб първо в детския център. Веднага след това те се докоснаха до турската кухня и видяха, как се правят сачени питки. В ромската махала се приготвя традиционна за ромите гозба – патешки фенер със зеймилек (змийска хурка, невич). Освен Банго Васил ромите почитат и Петльовден. Ако в ромската къща има момче, се коли петел, а за момиче се приготвят тиганички. Затова в друга ромска къща кулинарните пътешественици опитаха тиганички. Във влашката къща традиционни ястия са мамалига, чорба от пищидялки (кервел, шушан, див керевиз), лобода, щир. Мамалигата е ястие, което вече не се яде във влашките къщи. Но децата я харесаха и с домашно приготвен рачел. Подобно на тиганичките в ромската къща  в българския дом може да се закуси с традиционно вкусните мекици. А финалът на пътешествието беше при едно трудолюбиво помашко семейство, където изкушението беше родопски клин. Да се запазят местните традиции и уникалният вкус на екологичната храна – на това се учат и децата от Златарица в Хлебната къща, която е и член на световната верига за здравословно хранене SLOWFOOD.
 • Ден на космонавтиката: Под надслов “Добре дошли в необятния свят на космоса” учениците развихриха своите фантазии и сътвориха макети на Слънчевата система, на космически кораби, нарисуваха своите представи за Вселената, достигнаха до непознати планети, установиха контакти с чужд разум. А по–непросветените или просто позабравили дадени факти, узнаха и си спомниха за първите стъпки на първите хора в овладяването на необятния Космос.
 • ЕТНОФЕСТ „Различни, но заедно“: В края на месец април СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Златарица, СОУ „Иван Момчилов”, гр. Елена и ОУ „Отец Паисий”, с. Майско, проведоха заключителната среща по Проект ”Намаление отсъствията на ромски ученици от училище” на ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ”, гр. В. Търново.На концерта, който изнесоха учениците от СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Златарица, присъства Регионалният координатор за Северен централен регион г-жа Йонка Данова. ЕТНОФЕСТ „Различни, но заедно“ повече от един час огласяше сцената на читалището със песни, танци, обичаи и ритуали, които различните етноси изпълняват по време на един от най–общите за тях празници – Гергьовден. От векове по нашите земи българи, роми и турци празнуват 6 май. На този ден българите почитат Свети Георги, покровител на овчарите и стадата. За ромското население празникът Едерлези отбелязва началото на лятото. На същия ден турското население почита Хъдър и Илиаз, покровители на животните и плодородието. Мини спектакълът “Гергьовденски ритми” успя по безспорен начин да внуши на публиката светли мисли за пролет, за живот, за красота, за любов, за песни и танци, за буйни гергьовденски ритми. Финалът беше хорото, на което се хванаха и играха рамо до рамо заедно децата от различните етноси, облечени в характерните за тях облекла, но обединени в най–емблематичното българско хоро.
 • Фестивалът “Отворено сърце”: С придобитото самочувствие, базирано на удовлетворението от положения труд и с хъс за още изяви, изразени в думите „кога ще пеем пак?” групата “Фолклор на етносите” излезе на сцената на Десетия юбилеен международен ромски фестивал “Отворено сърце”. Стилни, красиви, съдържателни, артистични, децата показаха не само умения и талант, но и характер. Защото волята и желанието за изява се оказаха по–силни от бурята и вятъра. Денят беше пренаситен с много емоции, смях, веселие за хора с „отворени сърца”. Напълно обяснима еуфория, породена от ясното осмисляне на всичко, постигнато с усилие и много труд, защото „заедно можем повече”.

Резултатите

Децата винаги могат повече и най-вече, когато срещат разбиране и получават нужната подкрепа от приятели, съученици, родители, институции. Едно от местата, където може да се подкрепи всяка една инициатива, дейност и изява е създаденият от месец септември 2012 г. профил и група на СОУ “Св. св. Кирил и Методий” в социалната мрежа Фейсбук с не малък брой приятели. Тук всяко едно щракане върху „харесвам” означава признание. Получавайки това признание и адмирации за свършеното, за положения труд и усилията, децата стават по-отговорни.

Като доказателство може да се изтъкне фактът, че подготовката за фестивала “Отворено сърце” се извърши основно в дни, когато учебната година беше приключила за повечето участници. Независимо от това, те идваха много по-рано от обявения начален час за репетиции. А през учебната година бързаха да се подготвят за следващия ден, за да могат да се включат в подготовката на дейностите, инициативите и мероприятията, представени в настоящия доклад. Всички приключиха успешно учебната година при незначителен брой безпричинни отсъствия. Родителите започнаха да проявяват активност и заинтересованост към изявите на своите деца.

Налице е и желание да помагат. Налице са и стабилни мултикултурни взаимоотношения. Изявите, обхващащи всички деца, представители на различни етноси, направиха стабилна крачка в тяхното успешно социализиране, в подобряването на езиковите, интеркултурни, комуникационни и социални компетенции. Много деца просто „излязоха от черупките си”, превърнаха се от пасивни зрители в активни действащи лица, чиито изяви са мотивирани от желанието и са ръководени от изразите „мога да направя” и „трябва да покажа”.

Точно това е ключът към позитивната нагласа за учене и съзнателното и отговорно отношение към училището и учебно-възпитателния процес в него. За постигането на този резултат са изисква достатъчно време, твърда воля, огромно търпение, вяра и доверие в учениците.

В заключение на всичко казано смятаме, че успеем ли да предадем на учениците нашата любов към учението и те я споделят, те ще се научат да учат. А дори да не знаят всичко, важното е да знаят къде да го намерят, да бъдат на точното място. Нашето училище, СОУ “Св. св. Кирил и Методий” в гр. Златарица е мястото, което дава сигурна и надеждна гаранция за привличането и задържането на децата от различен етнически произход.

Статията е поместена в сборник “Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище”, Национална научно-практическа конференция, Том II. Велико Търново, 2014