Проблеми и мечти с различен цвят и темперамент

Тодорка АтанасоваНадежда ПетроваГалина Тошкова

ОУ „Добри Войников”, с.Победа, общ.Добрич

България е страна, в която живеят хора с различен етнически произход: българи, турци, роми, арменци, руснаци, евреи, власи, татари и др. Налага се българското училище да дава „образование без предразсъдъци”, насочено към опознаване, разбиране и приемане на социолкултурното разнообразие. Да формира готовност за компетентност, интеркултурно общуване, взаимодействие и сътрудничество на хора от различен етнос.

В ОУ „Добри Войников”, с. Победа, общ. Добрич, съжителстват българи и роми – 90% от учениците са с ромска етническа принадлежност. Това създава редица затруднения като: безпричинни отсъствия от учебни занятия, ниски обучителни резултати, отпадане от училище в задължителна за обучение възраст, неучастие на родителите в училищния живот.

В ЦМЕДТ «Амалипе» – гр. Велико Търново открихме добри практики в усилията за привличане и задържане на ромските деца в училище. Предложена ни бе методическа помощ от педагогически екипи и национално признати експерти в образованието на ромските деца. Получихме подкрепа в предприетите вече от наша страна действия за справяне със затрудненията.

Училището ни се насочи към Програмата „Намаляване на отпадането на ромските децаот училище” на ЦМЕДТ «Амалипе», подкрепена отФондация „Америка за България”. Включихме се успешно в Проект «Превенция на отпадането на ромските ученици от училище”. Проектът е тригодишна програма и се реализира от януари 2010 до юни 2013 г., като дейностите са насочени към разрешаване на проблемите с отсъствията, успеха, продължаващото образование на ученици роми в средни училища, включването на ромски родители в училищния живот.

Основните цели са:

 1. Въвеждане на интеркултурно образование чрез СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор” и оценка на ефекта по отношение на намаляване на отпадането от училище;
 2. Рeertraining – партньорско обучение

Доказали професионализма си учителида организират обучение на свои колеги и да предадат опита си на училища със сериозни проблеми в задържането на ромските ученици;

 1. Привличане на ромските родителив учебния процес и включването им в училищния живот.

Моделът за привличане и задържане на децата в училище се прилага в много училища, имащи проблем с отпадането на ученици, от 10 административни областив страната.

Основен подход, използван в рамките на проекта, е „учители обучават учители”. Училища, които са натрупали опит и успехи в усилията за привличане и задържане на ромските деца в училище, образуват група „базови училища”. Към тях са прикрепени училища, търсещи подкрепа в разработването и изпълнението на училищни програми за превенция на отпадането. Те образуват група „пилотни училища”, които получават методическа помощ от Педагогически екипи от базовите училища и от Педагогически екип, съставен от експерти в образованието на ромските деца към ЦМЕДТ «Амалипе». Към всяко базово училище са прикрепени пилотни училища от същата област.

През учебната 2010-2011 г. екипът по проекта от област Добрич включва ОУ „Васил Друмев”, с. Орляк, общ. Тервел, като базово училище, ОУ „Добри Войников”, с. Победа, общ. Добрич, и ОУ „Климент Охридски”, с. Смолница, общ. Добрич, а през 2011-2012 г. и ОУ „Братя Миладинови”, с. Черна, общ. Добрич, като пилотни училища. Всяко училище изготви своя училищна програма за превенция на отпадането, а проектът „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище” обедини училищните програми. Проектът е отговор на необходимостта за решаване на специфичните проблеми на учениците от етническите малцинства на територията на трите или четирите училища, които са сходни.

Проблемите в ОУ „Добри Войников”, с. Победа, към които е насочен проектът „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище”, са:

 • Голям брой безпричинни отсъствия;
 • Нисък успех на учениците в училище;
 • Отпадане на ученици от училище;
 • Нисък процент на ромските младежи, продължаващи в гимназии;
 • Неучастие на ромските родители в дейността на училището.

Обследване на проблемите и причините за тях, конкретно в нашето училище, бе необходимо за реален анализ на ситуацията и включване на адекватни мерки в предварителната програма, разработена от училищния екип по проекта.

Отпадането от училище на ученици в задължителна училищна възраст, преди да са получили степен на образование, не е нов или непознат проблем, но при нас излезе на преден план, тъй като всеки един от останалите проблеми често води до такъв завършек.

Сред ромите в България проблемът с отпадането от училище е особено остър, което рефлектира и върху цялостното образователно ниво на общността: ромите са етносът с най-ниско образователно ниво в България.”

Причините за отпадане на ученици от нашето училището са:

 • Висока безработица, крайна бедност и трудова миграция в региона. Децата често сменят училището, което води до понижаване на мотивацията им за учене и последващо отпадане. Загрижени за прехраната, родителите не обръщат достатъчно внимание на образованието на децата си.
 • Ниско ниво на образованост на родителите или настойниците с ромска принадлежност. Недооценяване на училищното образование и незаинтересованост от задължителното обучение на децата. Голяма част от родителите са неграмотни или полуграмотни.
 • Занижен родителски контрол и неправилно формираното отношение в семейството към училището и към учебния процес. Смятат, че и без образование може. Това води до копиране на модела и конфронтация с училищната общност.
 • Трудности с учебното съдържание още от І-ІІ клас. Децата от ромски произход имат проблеми с говоренето и разбирането на български език, защото не посещават редовно или изобщо детска градина и подготвителна група.
 • Чести прояви на насилие в семейството и извън него. Наличие на висока битова престъпност. Голяма част от децата живеят в агресивна семейна среда на побоища, неразбирателства и перманентни разводи. Лошият пример, проблемите в семейството и начинът на живот занижават мотивацията за учене и посещаване на училището.
 • Отсъстващи родители и отглеждане на децата от възрастни близки. Родителите, пребиваващи в чужбина, често отвеждат децата със себе си, за да получат помощите за тях.
 • Традиционният начин на живот и ценности при ромите. Сключване на ранни бракове,спиране на момичетата от училище, поради страх от „открадване” или защото смятат, че не им е необходимо да са образовани и др.
 • Лоши бит и културна изостаналост на семействата с ромска принадлежност.
 • Използване на детския труд за прехраната на семейството.
 • Липсата на психолог в училище.

С проекта „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище” предприехме следните целенасочени мерки за задържане на ромските ученици в училище, за намаляване на риска от отпадане и за реитеграция на отпадналите ученици:

 1. Активно използване на извънкласните и извънучилищните дейности за превенция на отпадането на ученици от училище.
 2. Целенасочена работа за приобщаване и по-масово включване на ромски родители в живота на училището.
 3. Създаване на среда и условия за развитие и изява на личностните  качества и потенциал на децата.
 4. Повишаване на здравната култура на ученици и родители.
 5. Работа за подобряване на комуникативността, адаптивността, мотивацията за учене и продължаване на образованието на учениците и родителите им.
 6. Създаване у децата на чувство за принадлежност към училището.

Оптимизира се извънкласната дейност в училище, отчетоха се големите й възпитателни възможности и положителното влияние, което оказва върху нашите ученици. При нас тя се осъществява в единство с формите за свободноизбираема подготовка, регламентирани в учебния план.

Училището осигури участие на родители – ромски лидери, в обучителен семинар, организиран от Център „Амалипе” по проблемите с образованието на ромските деца.

Проектните дейности за училището са:

І.    СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор”

ІІ.   Вътрешна квалификация между трите училища

ІІІ.  Училище за родители

ІV.  Работилница на „Майстор Сръчко”

V.   Театрален клуб „Звънче”

VІ.  Клуб „Спорт”

VІІ. Съвместна дейност на трите училища.

Богата и разнообразна е дейността по проекта.

ЦМЕДТ «Амалипе», Фондация „Америка за България”, Фондация „Отворено общество” и МОМН проведоха обучения на директорите на училища от проектните екипи за предварителна разяснителна работа. В ОУ „Добри Войников”, с. Победа, за учебната 2010/2011 г. бяха заложени и работиха две групи СИП “Фолклор на етносите – ромски фолклор” с общо 41 ученици – 1 група в начален етап (ІІ-ІV клас) и 1 група в прогимназиален етап (V-VІІІ клас) с по 1 час седмично – общо 66 часа за учебната година. Учителите ръководители преминаха обучение в ЦМЕДТ „Амалипе”, гр.Велико Търново, където се запознаха с практическите и методически специфики на обучението по СИП ,,Фолклор на етносите – ромски фолклор”, изготвиха годишни тематични планове. С въвеждането на този СИП търсим начин за възпитаване на етническа толерантност и за привличане и задържане на децата в училище чрез изучаването на ромски фолклор. Уроците не бяха традиционни часове по четене или музика. Чрез използването на интерактивни методи, забавни игри и извънкласни дейности се цели задържането на ученическия интерес и активност.

Сформирането на групите се извърши след проучване интересите на учениците и желанията на родителите. Последва разясняване дейността на СИП „Фолклор на етносите” на родителска среща. От ЦМЕДТ «Амалипе» ни предоставиха учебните помагала, за II – IV клас „Истории край огнището”, за V – VIIIклас „Разказани пътища”, учебни тетрадки и „Книга за учителя по ромски фолклор”. Работи се за опознаване фолклора на другите етноси, богатия фолклорен свят на ромите, изтъкват се сходствата между ромския фолклор и фолклора на другите етноси, за да се убедят, че в приказките, песните и преданията на ромите се говори за правда, доброта, любов и щастие. Целта е децата да осъзнаят значимостта на общите елементи в традициите и културата на различните етноси в България. Работата е интересна, увлекателна и забавна.

В СИП „Фолклор на етносите” – II – IV клас, се изработиха макети на „Агуш конак”, разположен в Родопите и къща от град Троян от епохата на Възраждането. Проведен бе вълнуващ празник „На чашка руски чай”, с руски песни, стихотворения и драматизация на приказката „Репка”. Организирано бе кулинарно училище, в което учениците, заедно с родителите си, изработиха празничен обреден хляб и коледна къщичка от медено тесто.

В групата V – VIII клас учениците изработиха родословно дърво за всеки участник, етно-карта с разпределението на ромските групи на територията на България и проучиха етимологията на ромските имена.

Всички участници в групите по СИП извършваха и събирателска дейност, издирваха старинни предмети и подредиха училищен кът на етносите. В събирателската дейност се включиха ученици, учители, родители. Престилки, корита, глинени съдове донесоха роми копанари, които живеят на територията на село Победа.

През учебната 2011/2012 г., сборна група с ученици от ІІ до VІІІ клас от СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор” разучи и представи на коледното тържество в община Добрич спектакъл „Коледа e”, a в селата Победа, на училищна сцена и Котленци – читалищна сцена, беше представен спектакъл „Коледа или байрам, важното е да си там и да не си сам”. Втора сборна група коледува в земеделските кооперации в селата Победа и Полковник Минково, в кметство на с. Победа, при частен земеделски производител Иван Колев, в здравна служба с. Победа. Децата с въодушевление пяха коледарски песни и изричаха благословии за здраве и берекет. Сформирана бе и сурвакарска група, която изработи сурвакници и посети ромската махала в с.Победа и пенсионерски клуб село Котленци на 14 януари, където поднесе поздравителни картички на ромските родители и пресъздаде обичая „Василица”.

В часовете по СИП „Фолклор на етносите” ученикът участва активно, споделя, преживява. За да е по-интересна работата, класната стая се променя – учениците разместват чиновете, сядат на пода, танцуват и пеят. Чрез забавления се възпитават да бъдат добри, да учат, да си помагат. Първата година СИП ”Фолклор на етносите” беше финансиран от бюджета на училището,през втората година – по проект”Етнопалитра” към ЦОИДУЕМ, по койтоработиха в ТМС „Звънче” с две групи – секция ”Фолклор” и секция ”Театър”, Училищен парламент и Родителски клуб, а третата година работим по проект „Весел калейдоскоп” по ОП „Развитие на човешки резурси” и СИП „Богатството на етносите” се финансира от този проект. През тази година работи танцов състав „Хоп-троп”.

В Базовото училище през 2011/2012 год. се проведе открит урок на тема „В света на музиката”. През следващата година ни предоставиха електронен урок, който беше интересен и полезен за учениците в групата. Третата година в СИП „Богатството на етносите” се проведе открит урок на тема „Приказки, предания, легенди на различните етноси”. С материалите от работата и за развитието на всеки ученик, изучаващ СИП „Фолклор на етносите”, е изготвено портфолио.

Организира се клубна форма „Училище за родители”, с която усилията се насочиха към предизвикване на родителски интерес към проблемите на училището и привличане на родителите за участие в образователния процес, за съдействие при разрешаване на назрели конфликти и проблеми, водещи до отпадане от образователната система.

Клубът организира „Отворени врати” за подпомагане на учениците от І клас при адаптацията им към училищния живот чрез присъствие в учебните часове. Родители влизаха в класните стаи и учеха заедно със своите деца, за да могат да им помагат вкъщи.

Родителите все повече присъстват и участват в организирани от училището мероприятия – тържества, празници, родителски срещи, спортни мероприятия, състезания, конкурси. Включват се в изработването на карнавални костюми, маски, сурвакници, кулинарни изделия, в плетенето на терлици, в събирането на старинни предмети за къта на етносите, в извозването на децата по време на участия на празници, събори, спортни срещи извън с. Победа. Взеха участие и като ръководители на клубни дейности по проект „Етнопалитра” към ЦОИДУЕМ. Съвместно с РЗИ-Добрич периодично се организират здравни беседи с ученици и родители за повишаване на здравната култура и предотвратяване отпадането по здравословни причини и лектории за превенция на ранните бракове. Учителският колектив успя да привлече 2 ученички от осми клас и да предотврати ранни бракове. От миналата година Родителския клуб играе важна роля в живота на училището. Родители започнаха да се интересуват от децата си  и да участват в живота на училището.

Ученическият парламент заработи активно през учебната 2011/2012 година. Учениците инициираха дарителски кампании за осигуряване на помагала, дрехи, обувки и хранителни продукти. Съвместно с БЧК – гр. Добрич и Фондация „Ръка за помощ”, бяха организирани акции за предоставяне на облекла и хранителни пакети на социално слаби ученици и крайно нуждаещи се родители. Тази година нашите ученици получиха дарение 48 чифта нови детски сандали, на които децата се зарадваха.

В Ученическия парламент, учениците активно се включват за оказване на помощ на застрашени от отпадане техни съученици и за участие при разрешаване на възникнали проблеми с конкретни ученици. Прилага се подхода „връстници помагат на връстници”, при който ученици наставници работят с проблемни ученици, както в училище, така и извън него. Изготвена е база данни с личен профил на всички ученици, попадащи в рисковите групи на застрашени от отпадане ученици.

На 09.05.2013 г. за поредна година се проведе Ученическо самоуправление, инициирано от Ученическия парламент. Включиха се 14 ученици в ролята на директор, учители и помощен персонал. В края на деня се проведе съвместен учителско-родителско-ученически съвет за анализ на мероприятието и предложения за следващата година.

По проектната дейност „Работилница на  Майстор Сръчко” в училището работиха две групи – по една в етап, в които участваха общо 40 ученици от І до VІІІ клас. Уредени бяха постоянни изложби с предмети, изработени от учениците: рисунки, посветени на родината и празниците в училище; изделия от природни материали и хартиени отпадъци; тъкани черги и плетени терлици с шарени мотиви; коледни пана от конци и хартия. Малките сръчковци направиха карнавални маски и костюми за училищния карнавал. Компютърните поздравителни картички за Коледа, Нова година, Василица и 8-ми март зарадваха родителите.

В „Работилницата на Майстор Сръчко” учениците с огромно желание изработват предмети от различни материали, тъкат, плетат, шият, готвят, рисуват, режат, сглобяват, моделират. Учат се на трудолюбие и уважение към труда на другия. През 2012 година дейността на този клуб продължи под надслов ”Сръчковци”, където учениците работиха с огромно желание.

В Театрален клуб „Звънче” участваха 25 ученици от І до VІІІ клас, учители и родители. Целта бе създаване на среда и условия за развитие и изява на личностните качества и потенциал на учениците, подобряване комуникативността, адаптивността и мотивацията за им учене. Предизвиканите положителни емоционални преживявания, допринесоха емоционалното възприятие да се използва като средство за възпитание и да се създава у децата чувство за принадлежност към училището. В клуба се подготвяха и представяха музикално-поетични спектакли за училищни празници, за съвместни мероприятия с училищата по проекта, за празници на етноса или общността.

Богата и разнообразна бе дейността на театрален клуб „Звънче”:

– музикално-поетичен спектакъл за откриване на учебната година;

– поетичен рецитал за Деня на народните будители и общоучилищно състезание „Урок по родолюбие”, където два ученически отбора – „Паисий” и „Софроний” се състезаваха във викторина, свързана с живота и делото на видни народни будители. Във ІІ кръг се проведе състезание за най-добър рецитатор на стихотворения за Паисий Хилендарски и Софроний Врачански. В края на състезанието бяха раздадени специални медали на най-добрите и най-знаещите по примера на килийните училища през Възраждането.

– драматизация на откъси от литературни произведения: „Мързеливата снаха”, „Крадци у Хитър Петър” и „ Апостолът в премеждие”;

– литературен конкурс „Любовта и нейните измерения”, представен на училищна сцена;

– организира се и се проведе Коледен училищен бал;

– поетичен рецитал и презентация за живота и делото на Васил Левски и за ,,3 март – Ден свещен на свободата”; подготви се разгърната пътуваща книжка за „Живота и делото на Апостола на свободата”;

Учениците с желание и удоволствие се качват на училищната сцена и приветстват организирането на всяко училищно мероприятие. Заедно с тях на театралния подиум често се изявяват учители и родители.

Дейността на клуб „Спорт” обединява ученици, родители и учители. В отборите по футбол, хандбал, волейбол и шах участват 30 ученици и 12 родители. Нашите родители, особено по-младите, участват активно в тренировките на отборите. Провеждат се футболни срещи с участието на родители. Заедно с учениците посещават футболни срещи между ФК „Орловец”, с. Победа, и други отбори. Проведен бе волейболен турнир с ученици и родители.

На 22.05.2012 г. секция „Спорт” организира и проведе общоучилищен спортен празник, който се посрещна с огромен ентусиазъм от учениците. Той включваше състезания по футбол, шах, крос, народна топка, дърпане на въже, волейбол между учители и ученици и родители. Бяха присъдени много награди.

На 30.06.2012г. фолклорна група към СИП „Фолклор на етносите” и Театрален клуб „Звънче” участваха във фолклорния събор в с. Дебрене, общ. Добрич. Учениците ни изпълниха обичая „Пеперуда” и „Пролетни празници”, с които спечелиха златен медал. Следващото им участие беше на „Трети събор на българите от Северна Добруджа“ в с. Дъбовик, общ. Добрич, където представиха отново български народни обичаи. Тази година танцьорите от танцов състав „Хоп-троп” представиха на събора в село Дебрене автентични добруджански хора и отново завоюваха златен медал.

През учебната 2012-2013 г. ОУ „Добри Войников”, с. Победа, бе базово училище, с пилотни училища – ОУ „Панайот Волов”, гр. Добрич, ОУ,,Климент Охридски”, с.Смолница, общ. Добрич, ОУ „Неофит Рилски”, с. Ловчанци, общ. Добрич. Осъществяваха се обменни визити, организираха се кръгли маси, създаде се „информационен мост”, реализираха се съвместни дейности, взаимно се оказваше методическа помощ.

Проведени са четири срещи, на които бе представен:

–       опита на базовото училище по реализирани проекти и организирани празници;

–       участието в конкурси и в детския ромски фестивал ,,Отворено сърце” в гр. Велико Търново, ежегодно организиран от ЦМЕДТ «Амалипе» за училища, въвели СИП „Фолклор на етносите”;

–        дискутирани бяха различни теми като:

v  трудности, в работата на групите по СИП;

vнай-често срещани проблеми при прибиране и задържане на ромските деца, застрашени от отпадане;

v  възможности за помощ от център ,,Амалипе” и базовото училище;

v  начини за провеждане на дейностите по проекта;

Съвместната дейност на училищата е строго регламентирана в общия проект.

През 2010/2011 година в пилотното училище в село Смолница се проведе Патронен празник, където останалите училища поздравиха присъстващите. Нашето училище се представи с откъс от „Криворазбраната цивилизация”, изпълнен от ученици и учители. В първата година от проекта участвахме в ромски празник, проведен и организиран от ОУ „Васил Друмев”, село Орляк, а по покана на читалищното ръководство през 2012 година участвахме и в ромски празник в село Плачи дол. В ОУ ‘Добри Войников” се проведе съвместен спортен празник между трите училища.

През 2011/2012 година бе съставен и издаден от четирите училища съвместен вестник, където беше отразена дейността им по проекта. Проведе се пътуваща изложба в село Черна, където беше представено лично творчество на учениците и бе организиран общ концерт с участието на ученици от всичките училища.

През 2013 г. съвместната дейност есвързана с три празника:

–  Посрещане на Баба Марта.

– Ромски празник в селоЛовчанци и изработване на информационна дипляна за дейността на училищата, работещи в екипа – базово и пилотни училища.

– Футболна среща на базово и пилотни училища, проведена в ОУ „Панайот Волов”, гр. Добрич.

Първата съвместна среща на базовото и пилотните училища беше на празника Първи март и се проведе в три направления:

v       „Баба Марта бързала”

v       „Баба Марта в РИО”

v       „Баба Марта в международен колеж”

„Баба Марта бързала“ – под този надслов бе проведен съвместният празник на нашите четири училища. Децата посетиха кмета на общ. Добрич, началника на РИО – гр. Добрич, служители на Международен колеж, гр. Добрич, и застрахователна компания „Виктория”, гр. Добрич. Заедно с баба Марта те благославяха за здраве, късмет и плодородие, пяха песни, рецитираха стихове, подаряваха мартеници и мартенски дръвчета. Пожеланието „Нека Йовковата бяла лястовица полети над равните добруджански поля и донесе на всички надежда за добро!“ развълнува всички в този хубав мартенски ден. Учениците от СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор” и Клуб „Работилница на Майстор Сръчко” украсиха с бяло и червено живо дърво в двора на училището, поставиха мартенско дърво в сградата на училището, уредиха мартенски кътове, изработиха пълна кошница мартеници. С тях Баба Марта зарадва всички ученици и служители от училището, посети ромската махала с децата и закичи родителите им с мартеници за здраве. Песни и стихове огласяха цялата махала.

Втората съвместна среща е провеждането на Ромски празник „ Слънцето грее еднакво за всички“, организиран от ОУ „Неофит Рилски“, с. Ловчанци. Учениците представиха елементи от фолклора на различните етноси на Балканския полуостров – български народни песни и танци, гръцки танц, руски цигански танц, обичая „Къносване на булка“, драматизации на приказки. На този празник ученици, учители и родители показаха разбирателство, уважение, толерантност между различните етноси в ОУ „ Неофит Рилски“, с. Ловчанци.

Третата съвместна среща се проведе между ученическите отбори по футбол на четирите училища. Организатор и домакин на общия спортен празник по проекта бе ОУ „Панайот Волов”, гр. Добрич. Победа извоюва отборът на ОУ Добри Войников, с. Победа.

В чест на Първи юни – Международен ден на детето във всяко училище се проведе весел детски празник с почерпка за учениците.

В срещите участват и родители на наши ученици, ромски лидери, представители на Център „Амалипе”, представители на Училищното настоятелство.

Традиция за ОУ „Добри Войников”, с. Победа, е провеждането на екскурзии с учебна цел. През юли 2012 г. ученици и учители от училището посетиха ДЕСЕТАТА ЛЯТНА ТЕАТРАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕЦА В РИСК по покана на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Широка лъка, обл. Смолян. Темата на спектакъла беше “Египет”. Специално изработените костюми и интериор, прекрасното изпълнение на децата и актьорите завладя сърцата на нашите ученици. Група от СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор” от нашето училище поздрави всички присъстващи с танц. Поздравителен адрес и подаръци получи ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Широка лъка, от името на нашия учителски колектив.

Пътувайки през родината, учениците се убедиха колко е красива тя. Тръгнаха от равнината и стигнаха до красивата планина Родопи. Минаха през Мадара с Мадарския конник, Котел с Музей на Възраждането и Природонаучен музей, Жеравна с къща-музей на Йордан Йовков, пещерата Дяволско гърло, планетариума в град Смолян, връх Шипка и църквата със златните кубета.

От 08.06.2013 г. до 11.06.2013 г. отново бе организирана екскурзия, където учениците от ОУ „Добри Войников”, с. Победа, и ОУ,,Климент Охридски”, с.Смолница, посетиха отново Детския ромски фестивал ,,Отворено сърце” в гр. Велико Търново, ежегодно организиран от ЦМЕДТ «Амалипе» за училища, въвели СИП „Фолклор на етносите”. ОУ „Добри Войников”, с. Победа, за трета година участва във фестивала и има присъдени грамоти. По време на екскурзията посетихме и осъществихме съвместен концерт с ОУ „Антон Страшимиров”, с. Бохот, обл. Плевен.

В организираната пътуваща изложба през 2012 г се представихме с предмети, изработени от природни материали, есета и разкази, написани от наши ученици и дипляни, изработени в секция „Компютърни дейности”. На един от разказите „Момчето от Египет” журито присъди първо място по време на фестивала, а останалите есета и разкази бяха публикувани в книгата на ЦМЕДТ „Амалипе” – „Моята мечта за ромите в България”.

През 2013 г. взехме участие в конкурса, организиран от фестивала – „Заветът на Майстора в моите очи”. Учениците рисуваха картини, писаха есета и разкази, изработиха фотоколажи. Есето „Магията на грънчарството”, написано от ученичка от VІІ клас, спечели ІІІ място и грамота от конкурса.

След гостуването в гр. Велико Търново учениците посетиха гр. Габрово, гр. Ловеч, гр. Плевен, гр. Троян, гр. Карлово и гр. Казанлък.

На 14.06.2013 г. се проведе екскурзия с учебна цел до резервата „Сребърна” и гр. Силистра. Учениците разгледаха природонаучния музей в резервата, посетиха Художествената галерия  в гр. Силистра, разходиха се в Дунавския парк на града. На учениците от VІІІ клас тържествено бяха връчени свидетелства за завършено основно образование.

ЦМЕДТ «Амалипе» и Фондация „Америка за България” осъществяваха  ежемесечен и срочен контрол и отчетност по проекта чрез:

 • проследяване на отсъствията на всички ученици;
 • проследяване отсъствията на учениците от контролните групи;
 • информация за всички ученици – за етноса им, при кого живеят и имат ли близки в чужбина;
 • срочните оценки по предмети на всички ученици;
 • информация за застрашени от отпадане ученици;
 • информация за реинтегрирани ученици;
 • материали и информация за инициативи в училището;
 • посещения в училищата от проекта – осъществени са 7 визити.

Очакваните резултати:

–          Намален процент на отпадналите ученици – до средния за областта;

–          Намален брой безпричинни отсъствия;

–          Повишен училищен успех;

–          Повишен процент на записани ромски младежи в средни училища;

–          Повишено включване на ромските родители в училищния живот.

Тези резултати се стремихме да постигнем в рамките на тригодишния период на проекта.

Постигнати резултати:

–          намален е броя на отпадналите от училище;

–          намален е броя на безпричинните отсъствия и бягства в ПИГ;

–          привлечени родители да учат заедно с децата си;

–          участие на повече родители в училищни мероприятия, в спортни отбори;

–          подредени изложби;

–          представени театрални постановки;

–          проведени обучителни семинари;

–          проведени съвместни мероприятия;

–          обособено информационно табло за проекта „ Мечтите започват от нас“.

Работата по проекта приключи със среща на екипа на четирите училища, където бяха дискутирани различни теми като: трудности в работата на групите по СИП, най-често срещани проблеми при прибиране и задържане на ромските деца, работата със застрашени от отпадане ученици и възможности за помощ от център ,,Амалипе” и базово училище, начини за провеждане на дейностите по проекта.

Работата ни по проект „ Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище” се отразява в училищния сайт: http://ouvoynikov-pobeda.com/ и на обособеното за проектаинформационно табло, като материалите системно се обновяват.

Българи, роми, турци, арменци, евреи и представители на други етноси от векове са заедно в границите на българската държава. Общият език, на който те разговарят помежду си, е българският, но всяка етническа група има и свой собствен език, свои приказки и песни, обичаи и празници.

Както различните цветя от ромската приказка „Дъга от цветя” цъфтят в една градина, така и хора с различен етнически произход живеят в една държава – България. Те се различават по своя майчин език, по обичаите си и по религията, която изповядват, но си приличат по това, че са хора, които обичат своята родина и ценят човешките добродетели – трудолюбие, справедливост, любов към семейството.

Всеки ученик е добър в нещо. Това понякога е област, заложена в учебните програми, но често остава извън тях. За да бъде училището привлекателно, е необходимо децата, техните родители и местната общност да припознаят училището като „своя” институция. Затова ние осигуряваме възможността те да намерят нещо от своята култура в училище, стремим се да организираме благоприятна среда за всяко дете. А добре организираното училище е сигурна гаранция за привличането, задържането и успеха на учениците.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1. Ив. Иванов, Мениджмънт на ученическия клас
 2. Сийка Чавдарова, Пламен Макариев, Предразсъдъци и образование
 3. МОН, УНИЦЕФ С.2006 г.  Изследване на причините за отпадане от училище
 4. МОН, УНИЦЕФ Витоша Рисърч, Причини за отпадане на децата от училище
 5. Национална програма за развитие на образованието 2006 – 2015 год.
 6. Сийка Чавдарова, Васил Чапразов, Пътят на ромите
 7. Нели Бояджиева, Пепа Митева, Гняв и агресивно поведение при децата

Статията е поместена в сборник “Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище”, Национална научно-практическа конференция, Том II. Велико Търново, 2014