Проектокабинета Габровски – някои лица

Номинираният за премиер проф. Николай Габровски представи на президента на Република България Румен Радев проект на кабинет. За министър на образованието е предложен проф. д-р Славчо Томов, за министър на труда и социалната политика – д-р Събина Събева, за заместник министър-председател по управление на средствата от Европейския съюз – Малина Крумова.

Проф. д-р Томов е роден през 1962 г. в град Левски. Притежава научна и образователна степен – доктор по медицина и доктор на науките. Има придобити специалности по “Акушерство и гинекология” и “Онкология”. Бил е декан на факултет “Здравни грижи” към МУ-Плевен и ректор на Медицински университет, гр. Плевен в продължение на два мандата. Към момента е директор на Научноизследователския институт и председател на Общото събрание на МУ-Плевен. За приноса си към развитието на българската медицина и минимално инвазивната хирургия е  включен в годишника Who’s Who in Medicine и в енциклопедичната книга „Светила в българската медицина“. Номиниран е за лекар на годината и удостоен с грамота и почетен знак по случай Деня на българския лекар и за принос в областта на медицината. Член е на редица престижни международни научни организации Society of European Robotic Gynecological Surgery (SERGS) – от 2009 г., член на Управителния борд на SERGS (2015-2019 г.); Society of Robotic Surgery (SRS) – от 2010 г.; South Eastern European Robotic Surgery Society (SEERSS) – 2010 г.; Society of Laparoendoscopic sugeons (USA) – 2016 г.). Специализирал е лапароскопска и гинекологична хирургия в Германия, Франция и Италия. Сертифициран е като конзолен хирург за работа с роботизираната система da Vinci. Рецензент е на статии в реферирани международни научни списания. Носител е на редица почетни награди и грамоти. Удостоен е със званието “Почетен гражданин на Плевен”. Той е добре известен в академичните среди и не е така познат в сферата на училищното образование. При евентуалното му избиране ще бъде важно също така, кой или кои заместник-министри ще имат за ресор предучилищното и училищното образование.

Предложената за министър на труда и социалната политика д-р Събина Събева е родена на 8 август 1958 г. в град София. Завършила е Медицинския факултет – София. Има магистърска степен по „Обществено здраве“ от Института по социална и превантивна медицина на Женевския университет и специалност по “Обща хигиена”. Доктор по медицина като дисертацията ѝ е в областта на хигиената на детско-юношеската възраст и правата на детето. От 2004 до 2020 г. е изпълнителен директор на фондация ,,Международна социална служба – България”. Била е директор дирекции ,,Програми и международно сътрудничество” и ,,Държавна политика за закрила на детето” в ДАЗД. В периода 1989-2002 г. е асистент, старши и главен, в Катедрата по хигиена, екология и професионални болести на Медицински факултет, София. Притежава практически опит в управлението на хора и финанси, планиране на дейности, извършване на анализи и др., както и в разработването и управлението на социални услуги за деца и семейства. Участвала е активно в разработването на нормативни актове в областта на закрилата на детето и социалната политика. В сферата на социалните услуги тя е добре позната като ръководител на Международната социална служба – една от авторитетните организации- доставчици на социални услуги.

Предложената за вицепремиер Малина Крумова бе вицепремиер и в първото служебно правителство, назначено от президента Радев през 2017г. Тя е добре позната в сферата на оперативните програми и европейските фондове. Родена е през 1976 г. Завършила е политология и международни отношения в Американския университет, Благоевград. Притежава магистърска степен от съвместна програма на университета в Болоня и университета в Сараево по „Демокрация и човешки права в Югоизточна Европа“. От 1998 година се занимава с управление на проекти и програми. От 2007 г. работи в администрацията, като през годините заема различни експертни и ръководни позиции.

Предложената за министър на вътрешните работи  д-р Благородна Макева до сега многократно се ангажираше с теми като трафика на жени, домашното насилие и др. Има присъдена докторска степен, специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (вътрешен ред и сигурност)” към Академията на МВР, както и придобита юридическа правоспособност от ПУ “Паисий Хилендарски”, специалност “Право”. Преминала множество обучителни курсове в България и чужбина, между които “Работа с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)“ на Нидерландския институт за международни отношения „Клингендал“ и “Права на човека“ в Дипломатическия институт към министъра на външните работи и Женевската академия по международно хуманитарно право и права на човека. Има над 23 годишен стаж в системата на МВР, като е започнала от най-ниското стъпало в районно управление до заместник-директор в Главна дирекция “Национална полиция”. От 2015 до 2021 година е била председател на Постоянната комисия по права на човека и полицейска етика в МВР. Член на Националния съвет за подпомагане и компенсация на жертви на престъпления, от 2015 до м. август 2021. Член на Националния съвет за равнопоставеност на жените и мъжете – в периода 2016-2017, както и член на Комитета за наблюдение на националната многогодишна програма на Република България по Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. до м. август 2021; Била е и директор на дирекция “Публичен регистър” при Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Била е хоноруван преподавател в СУ “Св. Климент Охридски“ по „Правни и полицейски аспекти на домашното насилие“, както и председател на Работна група „Правоприлагане“ (Law Enforcement Working Party) към Съвета на Европейския съюз по време на българското председателство на Съвета през 2018.

Предложеният кабинет ще бъде гласуван в Народното събрание в сряда 14.12.2022г. 

Съставът на проектокабинета на ГЕРБ, с министър-председател проф. Николай Габровски, е следният:

Малина Валентинова Крумова – заместник министър-председател по управление на средствата от Европейския съюз

Миглена Янакиева Тачева – заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и министър на правосъдието

Меглена Иванова Плугчиева-Александрова – заместник министър-председател по климатичните политики и министър на околната среда и водите

Маринела Пиринова Петрова – министър на финансите

Благородна Христева Макева-Найденова – министър на вътрешните работи

Атанас Димитров Запрянов – министър на отбраната

Драгомир Валериев Заков – министър на външните работи

Мартин Иванов Дановски – министър на икономиката и индустрията

Добромир Проданов Симидчиев – министър на регионалното развитие и благоустройството

Прошко Начев Прошков – министър на транспорта и съобщенията

Събина Тодорова Събева – министър на труда и социалната политика

Благомир Николаев Здравков – министър на здравеопазването

Славчо Томов Томов – министър на образованието и науката

Ириней Борисов Константинов – министър на културата

Васил Георгиев Грудев – министър на земеделието, храните и горите

Милена Иванова Стойчева – министър на иновациите и растежа

Снимка: БГНЕС