Първа работна среща на ЦМЕДТ „Амалипе“ с партньорите по проект BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик”

На 27.04.2021г. в Комплекс „Бряста“ край град Дебелец се проведе първа работна среща на водещата организация ЦМЕДТ „Амалипе“ и партньорите по проект  BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“.  От страна на партньорите участваха  доц.д-р Петя Събева, директор на ДЕПОКС към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и представители на 17 училища от цялата страна.

Срещата бе открита от Деян Колев – председател на УС на Център „Амалипе”, който представи проекта. Той ще се изпълнява за период от 30 месеца от Център „Амалипе“ в партньорство с ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ и 17 училища с преобладаващ брой на ученици, чийто майчин език не е българския. Насочен е към 510 педагогически специалисти и 20 образователни медиатори от основни, обединени, средни училища и професионални гимназии в различни области на страната. Основната цел е повишаване на професионалните компетентности на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда за прилагане на интеркултурно образование с цел превенция на отпадането, формиране на толерантност сред всички ученици, както и запазване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства.

За постигането на тази цел ще бъдат реализирани следните задачи:

  • Идентифициране на нуждите от повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда на педагогическите специалисти и образователните медиатори в 17 партниращи училища;
  • Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и уменията на образователните медиатори за работа в мултикултурна среда с акцент върху активизирането на учениците, ангажирането и овластяването на родителите от етническите малцинства и прилагането на интеркултурно образование;
  • Създаване на подкрепяща обществена среда за процесите на образователна интеграция, както и на подходящ социално-психологически климат в училището и обществото.

Дейностите, които се предвиждат за постигане на успешна образователна интеграция на децата и учениците, чиито майчин език не е български, са обвързани с изпълнението на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020), Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и на Плана за действие за нейното изпълнение.

Теодора Крумова – програмен директор на Център „Амалипе“ разясни подробности по административни, финансови и отчетни  въпроси. Заедно с Нели Николова – програмен координатор “Образователни програми, училищна мрежа и лидерство” представиха основните проектни дейности и ангажименти на бенефициента и партньорите по проекта, график на дейностите и срокове.

Доц. д-р Петя Събева – директор на Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (ДЕПОКС) към ВТУ представи Дейност 4 – Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени за работа в мултикултурна среда. Дейността включва провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта ПКС за работа в мултикултурна среда, едногодишна професионално-педагогическа специализация на педагогически специалисти и процедури за придобиване на всички ПКС на педагогическите специалисти, включени в проекта.

Да си пожелаем ползотворно сътрудничество и успех в бъдещите проектни дейности!