Отворена е за кандидатстване програма Равен шанс – достъп до средно образование 2022-2023!

Център Амалипе съвместно с Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ обявява

Програмата „Равен шанс- достъп до средно образование“

за ученици в гимназиална степен за учебната 2022-2023 г.

 

Програма „Равен шанс- достъп до средно образование“ (наричана по-долу за краткост „Програмата”), финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”) има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.

Условия за участие на учениците

 1. Да бъдат младежи, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас);
 2. Да са мотивирани да продължат образованието си;
 3. Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство – т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 500 лева (нето) месечно;
 4. Ученикът следва да има необходимост от учебници и/или пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден.
 5. Ученикът следва да спазва етично поведение: от учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата.

!!! Предимство се дава на ученици, които са получили подкрепа през предходната учебна година, при условие, че отговарят на критериите, включително имат редовно посещение в училище и успех не по-нисък от 3,50.

С кандидатурата си ученикът се съгласява с горепосочените условия. Покриването на условията за подбор от страна на кандидатите не гарантира задължително предоставяне на подкрепа от страна на Център Амалипе или ТСА.

Срок за кандидатстване: 19 август 2022 г.

С кандидатурата си ученикът се съгласява с горепосочените условия. Покриването на условията за подбор от страна на кандидатите не гарантира задължително предоставяне на подкрепа от страна на Център или ТСА.

Необходими документи за кандидатстване

Необходимите документи, които кандидатите трябва да изпратят до офиса на Център Амалипе на адрес: гр. Велико Търново 5000, пк 113, ул.”Марно поле” 23, ет.4, офис 5 или на имейл amalipe_student@abv.bg са:

 1. Формуляр – изтегли тук.
 2. Копие от ученически бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година);
 3. Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището за учебната 2022-2023 година
 4. Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в Програмата;
 5. Документи, удостоверяващи семейно положение и доходи
 • Документ/служебна бележка от работното място на всеки от родителите за доходите му/й за последните 3 месеца; Или:
 • Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато родителите са регистрирани като безработни/социално слаби; Или:
 • Декларации подписани от родителите в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани в съответното Бюро по труда или Отдел за социално подпомагане (свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи, както и че не е регистрирано в Бюрото по труда или Отдел за социално подпомагане);

6.Анкета-препоръка за ученика (по образец) от негов учител. Бланката изтегли от тук.

7. Документ удостоверяващ, че общината няма да поеме разходи за транспорт за учебната 2022-2023 г.**

* *Изисква се само за учениците, които ще имат нужда от поемане на транспортни разходи. Този документ може да бъде издаден от община или училището, в което се  ще обучава ученикът през 2022-2023 учебна година

8.Декларация за участие в Програмата и споделяне на лични данни. За ученици ненавършили 18г. декларацията се подписва от родител или настойник. Пълнолетните ученици ( навършили 18г.) собственоръчно попълват и подписват декларацията.

 

 

 

 

Важно: Желателно е заинтересованите ученици да кандидатстват само в една организация (желателно най-близката по местоположение)Ученикът има право да получава подкрепа (учебници и/или транспортни разходи) само от една организация и следва да обяви, ако има одобрение от повече от една организацияПри подписване на договор за участие в програмата, ученикът декларира, че получава подкрепа само от една организация.

Важно за одобрените ученици:

! Одобрените ученици трябва да предоставят на Център Амалипе информация за връзка с превозвач (автобусна компания, автогара, ЖП-гара) до 10 септември 2022 г.,  както и списъци с учебници и учебни помагала, приети от техните училища до 25 септември 2022 г. 

Учениците не получават пари в брой. Център Амалипе поема ангажимент да предостави заявените със списъци учебници и учебни помагала и да осигури карти/билети за транспорт.

Одобрените ученици се задължават да посещават редовно училище и да положат достатъчно старание в учебния процес. В края на учебната година трябва да имат годишен успех не по-нисък от Добър: 3.50, както и да не допускат повече от 10 неизвинени отсъствия за годината.

От учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите бенефициенти на Програмата.

С кандидатурата и участието си в Програмата, ученикът се съгласява с горепосочените условия. Подкрепата може да бъде прекратена по всяко време при неспазване на условията на програмата.

Необходимите документи, с които се кандидатства трябва да изпратят до офиса на Център Амалипе на адрес: гр. Велико Търново 5000, пк 113, ,ул.”Марно поле” 23, ет.4, офис 5 или на имейл amalipe_student@abv.bg за Деница Иванова.