Център Амалипе обявява работно място за Регионален координатор образователна интеграция за Южна Централна България

Център Амалипе е една от водещите неправителствени организации, работещи в сферата на интеграция на ромската общност. В сферата на образователната интеграция Център Амалипе работи с мрежа от над 270 училища за въвеждане на интеркултурно образование и създаване на благоприятна мултикултурна среда.

Описание на длъжността и основни приоритети:

В рамките на програмата “Всеки ученик ще бъде отличник – 2” Център Амалипе търси да назначи регионален координатор ЗА ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ, като работното място ще бъде град Пловдив.

Регионалният координатор:

o Работи пряко с училищата, включени по програма “Всеки ученик може да бъде отличник -2” от съответния регион – посещава на място всяко от училищата минимум един път на два месеца
o Оказва методическа помощ по реализацията на педагогическите дейности, насочени към образователна интеграция и работа в мултикултурна среда
o Подпомага работата с ученици, застрашени от отпадане и с ученици, отпаднали от образователната система
o Осъществява мониторинг и контрол върху работата на училищата, включени в проекта, за реализиране на заложените в проекта дейности и създаване на благоприятна мултикултурна среда
o Развива дейностите на организацията в образователната сфера
o Изготвя периодични доклади
o Работи с документация

Изисквания към кандидатите:
• Завършено висше образование в сферите на хуманитарните науки, педагогика, социални дейности и психология
• Педагогически стаж в мултикултурна среда – минимум 3 години
• Опит в обучението на учители
• Участие в научни конференции, форуми и/или публикации, свързани с образователната интеграция
• Активен шофьор и личен автомобил (задължително)
• Умения за работа в екип
• Способност за бързо и адекватно вземане на решения;
• Отлични комуникативни умения;
• Аналитично мислене и инициативност.
• Отлична компютърна грамотност
• Владеенето на английски език е предимство

Необходими документи за кандидатстване:
• Мотивационно писмо и есе на тема: “Какви мерки са необходими за преодоляване на отпадането на ромските деца от училище” (документи без мотивационно писмо няма да бъдат разглеждани)
• Автобиография
• Копие на доклад или друга разработка на тема “Образователна интеграция”, с която кандидатът е участвал в конференция, форум, или е публикувал в специализирано списание, сборник и др.
• Копие от диплома за завършени висше образование – представят се при интервюто
• Копие от шофьорска книжка – представят се при интервюто
• Други документи, удостоверяващи минал опит – представят се при интервюто

Център Амалипе предлага:
• Работа в динамична среда
• Възможност за кариерно израстване
• Възможност за израстване в заплащането
• Участие в различни международни и национални проекти

Тип работа: пълен работен ден, на трудов договор
Ниво: експертен персонал

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЯНА САМО НА Е-МЕЙЛ!
Срок за подаване на документи: 15 септември 2020 г. на office@amalipe.com. Документи, които НЕ СЪДЪРЖАТ необходимите документи, както и документи, получени след крайния срок, НЯМА да бъдат разглеждани.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.