Проведоха се регионалните директорски срещи на мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник”

На 20 – 21 октомври в х-л „Реджина Мария“ в град Балчик се проведе регионална директорска среща на директорите от североизточния регион, реботещи по програма „Всеки ученик ще бъде отличник“.

По време на първата сесия директорите се представиха, като представиха училището си и актуални на този етап възникнали проблеми. Както и преди най – големите проблеми произтичат от невладеенето на българския език от ученици. Директорите дадоха примери от другите държави, където мигрират нашите ученици и как там се справят с тези проблеми. 

Във втора сесия Атанас Атанасов сподели за работата с образователните медиатори, какво беше направено до сега и какво предстои.

В заключителната сесия през първия ден на срещата Деян Колев информира директорите относно НП „Образование“ и НП „Заедно в искуство и спорта“.

През втория ден на срещата директорите бяха запознати с предстоящите събития на Център “Амалипе”, както и представиха добри практики от въвеждане на основните елементи на програмата. 

В периода 24-25 октомври 2022 година в хотел Мизия, гр. Търговище се проведе регионална среща на професионалната директорска общност за интеркултурно образование „Амалипе“ с директори на училища от Северна централна България и Североизточна България, работещи по Програма „Всеки ученик ще бъде отличник-3“. В двудневната среща участие взеха директори от Областите Шумен, Търговище, Разград, В. Търново и Габрово.
Работната среща започна с откриване, на което присъства г-жа Елка Станчева, Началник на РУО Търговище. Тя поздрави всички присъстващи директори, както и организаторите и за пореден път сподели, че ползите от мрежата са огромни и работата по проекта само помага на директорите на училища.

В следващите сесии за участниците бе създадена среда за споделяне на добри практики и модели, насочени към решения на базата на натрупания опит. Бяха представени и обобщени постигнатите резултати през изминалата учебната година. Поговорихме за това какво ни поддържа като общност, как можем да се мотивираме взаимно, как можем да “откраднем” от опита на другите и да споделим малките, но значими успехи, които постигаме. Като много полезни участниците отчетоха дигиталните ресурси, които Център Амалипе изготвя и предоставя безплатно на училищата в мрежата – видео уроци, аудио приказки, онлайн играта „Богатството на ромите“.
Деян Колев се включи в специална онлайн връзка, за да отговори на въпросите, касаещи новостите в училищното образование. Директорите имаха и конкретни предложения за образователни реформи. Двата дни на защитена среда, споделеност и размисли за бъдещето на децата бяха изключително полезни за участниците.

На 28 и 29 октомври се проведе регионална среща на училища от областите Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, работещи по проект „ Всеки ученик ще бъде отличник“. За поредна година събитието се състоя в Хотел „ Олимп“ в гр. Тетевен. В нея се включиха директори и зам. директори от четиридесет образователни институции.

Срещата започна с хронология на основни събития от календара на организацията през изминалата учебна година с акцент регионални и национални дейности по проекта. Подобаващо внимание беше обърнато на активността на учениците и отличното представяне в кампании и конкурси. Успехи, отразени и популяризирани на официалния сайт на „ Амалипе“. Участниците бяха запознати и със споделените практики по време на Националната конференция на тема “Състояние на ромската образователна интеграция: от сегрегация към обучение в етнически смесена среда”, в която с доклади участваха директорите на ОУ „ Отец Паисий“ – с. Борован, ПГО „ Ел. Багряна“ – гр. Бяла Слатина, ОУ „ А. Страшимиров“ – с. Бохот, СУ „ Хр. Смирненски“- гр. Гулянци и ОбУ „ Хр. Ботев“ – с. Баница. Обърна се внимание и на проверката, която беше направена по график от НИО в обединените училища, както и в СУ „Христо Ботев“ – с. Долни Цибър и ПГО „Ел. Багряна“ – гр. Бяла Слатина.

Сесията продължи с работа по групи, в която трябваше да се определят успешни модели по прилагане на основните елементи на Програмата. Работата на група „ Ученически съвет“ – представи Евгени Ангелов – директор, НУ „ Хр. Смирненски“ – гр. Бяла Слатина; група „ Родителски клуб“ – представи Петя Минкова – зам. директор на ОУ „ Хр. Ботев“ – с. Румянцево и група „ Фолклор на етносите“ – представи Светла Неделчева – СУ „ Отец Паисий“ – с. Медковец. А с дискусия „ Приложими или не?“ сложихме край на темата.
Работните сесии продължиха с представяне на обучителните програми, част от които създават теоретични и практически знания и умения за прилагане на основните елементи на Програмата, както и с условията за провеждането им. Бяха споделени практики от проведени обучения с педагогическите екипи на училища от северозападен регион, както и се изготви график за провеждането на такива през текущата учебна година. Първият ден от работната среща завърши с представяне с възможностите на платформата SoundCloud чрез която се популяризират дигитални ресурси. 
През втория ден в срещата се включиха Деян Колев – Председател на УС и Теодора Крумова – Програмен директор, които поздравиха участниците и направиха анонсиране на предстоящи възможности за финансиране на работата в мултикултурна среда, вкл. Програма „ Образование“. Чрез онлайн връзка в срещата се включи и Атанас Атанасов – експерт „ Общностно развитие“, за да запознае участниците с развитието на мрежата на образователните медиатори и методическата подкрепа, която им се оказва чрез периодичните обучения. А. Атанасов призова образователните институции да бъдат активни в подкрепата си и в конкурса „Образователен медиатор на годината“, като припомни, че приза за предходната година получи именно представителят на училищната мрежа от северозападен регион – Николай Огнянов от СУ „ Хр. Смирненски“ в гр. Гулянци.
Практики за сътрудничество с институции и неправителствени организации бяха споделени от: Т. Маринова – директор ОУ „ А. Страшимиров“ – с. Бохот, Д. Цоньовска – СУ „ Хр. Смирненски“ – гр. Койнаре, Е. Петрушева – СУ „ Хр. Смирненски“ – гр. Гулянци, М. Иванова – ОУ „ Хр. Ботев“ – с. Румянцево. Интерес предизвика и споделения опит на иновативните училища. През уч. 2022/23 г. в дванадесет училища от мрежата на „Амалипе“ в северозападен регион ще се прилагат иновации за повишаване на качеството на образование. Участниците дискутираха върху възможностите които предлагат националните програми на образователното министерство, европейска програма „ Еразъм“, програмите на „ Заедно в час“ – „ Училище за пример“ и „ Учим заедно: преодоляване на образователните трудности, причинени от пандемията“, както и приоритетните области по конкурсната процедура на ЦОИДУЕМ.
Двудневната среща завърши с подробна информация за предстоящите през уч. 2022/23 г. регионални и национални събития и с пожелания за успех в мисията да бъдем съвременни будители!
Благодарим на:

  • СУ „ В. Левски“ – гр. Ябланица, ПГО „ Ел. Багряна“ – гр. Б. Слатина, ОУ „ Хр. Ботев“ – с. Търнава, ОУ „ Г.С. Раковски“ – с. Търнак, СУ „ Хр. Ботев“ – с. Галиче, ОбУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Девене за осигуряване на кулинарните изкушения!
  • СУ „ В. Левски“ – гр. Ябланица за техническата подкрепа на ръководния екип на училището;
  • всички участници, които осигуриха предмети за нашата викторина, блиндирани с логото на училището!

Финал на поредицата от регионални срещи на Професионалната директорска общност за интеркултурно образование „Амалипе“ с директори на училища от Мрежата беше сложен на 04 и 05 ноември 2022 г. в гр. Пловдив се проведе Регионална среща на Професионалната директорска общност за интеркултурно образование „Амалипе“ с директори на училища от Южна България, работещи по Програма „Всеки ученик ще бъде отличник-3“. Срещата откри Деян Колев, който представи какво се случи в Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” до момента. Показани бяха основните резултати на учениците и училищата, включени в Програмата, като бе направено сравнение с общите резултати за страната. В края на първия ден от срещата беше дадена работа по групи на директорите с три теми:

  1. Ползи от мрежата;
  2. Развитието на мрежата в бъдеще;
  3. Рисковете на мрежата, ако не се промени.

На втория ден от срещата бяха представени работите по групи и имаше дискусии. Също така бяха дискутирани добрите практики на училищата от мрежата и проблемите, които срещат. Пред директорите беше представена и новата игра в сайта на “Амалипе” – “Богатството но ромите”.