Родители и приятели в час по Твоя час

Освен всички други предизвикателства, с които ни „зарадва“ новата учебна година  – нов образователен закон, нова образователна структира, нов проект „Твоят час“ … ние доброволно решихме да си създадем още едно, защото именно в подобни предизвикателства се раждат малките творчески иновации, които могат да направят образователната ни система по-интересна, по-близка и по-полезна – за деца, родители и учители.

И така, след като проект Твоят час отвори възможността в училище да влязат неспециалисти, ние от Център Амалипе, заедно с десетките училища партньори в цялата страна, решихме да експериментираме и да видим какво би се получило ако родители и младежи влязат в учители и започнат да водят теми, които по една или друга причина не са намерили място в учебната програма досега – теми, свързани с толерантността, с ромската история и култура, с превенцията на ранните бракове, с възможностите за реализацията на младите хора в България, с това което ни дава образованието и как можем да получим качествено образование и в България, и в Европа. Да, вярно е, че това не са хора с педагогическо образование, това са хора обаче с огромно желание да предадат знанията, които имат. Нещо повече – голямата част от тях са представители на родителската общност. Какъв по-добър начин да провокираш и да привлечеш родителите, ако не когато те самите влязат в училище. Това е и един от начините „да скъсим дистанциите“, „да застанем в обувките на другия“ и да видим как се справя един учител, когато трябва да създаде от своя клас екип и да им ги преведе заедно през знанията и уменията, които иска да им предаде. Благодарим и на всички директори, които приеха това предизвикателство.

Ето как започнахме:

На 25, 26 и 27 ноември близо до Велико Търново се организира и проведе първото обучение на обучители по извънкласни дейности, предлагани от ЦМЕДТ „Амалипе“ по проекта Твоят час на МОН. Участниците в обучението бяха родители, младежи и приятели от партниращите ни училища по проекта „Всеки ученик ще бъде отличник“. От цялата страна се събраха желаещи да влязат в българското училище и да променят начина на представяне на знанията и предаването им на учениците. Участниците в обучението се подготвиха за ръководители на групи по темите формулирани от Центъра: „Мама и татко са страхотни училели“, „Младежта е толерантност и устрем за образование“ и „На училище в България и в Европа“.

Сред обучаваните имаше представители от различни възрастови групи, различни етноси и различни професии. Това, което обединяваше тези ентусиазирани участници беше желанието им да се запознаят с новата за тях ролята на преподавателя и да приемат предизвикателството да се изправят пред нашите деца и да им споделят това, което са научили от живота и с помощта на екипа на ЦМЕДТ „Амалипе“.

Трите обучителни дни бяха наситени от творчески задачи, професионални казуси и много положителни емоции, породени от новото поприще, в което се впускат тези смели хора. Да застанеш пред нашите деца в училище и да ги привлечеш да останат и да слушат това, което искаш да им кажеш е едно огромно предизвикателство за всеки човек от българското общество. В края на третият ден участниците вече имаха по-високо самочувствие и по-голяма увереност в себе си. Екипът на Център „Амалипе“ раздаде своите знания, умения, увереност и сърцатост на обучителите. Разделяйки се всеки получи уверението, че няма да е сам в това смело начинание и може да разчита за различна подкрепа и съдействие от целият екип на „Амалипе“.

На добър час в Твоят час на нашите обучители!!!

Дейности, реализирани от Център Амалипе в рамките на проект „Твоят час“

Извънкласна дейност „Мама и татко са страхотни учители”

Описание: Обучението е насочено към два проблема: неангажираността на част от родителите към дейността на училището и липсата на достатъчно форми на интеркултурно образование, представящи традициите на различните етноси. Извънкласната дейност цели да превърне училището в привлекателно място за учениците и родителите от всички етноси, като им даде възможност да изследват, представят и се запознаят с основни елементи от традициите, фолклора и културата на различните етноси в България.

Заниманията ще бъдат реализирани по интерактивен начин, като в тях ще участват както ученици, така и техните родители. Ръководителят ще бъде представител на местната общност, минимум 10 занятия ще бъдат водени от родители. Ще бъдат изследвани и представени семейните и календарните празници, приказния и песенния фолклор на етносите, чиито деца се обучават в училището. Ще бъде организиран цикъл от събития „календар на етносите”. Като продукт от изпълнението на дейността ще бъде съставена база данни за семейната среда на участващите ученици и нагласите на родителите за подкрепа на образованието и дейността на училището.

Изисквания: Предназначени за ученици от 1 до 12 клас. В дейностите ще участват и техните родители

Извънкласна дейност „Младежта е толерантност и устрем за образование”

Описание: Обучението е насочено към два проблема: отпадането на много ученици в прогимназиален и гимназиален етап(поради ниска мотивация, ранни женитби и др.)и проявите на нетолерантност у учениците и техните родители. Извънкласната дейност цели да намали и напълно преодолее отпадането на ученици в прогимназиален етап(вкл. поради ранни женитби и ниска мотивация), да увеличи чувствително процента на учениците, които продължават в гимназиален етап и да повиши тяхната мотивация за образование. Дейността цели също така да формира толерантност и приятелство между ученици и родители от различни етноси, като подпомогне преодоляването на негативни стереотипи и предразсъдъци.

Заниманията ще следват подхода „връстници обучават връстници”, като ръководители на групите ще бъдат младежи – студенти или наскоро завършили. Занятията ще бъдат реализирани по интерактивен начин, като ще включват дискусии, презентации, тематични филми, индивидуални беседи със семействата и с младежите относно вредата от ранните женитби и необходимостта от продължаване на образованието.

Като продукт от изпълнението на дейността ще бъде съставена база данни за семейната среда на участващите ученици и нагласите на родителите за подкрепа на образованието.

Изисквания: Предназначени за ученици в прогимназиален и гимназиален етап. В част от дейностите ще участват и техните родители

Извънкласна дейност „На училище в България и в Европа”

Описание: Обучението е насочено към три проблема: отпадането на много ученици поради сезонна / временна миграция на семействата в чужбина, липсата на познания у учениците и техните родители за задълженията в сферата на образованието и неангажираността на част от родителите към дейността на училището. Извънкласната дейност цели да намали отпадането на ученици пароди сезонна миграция в чужбина като запознае учениците и техните родители с изискванията за задължително образование в България и основните държави на миграция в ЕС(Германия, Нидерландия, Белгия, Франция, Испания и др.), повиши мотивацията им за образование и в частност – за подкрепа на училището в родното населено място.

Заниманията ще бъдат реализирани по интерактивен начин, като ще участват както ученици, така и техните родители. С тях ще бъдат проведени дискусии, презентации на изискванията към новодошлите в различните държави на ЕС(съгласувани със съответните посолства), симулативни игри, проучване на нагласите за сезонна миграция, индивидуални беседи със семействата на учениците за необходимостта от подкрепа на образованието и на училището в родното населено място.

Като продукт от изпълнението на дейността ще бъде съставена база данни за семейната среда на участващите ученици и нагласите на родителите за подкрепа на образованието.

Изисквания: Предназначени за ученици от населени места, в които е налице тенденция за отпадане от училище поради сезонна миграция на семействата. В дейностите ще участват и техните родители.