Системата Твоят час все още е отворена – най-често срещани проблеми при регистрацията

Електронната система за регистрация на търсени и предлагани дейности по проект „Твоят час” продължава да е отворена. Според Инструкцията за провеждането на дейностите по проекта крайният срок бе 25 септември. Множество училища се оплакваха от технически затруднения при регистрацията на дейностите и отправяха питания дали електронната система работи.

 

И към настоящия момент системата за регистрация на търсени и предлагани дейности по проект „Твоят час” продължава да работи. Училищата могат да регистрират както търсени, така и предлагани дейности. Вероятно ще могат да правят това поне до края на месеца, без да разчитат на безкрайно удължаване. Следващите крайни срокове, определени в ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ са:

 

– В тридневен срок от публикуване на заявените от училищата извънкласни дейности, председателят на съвета „Твоят час“ генерира от електронната платформа на проекта справка за откритите съответствия между предлаганите от физическите и юридически лица за населеното място и за заявените от училището извънкласни дейности и организира заседание за разглеждането й;

 

– До 2 октомври родителите подават заявление и декларация за информирано съгласие (Приложение № 2) за участие в избраните дейности по интереси;

 

– До 9 октомври 2017 г. директорите следва да утвърдят училищните програми „Твоят час”, съдържащи извънкласни дейности по интереси и занимания за  преодоляване на обучителни затруднения.

 

Основни допускани грешки при регистрация

 

  1.     Вход в системата: много от училищата се оплакват, че не могат да влязат в системата. Причината е, че се опитват да влязат във Фаза 2, а не Фаза 1. Стъпки:

а.    Входът в системата е в дясната част на началната страница на Платформата „Вход за училища, Съвети „Твоят час“ и експерти от РУО и МОН

б.    Попълват се потребителско име и парола и под тях се избира Вход във Фаза 1 – “Електронна платформа за избор на извънкласни дейности”

 

  1.     Прехвърляне на дейности, които са реализирани през 2016 г. и ще продължат и през 2017:това може да стане автоматично и с търсените, и с предлаганите дейности по следния начин:

 

  1.     при вход в системата се отива на Дейности 2016.

а.    От списъка се маркира съответната дейност.

б.     В дясно до дейността има икона “Копирай дейността“. След натискане на иконата дейността автоматично се прехвърля в 2017 като датите се сменят със същите дати, но за следващата година.

в.    Когато дейността е копирана, най-горе, над списъка с дейностите излиза текст на розов фон, че дейността е прехвърлена успешно за 2017 г. Ако не се появи този текст, значи дейността не се е прехвърлила.

г.     След това обаче, трябва да се влезе в съответната дейност и да се редактират (ако е необходимо) възрастовата група (в повечето случаи вече е по-горен клас) и да се нанесат, ако има други промени

д.     Дейностите, които ще реализира училището трябва ДА СА ИДЕНТИЧНИи в описанието и категориите и на търсени, и на предлагани дейности. Често допускана грешка е разминаването в област и подобласт

е.    Ако има проблем с копирането на дейността (например, натискате иконата, а дейността не се прехвърля и не се появява текст за успешно прехвърляне), тогава опитайте с друг браузър

 

  1.     Актуализиране на ръководителите.След прехвърляне на дейностите, прикачете дейностите към всеки ръководител, който ще я води. НБ! Ръководителите си присъстват в системата, както са били заложени и през 2016/2017 г., но все още не са обвързани с дейности. За да го направите – изберете всеки един от ръководителите и отдолу отбележете дейността, която той/тя ще води. НБ! Не е проблем, че фигурират и ръководители от предходната година. Ако те не се асоциират с дейност и в последствие не им се въведе група, дори и да присъстват в списъка те няма да са активни в системата.

 

  1.     Ако имате новопостъпили учители, които Админ системата все още не отчита, те могат да бъдат въведени от бутона в червено над списъка с ръководители „Ръчно въвеждане“(Ако учителят не бъде разпознат от системата, предвид това, че е назначен по-късно, може да добавите данните ръчно като натиснете бутона “Ръчно въвеждане”.)

 

  1.    Одобряване на дейностите от Съвета Твоя час. Това е следващата стъпка. Председателят на Съвета, през своя профил, трябва да влезе в „Дейности 2017“, да избере „Извънкласни дейности“ и да избере и да одобри всяка една от дейностите. При избирането, описанието на дейността се появява под списъка с дейностите. Оттам се избира бутон „Одобри“, след което се слага отметка пред „Одобряване на дейността“ и отново се натиска бутон „Потвърди“. При успешно одобряване, до дейността излиза надпис в зелено „Дейността е одобрена“

 

  1.    Препоръчване на дейностите от Съвета Твоят час. Всяка от дейностите се маркира. Под списъка, Платформата дава предложения на дейности, които биха могли да съответстват на търсенета. При идентично залагане на описанието и отделните полета и в търсене, и в предлагани, обикновено вашата дейност ще е първата или една от първата предлагани. НБ!!! До предлаганата от списъка дейност има бутон „Виж“. Проверете дали това е вашата дейност. Често допускане грешка при недоглеждане е да се препоръча дейност със сходно име, която се предлага от друго училище (понякога в другия край на България).

 

7.Всеки един потребител може да провери в платформата на Проект “Твоя час” какви дейности са заложили училищата за учебната 2016/2017 и 2017/2018 г. Това може да се извърши след като се влезе в сайта:http://tvoiatchas.mon.bg/Default.aspx и от бутоните се избере бутон “Училища”. В лявата страна на екрана се появява поле за детайлно търсене на съответното училище. Не е нужна регистрация в платформата.