Родители се обучават как да бъдат по-ангажирани с децата си

През изминалия уикенд се проведе  двудневна родителска лектория организирана от Община Смядово, съвместно с ЦМЕДТ „Амалипе“  в изпълнение Дейност № 12 „Работа с родители и провеждане на кампании за подкрепа на образованието в мултикултурна среда“ по проект  BG 05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички”. В изнесеното обучение на  20-21 август 2021 г., Комплекс „Шуменско плато“  гр. Шумен участници бяха родители на деца от детската градина и средното училище в град Смядово. А лектори на тренинга бяха Силвия Станчева – обучител на Център Амалипе и Галина Друмева психолог към Център за обществена подкрепа Смядово.

Родителите се включиха активно в   интерактивните сесии на теми тема „Как с любов и уважение да възпитаваме децата си!“, „Компетентен подход в системата на педагогическо взаимодействие „Детска градина – Семейство“ и „ Училище – Семейство“,  „Професиограма на образователния медиатор в системата на предучилищното образование“ и др.  Специален гост-лектор на събитието бе Тодор Атанасов –  общински съветник към Общински съвет Смядово, който сподели своята гледна точка за „равните възможности пред различните родители“.

Обучението има за цел да активизира родителската общност, да насърчи анжираността на родителите към училищния живот като по този начин бъдат изградени устойчиви отношения между учители, родители и ученици. Целта на поредицата от обученията е да насочи вниманието на родителите към  образованието и да задълбочи интереса и загрижеността на техните деца към учебния процес.

 

Дейностите са по  Проект BG05M9OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.