В Смядово се проведе среща с родителския клуб на тема „Важността на родителската подкрепа“

На 25.06.2021г. в гр. Смядово се състоя среща с родители на тема: Подкрепа на децата в училище. Образователният медиатор Ремзие Хюсеинова сподели опита си като родител, който мотивира детето си да учи за по-добро бъдеще като порасне. На срещата присъстваха над 10 родители, които споделиха повече за своите деца и талантите им.  Част от участниците в родителския клуб изказаха мнението, че образованието е пътят към успеха – без няма няма интеграция, обобщиха родителите. По време на събитието Ремзие представи няколко примера за деца, които вече са намерили своята перспектива за в бъдеще. В края на срещата участниците пожелаха да има следващи срещи и да бъдат на тема Успелите роми.

Дейностите са по  Проект BG05M9OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.