Одобрен е списъкът на иновативните училища за учебната 2020/2021 година

За четвърта поредна година Правителството одобри Списъка на иновативните училища. За учебната 2020/2021 година това са 504 училища от 183 населени места, от 132 общини в 28 области, които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях.

Съгласно чл. 38 на Закона за предучилищното и училищното образование, всички училища, които прилагат иновации, имаха възможност да кандидатстват към Министерство на образованието, за да получат официално статут на такива, до 31 

януари 2020 г., а ако училището е вписано в Списъка на иновативните училище, но има желание да разшири обхвата на иновационния процес за следващите учебни години, можеше да направи това като кандидатстват за разширяване на иновацията до 28.2.2020 г.

Иновациите са насочени към разработване на нововъведения по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране на управлението и обучението по нов или усъвършенстван начин, използване на нови методи на преподаване. Иновативните процеси в училищните проекти ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг.

Проектите са оценени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, представители на неправителствения сектор, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

Броят на иновативните училища се увеличава прогресивно всяка година. През 2017 те бяха 184; броят им се увеличи на 290 през следващата година, а през новата учебна 2020/2021 година иновативните училища ще бъдат 504. Вече има и училища, които приключиха пълния цикъл на предложените иновации. Част от тях избраха да продължат с разширяване и надграждане на въведените иновации, други – решиха да не кандидатстват отново. И ако през първата година на инициативата, училищата, които събраха смелост да кандидатстват, по-скоро плахо предлагаха идеи без задължително да имат ясна концепция, стратегия и цялостна визия за развитие (често иновативното се изразяваще във въвеждането на облачни технологии и дигитални ресурси), забелязва се, че все повече предлаганите идеи въвеждат наистина иновативен подход. От миналата година МОН реализира и Национална програма „Иновации в действие“, която подкрепя обмяната на опит между инивативни училища и такива, които нямат такъв статут.

Истинският тест за това доколко иновативните училища предлагат един наистина нов подход на работа и учебна среда обаче ще бъде през новата учебна година, когато образователната система ще бъде изправена пред най-голямото предизвикателство, с което се е сблъсквала досега.

В същото време, за съжаление, все още много от училищата, които вече имат достатъчно натрупан опит в тази насока, предпочитат да прилагат този опит без той да е получил формален статут. Водени от амбицията да постигнат резултати без да викат на помощ Неволята, учителите апробират иновативни подходи и техники, а директорите – нетрадиционни форми на организация.

Важно е да отбележим, че една от функциите на иновативния подход е да помогне именно там, където традиционните методи нямат толкова голям ефект, особено в работата в мултикултурна среда. Много от училищата в мрежата ‚Всеки ученик ще бъде отличник“ на Център Амалипе от няколко години прилагат иновативни подходи и методи. Училищата, получили официлно статут на „иновативни училища“ устойчиво заемат между 7 и 10% от всички одобрени иновативни училища,

като през настоящат учебна година броят им се увеличи двойно. Те показват как именно иновациите в мултикултурна среда може да превърне тези училища (много от тях малки селски училища) в модерни образователни институции, които предлагат качествено образование, умения за живот и най-вече – перспектива за своите ученици.

Един от примерите можете да видите тук – в практиката на ОбУ „П.Р.Славейков“, с. Джулюница.

Интересен е и опитът на ПГХХТ – гр. Пазарджик.

Още примери от иновативните училища от мрежата „Всеки ученик може да бъде отличник“ можете да видите тук.

https://www.ischools.bg/

Списъка на иновативните училища за 2020/2021 можете да видите тук

Успех на всички, които са решили да приемат предизвикателството!