Среща на родителския клуб в ПГО “Елисавета Багряна” гр. Бяла Слатина

На 09.05.2022 г. в Професионална гимназия по облекло “Елисавета Багряна” гр. Бяла Слатина се проведе информационна среща на родителския клуб, организирана  от Тони Антонов -образователен медиатор   и  Лариса Антонова – социален работник  към училището. Срещата протече под надслов “Аз съм активен родител и съм част от образованието на моето дете”.

Целта на кампанията бе да запознае родителите с училищните дейности и живот. Обсъдиха се  възможни варианти за извънкласни дейности и как родителският клуб  може да работи в тази насока, за да бъде полезен на училищната общност. На срещата се представи презентация по темата и заедно с родителите беше избрано име на клуба. Родителите проявиха заинтересованост по всички въпроси. Също така бяха запознати със Закона за предучилищното и училищното образование, както и с основните права и задължения на учениците. В края на срещата се  разгледаха въпроси, свързани с превенция на ранните бракове и ранното отпадане от училище – как сътрудничеството на родителската общност може да повлияе този процес.

Родителите  поставиха тема за следваща среща: “Превенция на  ранните брак”. Образователният медиатор и социалният работник споделиха с родителите, че родителският клуб трябва да има план за дейността, а целта трябва да бъде в насока “Превенция на ранното отпадане и задържане на ромските деца в училище и повишаване на тяхната успеваемост“. Подцелите са: привличане на родителите и ангажиране с училищния живот;   ангажиране на родителите в решаването на проблеми, свързани с превенция на отпадането на деца от училище и работа със застрашени от отпадане ученици; повишаване на капацитета и самоорганизацията на родителската общност; организационни форми: родителски срещи, работни срещи, дискусии, кампании, беседи, лектории, отбелязване на календарни празници и др.

Медиаторът добави, че е важно и нужно във всяко училище да има образователен медиатор, тъй като се повишава информираността на родителската общност; повишава се мотивацията на учениците за посещение на училище и участие в живота на училищната общност; повишаване  мотивация на родителите от страна на медиаторите води до саморазвитие и самоусъвършенстване; усъвършенстване на професионалните умения, постигане  по-добри резултати в работата. С други думи удовлетвореността за родителите, учениците и училището като институция от постигнатото. Чрез работата на терен на образователните медиатори, на място – при хората,  ще променят техните  човешки съдби.