Среща на учители роми с Министъра на образованието

Среща на учители роми с Министъра на образованието Красимир Вълчев по повод Международния ден на ромите, се проведе на Осми април. Тя бе организирана от Център Амалипе и се проведе онлайн.  В нея участваха над 60 педагогически специалисти от ромски произход, които работят в училища и детски градини от цялата страна. С тях разговаряха Министър Вълчев, Заместник-министър Таня Михайлова, Директорът на Агенция ОПНОИР Кирил Гератлиев,  директори на дирекции в МОН. Те обсъдиха въпросите на десегрегацията в образованието, интеркултурното образование, образователната интеграция, както и актуални въпроси по въвеждането на дистанционното обучение, завършването на учебната година, системните проекти на МОН и работата на образователните медиатори.

Срещата завърши с множество конкретни решения по поставените от учителите въпроси:

 • МОН ще позволи на училищата, участващи в проект Образование за утрешния ден, да използват средствата за материали и консумативи, предоставени за издадени удостоверения за заниманията по интереси, за закупуване на таблети и други устройства, които следва да бъдат заведени към училищата. Училището може да ги предостави на учениците за нуждата от дистанционно об учение. Ще бъде отправено запитване до Европейската комисия за същата цел да бъдат използвани и средства за материали по проект Подкрепа за успех
 • МОН ще търси начин за разширяване на обхвата на семействата, за които ще бъдат покривани таксите за детски градини, като още от есента над 50% от децата в детските градини няма да заплащат такси
 • В оперативно бърз порядък, МОН ще изиска от фирмите, предоставящи храна за ученически обяд в рамките на целодневната организация, да възстановят доставянето на храната до семействата на учениците. За някои семейства това е изключително необходимо
 • МОН високо оценява дейността на образователните медиатори и ще потърси начин тези от тя
 • х, които са на първа линия, да бъдат допълнително стимулирани финансово. Към тях вече са разпратени (на някои места) и се разпращат (към останалите) защитни облекла, дезинфектанти и предпазни средства
 • МОН ще предприеме целенасочени мерки за продължаване на заетостта на медиаторите след приключване на проект Подкрепа за успех във всяко едно от училищата
 • Ще бъде обновена Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства като част от цялостната програма за развитие на образованието 2030.
 • МОН ще подкрепи по-широкото въвеждане на интеркултурно образование и това то да не бъде смесвано с приобщаващото образование
 • Министерството приветства и би подкрепило създаването на обучителни дигитални средства, използващи майчиния език на децата, за по-бързото усвояване на книжовен български език
 • МОН ще разшири подкрепата си за общинските усилия за десегрегация и превенция на вторичната сегрегация в образованието, като би подкрепило и законови промени, ограничаващи училищната сегрегация
 • Министерството ще предложи отпадане на таксата за обучение по специ
 • алност “Педагогика по… “ за студентите във висши училища

Бяха обсъдени и актуални въпроси относно предстоящото по изпълнението на проект  Подкрепа за успех, завършването на учебната година в условията на извънредно положение и ред други. Очаквайте подробни информации на уебстраницата на център Амалипе.

Среща на педагози от ромски произход  с Министъра на образованието се организира ежегодно от 2013 година от Център Амалипе и МОН.

Повече снимки от събитието можете да видите тук.

Източник на снимка на Красимир Вълчев: МОН