В РПГ „Никола Стойчев“  гр. Разлог  се проведе среща на тема ,,Ранни бракове“

На 15.02.2023г. в Разложката професионална гимназия “Никола Стойчев” се проведе среща на тема “Превенция на ранни бракове” заедно с ученици от VIII и IX клас, учители и образователния медиатор Мариела Цанкова. Срещата започна с обсъждане, че темата за ранните бракове сред ромска общност е много актуална, обсъди се какво е ранен брак.

Поставена бе задача на учениците да помислят какви са последствията  от ранния брак за момичето, те биха могли да бъдат: отпадане от училище; ранна бременност – психически и физически негодна да ражда майка; невъзможност да реализира мечтите си; свекървата я осиновява; безработица – ниска квалификация на пазара на труда и финансова нестабилност.  Постави се силен акцент на това, че младежите имат нужда от продължаване на образованието и търсене на възможности за професионална реализация като основна алтернатива и път към развитие на общността. По време на дискусията се наблегна на необходимостта и нуждата от образование.

Участниците в беседата се мотивираха да разчупят стереотипите си и да поведат връстниците си към по-добра промяна – образованието. Още в началото на учебната година, разказа медиаторът Мариела Цанкова, провеждаме тези срещи сред учениците, за да проверим какви са техните нагласи и какво би ги мотивирало да бъдат по-активни и да участват с интерес в училищния живот. По време на срещата учениците изразиха мнение и споделиха различни примери свързани с ранните бракове, едни от тях са, че ако младите продължат образованието си ще са по образовани  и ще се развиват в по-добра посока. Медиаторът сподели, че проблемът с ранните женитби продължава да стои на дневен ред и поради тази причина провеждат тези срещи с младежи, но и  с родители също.

Tази среща бе проведена във връзка с превенция на ранните  бракове и  цели повишаването на чувствителността на ромската общност спрямо този проблем, както и осъзнаване на необходимостта от промяна в нагласите като цяло, което започва с малки крачки, свързани с по-честата провокация за осмислянето на този проблем.