ОУ “Христо Ботев”, гр.Стамболийски по пътя на иновативното обучение

stamboliyskiВ Основно училище „Христо Ботев“, гр. Стамболийски се обучават и възпитават общо 207 деца и ученици от ПГ- 5 години до VIII клас.

Визията за развитие на училището е насочена към намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и повишаване качеството на образование на учениците. Качественото обучение и възпитание, развитие и успешно завършване на клас и етап се осъществява чрез: активно участие на родителите в учебно-възпитателния процес; търсене и развиване на индивидуалните таланти на всеки ученик, индивидуален подход, съобразен с възможностите на ученика ;използване на работата в група и развиване на екипната работа;проектно обучение;използване на иновативни методи на преподаване на учебния материал;създаване на квалифициран и мотивиран екип от учители, насочено към мисия;развиване на наставничеството.

Основно училище „Христо Ботев“ разполага с много добра материално-техническа база.Класните стаи са със съвременно и модерно обзавеждане, оборудвани с интерактивни техники. За по –голяма атрактивност на уроците и преподавания материал за учителите се осигурява абонамент за сайта http://ucha.se/. По този начин уроците в училище се предават на по-разбираем и интересен за децата език. Училището разполага и с модерен кабинет за провеждане на занимания по интереси, който обезпечава учениците и учителите с над 100 детски книжки, образователни и занимателни игри, куклен театър и място за почивка.

В Основно училище „Христо Ботев“ работят високо квалифицирани педагогически специалисти, които приемат предизвикателствата на работата в интеркултурна среда, които имат непрестанен стремеж към квалификация и усъвършенстване. От учебната 2017/2018г. училището придоби статут на иновативно.

От линковете по-долу можете да намерите подробна информация за въведените иновации в ОУ “Христо Ботев”, гр. Стамболийски:

Иновация и стереотип в обучението на учениците

Иновацията като позитивно учене