Становище и предложения на НПО, работещи за интеграция на ромската общност относно работния вариант на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите и Националния план за действие, публикувани на 24.03.2022г.

Долуподписаните НПО, работещи в ромска общност, изразяваме нашето притеснение, че публикуваните за обществено обсъждане на 24.03.22г. работен вариант на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите и Националния план за действие, въпреки подобренията в сравнение с предходните варианти, остават далеч от очакванията на основните заинтересовани страни и не могат да бъдат основа за промяна в цялостната политика по отношение на ромите. Те все още не отразяват положителните нововъведения, предложени от новата Европейска ромска стратегическа рамка (октомври 2020г.) и от Препоръките на Съвета на ЕС (март 2021г.).
Като основни слабости в дискутирания към момента работен вариант на Национална стратегия можем да посочим:
1. Предвидено е Националната стратегия да бъде приета само с решение на Министерски съвет, а не чрез решение на Народното събрание, както предходната стратегия. Посоченото е сериозно отстъпление от едно от важните достойнства на предходната Национална стратегия, която бе приета с решение на Народното събрание от първи март 2012 година.
2. Не са отразени адекватно специфичните проблеми на ромската жена, която често е обект на двойна и дори множествена дискриминация. Новата европейска рамка и Насоките за изработване на националните стратегии изискват задълбочено внимание към многообразието в ромска общност, включително към проблемите на ромската жена. Приветстваме включването в последния работен вариант на Стратегията на специфичен приоритет „Овластяване и равни възможности на ромската жена“ – искане, което направихме на предходните етапи на дискутиране на Стратегията. В същото време този приоритет не е разписан с конкретни цели и примерни дейности, а в Националния план за действие напълно отсъства.
3. Не са транспонирани изискванията за насърчаване на ромското участие. Насоките за планиране, публикувани от Европейската комисия, съдържат специални изисквания за промотиране на ромското участие, които не са включени под никаква форма в проекта за Национална стратегия. Същото се отнася и за темата за преодоляване на анти-ромската дискриминация.
4. Въпреки направени през февруари и март 2022г. промени, предложеният План за действие е с изключително ниска добавена стойност. Той на практика не съдържа нови дейности, а обобщава дейностите, които се изпълняват от различните институции към момента, при това – голяма част от които се изпълняват без връзка с интеграционната политика. Нещо повече, част от реално изпълняваните дейности и реалните инвестиции не са включени в плана за действие. Прескриптивната стойност на този документ колони към нулата.

За преодоляването на посочените слабости предлагаме:
1. Подготовка и включване в Националната стратегия на приоритет Насърчаване на ромското участие. Предлагаме работен вариант на този приоритет, който отразява направените препоръки в новата Европейска рамка за равенство, приобщаване и участие на ромите.
2. Допълване на приоритет „Овластяване и равни възможности на ромската жена“ с подходящи специфични цели и примерни дейности. Предлагаме конкретен текст за тях.
3. Включване в Националната стратегия на текст, който оказва, че интегрална част от документа са и приложенията “План с мерки за борба с антициганизма, дискриминацията, сегрегацията в образованието, анти-ромските стереотипи и предразсъдъци” и “Приложение с планирани операции за подпомагане на изпълнението на Националната стратегия”. Посочените приложения трябва да бъдат изработени в оперативно бърз порядък с активно участие на експерти от гражданските организации и ресорните институции.
4. Особено важно е да бъде предвидено приемане на Националната стратегическа рамка за равенство, включване и участие на ромите от Народното събрание. Също така е важно да бъде предвидено и обсъждане и приемане на годишните отчети за изпълнение на Стратегията от законодателната власт.