Становище на Център Амалипе във връзка със Заповед РД-01-856/19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването

Във връзка с влизането в сила на Заповед РД-01-856/19.10.2021г. на Министъра на здравеопазването и въвеждането на нови противоепидемични мерки, Център Амалипе и училищата от мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” имат предложения по т.8. Преустановяват се присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата в общините с достигната 14-дневна заболеваемост между 500 и 750 на 100 000 население. Присъственото обучение се осъществява по график, утвърден от министъра на образованието и науката.

Призоваваме Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката да отчетат многообразието от ситуации при въвеждането на ОРЕС,  като бъде отчетен фактът, че съществуват много големи различия по отношение на броя на паралелките и тяхната пълняемост в различните училища и региони на България. За разлика от повечето от училищата в големите градове, в които всеки клас е съставен от по няколко паралелки, голяма част от училищата в селските райони имат по една паралелка в класовете от началното, прогимназиалното и средното образование, при това – често тези паралелки са маломерни, а понякога дори са слети. За много от основните училища в селските райони прогимназиалният етап е съставен от три паралелки;  гимназиалните класове в средните училища в тези региони също често са с по една паралелка, а в случай, че са две паралелки, то те са маломерни. Това не може да се сравнява с училищата в големите градове, където само един клас е съставен от 3 – 4 и повече паралелки  в клас и брой ученици в паралелка при въвеждането на ОРЕС.

На базата на изложеното по-горе, предлагаме да бъде предоставена възможност за продължаване в присъствено обучение на училищата, в които:

  • се обучават ученици в една паралелка за клас;
  • общият брой на учениците в училището е до 150 и е налична достатъчно голяма материална база;
  • обучението в отделните образователни етапи се провежда в различни сгради и се осигурява дистанция;
  • се обучават ученици в две маломерни паралелки за клас;

В абсолютни цифри става дума за малък брой ученици и посочената стъпка няма да доведе до увеличаване на риска от разпространението на Covid. В същото време тя ще има множество положителни ефекти за образованието и възпитанието на учениците, особено в селските райони. Следва да посочим, че в повече от тези училища се обучават ученици от уязвими групи, за които присъственото обучение е единствената алтернатива да получат качествено образование и да не отпаднат от училище.

През втория срок на изминалата учебна година (след средата на февруари 2021) такава възможност е предоставена и тя доведе до намаляване на отпадането от училище и повишаване на резултатите от външното оценяване в училищата с по една паралелка в клас.

Искаме да обърнем внимание, че присъственото обучение  е най-ефективната форма на взаимодействие между учители и ученици. Обучението от разстояние в електронна среда не може да достигне ефективността на присъственото обучение дори да е организирано по синхронен начин и да включва всички ученици. Още по-неефективно е обучението от разстояние в училищата с голяма концентрация на ученици от уязвими групи – без собствени устройства  и подходяща интернет връзка, както и без семейна среда с дигитални компетенции.

Изключително важно е да бъде намерен баланс между мерките срещу разпространение на пандемията и усилията за пълен обхват и високо качество на образование.

Ковид пандемията и мерките за безопасност в училищата с концентрация на уязвими групи: проучване от м. февруари 2021

Училищата с малък брой ученици и Ковид-19 пандемията: статистика и отвъд нея

Мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ обхваща близо 300 училища от цялата страна и през последните десет години развива училищата, участващи в нея, като ги подпомага за превенция на отпадането сред децата от уязвими групи, активното включване на ученици и родители в училищния живот и в училищните структури на управление, въвеждане на иновативни елементи в образователния процес, повишаване на броя на ромите, продължаващи в по-висока образователна степен. Мрежата се развива от Център Амалипе с подкрепата на Тръста за социална алтернатива.