СТАНОВИЩЕ относно предложение на РУО Добрич за държавен план-прием за учебната 2024/2025 г. и изключването на ОбУ „Добри Войников“, с. Победа

Център „Амалипе“ изразява своята силна тревога относно предложението на началника на РУО-Добрич относно Държавният план-прием за 2024-2025 год. В предложението се предвижда ОбУ „Добри Войников“, с. Победа да не осъществи прием за 8 клас, което е в разрез с желанието на учениците и техните родители, нанася сериозни щети на училището и на практика е стъпка към фактическото преобразуване в основно училище. Мотивите, които са изложени в анализа са некоректни. Единствено е взето под внимание пълняемостта на паралелка. Изключен е социалния, демографския и образователния фактор.

Обединено училище „Добри Войников“, с. Победа е средищно и обучава деца от 9 села – Победа, Плачи дол, Полк. Минково, Котленци, Полк. Свещарово, Паскалево, Методиево, Царевец и Ген. Колево. Привличат ученици и от крайните квартали на гр. Добрич. Преобладаващият процент (96 %) са ученици от етнически малцинства, основно роми.

Основно училище „Добри Войников”, с. Победа е сред първите 5 преобразувани в обединени в национален мащаб, със заповед № РД 14-11/02.03.2017 г. на Министъра на образованието и науката проф. Николай Денков.

Към момента Обединено училище „Добри Войников“, с. Победа, разполага с необходимата материално техническата база за осъществяване на обучение по предлаганите професии. Бюджетът на училището се дофинансира от Община Добричка. За учениците от населени места извън с. Победа са осигурени ученически автобуси и подходяща схема за извозване. Педагогическите специалисти, които осъществяват обучението по професионална подготовка са с подходяща подготовка и опит. В годините с реализиран държавен план-прием са привличани ученици в гимназиален етап от населени места от Община Добричка и от гр. Добрич.

До момента 3 випуска в училището са завършили Първи гимназиален етап. Всички ученици, завършващи Х клас, включително и обучаващите се на самостоятелна форма на обучение, са се явявали на изпитите за придобиване на I степен на професионална квалификация Вече има завършили ученици, които упражняват професиите си във фирмите, в които е провеждана производствената им практика.

Благодарение на работата на образователният медиатор Мира Стефанова, много ромски момичета ще продължат образованието си и ще отложат ранните бракове. Ще се предотврати миграцията от селата към гр. Добрич на семейства, които предпочитат да са заедно с децата си с цел осигуряване на образование и по този начин ще се спре обезлюдяването на селата.

За нас е изключително притеснително решението за нулев прием, тъй като това ще доведе до не продължаване на момичетата в гимназиален етап, както и на повечето момчета. Отнемането на възможността за участие в този държавен план-прием ще направи участието през следващите години невъзможно, защото ще доведе до отлив на желаещи ученици и родители. Постигнатото до момента доверие сред родителите ще бъде изгубено и ще доведе до преобразуването на училището в основно. Изградената учебна база за професионална подготовка, за която са разходвани много бюджетни средства, ще остане неизползваема. Не на последно място е тревожна и тенденцията на РУО – Добрич всички обединени училища на територията на Област Добрич да имат нулев план прием. Това е в значителен противовес с образователната политика на национално ниво.

С обединените училища учениците получат възможност да завършат първи гимназиален етап в родното си място или в близост до него. Това е облекчение за младите хора от малките населени места и за тези, чиито семейства са в затруднено финансово положение. Тези училища могат да осигуряват и професионална подготовка – квалификация по част от професия, а за професии с І степен на професионална квалификация – и придобиване на професионална квалификация.

Създаването на обединени училища бе един от иновативните елементи, предвидени в Закона за предучилищното и училищното образование. Център „Амалипе” подкрепи активно училищата, които искат да се трансформират в обединени чрез така необходимата им информация и застъпничество.

От работата си до сега обединените училища, категорично доказаха, че са шанс за повишаване на обхвата на младежите от селата и особено на ромските девойки в средно образование. Обединените училища са шанс за развитието на училищата в селата: след като законът им отне осми клас. Подсигурява се максимален обхват и така се включват ученици, които не продължават след основна степен. Във времето обединеното училище се утвърди като институция, действаща и доказваща успехи, постигайки заложените цели на този вид образование и е шанс за повишаване на качеството на образование в селските училища. (Принципна позиция на Център „Амалипе“ е да не подкрепя обединените училища в градовете, тъй като там те засилват училищната сегрегация).

С тези аргументи настояваме да разрешите осъществяване на Държавен план-прием в ОбУ „Добри Войников“, с. Победа, общ. Добричка и най-вече да се обмисли предложението на РУО-Добрич като се вземе под внимание не само финансовата, но и социална, демографска и образователна страна. Важно е гарантирането на по-пълен обхват в средно образование, както и подкрепата за запазването и развитието на училищата в селата.