СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО Проект на Постановление за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет за защита от домашното насилие

Настоящото Становище се отнася към тази част от Постановлението, която касае създаването на отдел „Закрила на уязвими групи и взаимодействие с гражданското общество“. Предложената административна реформа обединява три отделни секретариата – Секретариат на НССЕИВ, Секретариат на СРГО (несъществуващ в момента) и Секретариат на новосформирания НСЗДН в отдел към администрацията на МС. Тя почива на реалната необходимост от промени в начина, по който функционира Секретариатът на НССЕИВ, както и самият Национален Съвет за Сътрудничество по Етническите и Интеграционните Въпроси. Въпреки това, така предложените промени не само, че няма да подобрят ефективността в изпълнението на интеграционните политики, но реално биха довели до намаляване на политическото внимание и подкрепа за тях.

Предложеният проект на Постановление води до нашите сериозни притеснения относно:

  • етническата и малцинствената проблематика е включена в ресора на отдел “Закрила на уязвими групи и взаимодействие с гражданско общество”: както евреите, арменците и други малцинства не са уязвима група, така и ромите не бива да бъдем разглеждани само като уязвима група и интеграционната политика не се отнася единствено до уязвимите роми. Тя включва и борба със сегрегацията, антиромската дискриминация, запазване на идентичността и културата и други, които се отнасят до всички роми, а не само до уязвимите.
  • Предложената промяна е цялостно “изчезване” на етническата и малцинствената проблематика от названията на административните структури. Следва да припомним, че до 2009 г. имаше Дирекция “Етнически и демографски въпроси” с 20 човека щат. Ние критикувахме ниската ефективност, но не и това, че имаше такава структура на сравнително високо ниво. След това тя бе трансформирана в Секретариат на НССЕИВ, а в предложения отдел името “етнически” напълно изчезва. Това не е само проблем с името, но всъщност е фундаментален проблем с това доколко България има целенасочена политика към малцинствата, които са голям процент от нейното население. Нещо повече, след като през 2013 година ромските организации напуснахме НССЕИВ, ние предложихме цялостна реформа в Съвета и неговата административна инфраструктура. Част от предложението бе да се създаде орган на високо ниво, например Изпълнителна агенция и за това имаше много широк консенсус между ромските организации. Предложената сега промяна е в точно обратната насока. Освен това политиките за интеграция на ромите са приоритет и за Европейската комисия, отключващо условие за Фондовете и т.н
  • Цялостната рамка, през която се прилага промяната – чрез Постановление за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет за защита от домашното насилие буди недоумение. Силно ни притеснява обвързването на темата за етническите политики заедно с темата за защита от домашното насилие. Ромите и другите етнически малцинства, не са източник на домашно насилие и е неприемливо чрез Съвета за защита от домашно насилие да се правят промини в административната рамка на интеграционната политика. Дори и да се иска предложената административна реформа, тя би следвало да бъде направена със съвсем друг акт на Министерски съвет.
  • Големият проблем с функционирането на интеграционната политика е в изцяло изпразненият от съдържание формат на НССЕИВ, който трябва фундаментално да бъде променен. Секретариатът на НССЕИВ е само следствие от това. Предложената промяна касае следствието (Секретариат на НССЕИВ), а няма никакво отношение към самия Съвет.

 

За преодоляването на посочените слабости, предлагаме да се направят следните промени:

  • предложеното постановление да бъде разделено на два различни акта: ПМС за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет за защита от домашното насилие и друго ПМС за оптимизиране на трите секретариата
  • отделът, който ще обслужва трите съвета да бъде предвиден като Дирекция “Етнически малцинства, уязвими групи и взаимодействие с гражданското общество”. Тази дирекция следва да има три отдела, отнасящи се до трите Съвета и тяхното поле на работа – НССЕИВ, СРГО и СЗДН.
  • в по-дългосрочен план, предлагаме да се помисли за ПМС за промяна на НССЕИВ. Необходима е цялостна промяна в НССИВ, която да бъде обсъдена и приета след консултации с широк спектър от граждански организации и експерти, работещи по различните аспекти на етническите и интеграционните въпроси.

 

Организации – вносители на Становището:

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“: Деян Колев, Председател

Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“: Сара Перин, Изпълнителен директор

СНЦ „Свят без граници“ – Стара Загора: Ганчо Илиев, Председател на УС

Фондация „Бъдеще – Ракитово“: Янко Кривонозов, Председател