Становище на Център Амалипе към Националната стратегия за приобщаване и участие на ромите

СТАНОВИЩЕ

към

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ 2021 – 2030

Приветстваме това, че българското правителство предлага проект на Национална стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030, която ще замени настоящата Национална стратегия на Република България за интеграция на ромите. С оглед на безспорния факт, че процесът на ромска интеграция все още не е постигнала напълно планираните -резултати, одобрението и изпълнението на нова Национална стратегия е изключително необходимо. Приветстваме и това, че предложеният документ не се основава на популистки и националистически идеи, а прави опит – макар и неубедителен, да транспонира спрямо българския контекст основните идеи на Европейската ромска стратегическа рамка.

В същото време следва да подчертаем, че предложеният проект на Национална стратегия отстъпва на множество от възможностите, препоръчани от Европейската комисия чрез Съобщението на Комисията до Европейския Парламент и Съвета от 7 октомври 2020 „Съюз на равенството: Стратегическа рамка на ЕС за ромите за равенство, включване и участие“, както и анексите към него „Насоки за планиране и прилагане на националните ромски стратегически рамки“ и „Портфолио от показатели, както и на част от най-важните достойнства на предходната Национална стратегия за интеграция на ромите. Сред основните слаби страни на предложения проект на Национална стратегия можем да посочим

 • Предвидено е Националната стратегия да бъде приета само с решение на Министерски съвет, а не чрез решение на Народното събрание, както предходната стратегия. Посоченото е сериозно отстъпление от едно от важните достойнства на предходната Национална стратегия, която бе приета с решение на Народното събрание от първи март 2012 година.
 • Националната стратегия не е съпътствана от План за действие, който да разпише конкретните дейности, отговорности и финансиране. Без план за действие стратегическият документ е само набор от намерения. Предходната Национална стратегия бе изработена заедно с план за действие, който съдържаше множество недостатъци, но все пак задаваше определени отговорности. В настоящата стратегия е указано, че ще съществува такъв план, но е важно одобряването му поне за първия период да се случи сега заедно с одобряването на самата стратегия.
 • Не са отразени адекватно специфичните проблеми на ромската жена която често е обект на двойна и дори множествена дискриминация. Новата европейска рамка и Насоките за изработване на националните стратегии изискват задълбочено внимание към многообразието в ромска общност, включително към проблемите на ромската жена.
 • Не са транспонирани изискванията за насърчаване на ромското участие. Насоките за планиране съдържат специални изисквания за промотиране на ромското участие, които не са включени под никаква форма в проекта за Национална стратегия
 • Не са адекватно транспонирани изискванията за преодоляване на антиромска дискриминация. Приоритет 5 Върховенство на закона и недискриминация отразява малка част от препоръките на Европейската рамка и Насоките за планиране относно преодоляването на антиромската дискриминация. Повечето от останалите приоритети на Националната стратегия също не съдържат нищо в тази насока
 • Нивото на абстрактност и липса на конкретика на предложената Национална стратегия с твърде високи. По всеки приоритет са формулирани стратегическа цел и общи цели общи цели, но липсват конкретни цели приоритетни мерки.
 • Част Механизми за изпълнение на интеграционната политика преповтаря основните положения от настоящата стратегия и не предвижда нова институционална и консултативна рамка, въпреки че настоящите показаха своята неефективност. Заложените механизми за финансиране също преповтарят настоящите текстове. Те са твърде общи и добавената им стойност е нищожна.
 • Част Мониторинг на изпълнението не транспонира под никаква форма препоръките на Европейската рамка и на Анекс Портфолио от показатели. Предвиденият мониторинг на практика е по-слаб и от съществуващия понастоящем.
 • Въпреки че повечето от общите цели по приоритети могат да бъдат определени като консенсусни, липсват важни общи цели по всички приоритети.

За преодоляването на посочените слабости предлагаме:

 1. Подготовка и включване в Националната стратегия на приоритет Равноправие на ромската жена и на приоритет Насърчаване на ромското участие. Те следва да съдържат стратегически цели, общи цели, конкретни цели и мерки, съобразени с предизвикателствата на ромската общност в България. В същото време те трябва да транспонират предложеното в Насоките за планиране.
 2. Допълване на конкретни цели и приоритетни мерки към всеки един от приоритетите.
 3. Подготовка на План за действие с дейности, отговорни институции и финансиране. Планът следва да бъде подготвен паралелно с Националната стратегия поне относно първата му част.
 4. Необходими са фундаментални промени в част Механизми за изпълнение на интеграционната политика. Те трябва да бъдат, свързани с:
  1. реформа на НССЕИВ,
  2. създаване на административен капацитет за изпълнение на интеграционните политики във всяко едно от ресорните министерства чрез създаването на административно звено на ниво минимум отдел
  3. формулиране на механизми за реално партньорство с гражданските организации, включително и ниво делегиране на дейности
 5. Подготовка и включване на Анекс, описващ примерни операции по оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, Финансовия механизъм на ЕИП, Швейцарския принос, както и на държавния бюджет за изпълнението на Националната стратегия;
 6. Качествена промяна в част Мониторинг на изпълнението, включително определяне на допълнителни индикатори към съществуващата понастоящем система и допълнителни механизми, отчитащи възможностите за получаване на информация от граждани, местни групи и неправителствени организации;
 7. Допълване на приоритет Образование с общите цели:
  1. Преодоляване на съществуващата сегрегация и превенция на вторичната сегрегация в образованието
  2. Включване в дигитално образование, включително въвеждане на дигитално интеркултурно образование
 8. Промени в приоритет Върховенство на закона и анти-дискриминация, насочени към пълно транспониране на предложенията от Насоките за планиране
 9. С оглед на необходимите множество допълнения и промени, както и на необходимостта от реален консултативен процес настояваме за удължаване на срока за обществено обсъждане минимум с два месеца ;
 10. Предлагаме след приемането й от Министерски съвет, Националната стратегия на Република България за приобщаване и включване на ромите да бъде гласувана чрез Решение на Народното събрание. Това е начинът за ангажиране на общините и институции като Комисията за защита от дискриминация Националния омбудсман и други институции извън изпълнителната власт.

Илюстрация: pixabay.com